Enjoying this page?

Zevachim, Page 008a

צורת הדף באתר היברובוקס

(ויקרא ד, כה) "ולקח הכהן מדם החטאת", שתהא קבלה לשם חטאת.

ואשכחן שחיטה וקבלה, זריקה מנלן?

דאמר קרא: (ויקרא ד, כו) "וכפר עליו הכהן מחטאתו", שתהא כפרה לשם חטאת.

אשכחן שנוי קדש, שנוי בעלים מנלן?

אמר קרא: "עליו", עליו ולא על חבירו.

אשכחן למצוה, לעכב מנלן?

כדאמר רב הונא בריה דרב יהושע: "חטאת, חטאתו", הכא נמי חטאת חטאתו.

אשכחן מצוה בשנוי קדש, וזריקה בשנוי בעלים בין למצוה בין לעכב. לעכב בכל עבודות בשנוי קדש, ובשאר עבודות בשנוי בעלים בין למצוה בין לעכב מנלן.

אמר ר' יונה: אתיא מחטאת נזיר. דכתיב: (במדבר ו, טז) "והקריב הכהן לפני ה' ועשה את חטאתו ואת עולתו", שיהו כל עשיותיו לשם חטאת.

אשכחן שנוי קדש, שנוי בעלים מנלן?

(אם אינו ענין לשנוי קדש תניהו ענין לשנוי בעלים אשכחן למצוה לעכב מנלן)

אמר רב הונא [בריה דר"י] חטאת חטאתו מתקיף לה רבינא אלא מעתה עולת עולתו מאי דרשת ביה ולרבינא מנחת מנחתו נסך נסכו מאי דרשת בהו ההוא מבעי ליה מנחתם ונסכיהם בלילה מנחתם ונסכיהם אפי' למחר אלא עולת עולתו מאי דרשת בהו ותו מי גמרי מהדדי חטאת חלב מחטאת נזיר לא גמרה שכן יש עמה דמים אחרים חטאת נזיר מחטאת חלב לא גמרה שכן כרת אלא אמר רבא אתיא מחטאת מצורע דכתיב (ויקרא יד, יט) ועשה הכהן את החטאת שיהו כל עשיותיו לשם חטאת ואשכחן שנוי קדש שנוי בעלים מנליה אמר קרא(ויקרא יד, יט) וכפר על המטהר וגו' על המטהר זה ולא על המטהר חבירו ואכתי מי ילפא מהדדי חטאת חלב מחטאת מצורע לא ילפא שכן יש עמה דמים אחרים חטאת מצורע מחטאת חלב לא גמרה שכן כרת מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי בהי לא לכתוב [לא לכתוב] רחמנא בחטאת חלב ותיתי מהנך מה להנך שכן יש עמהם דמים אחרים לא לכתוב רחמנא בחטאת נזיר ותיתי מהנך מה להנך שכן אין להן שאלה לא לכתוב רחמנא בחטאת מצורע ותיתי מהנך מה להנך שכן אין באין בדלות אלא אמר קרא (ויקרא ז, לז) זאת התורה לעולה ולמנחה וגו'  הקישו הכתוב לשלמים מה שלמים בין שנוי קדש בין שנוי בעלים בעינן לשמן למצוה אף חטאת בין שנוי קדש בין שנוי בעלים בעינן לשמן למצוה הילכך מצוה משלמים והנך קראי לעכב ואשכחן חטאת חלב דכתיב בה לחטאת

ולקח הכהן - לשון קבלה הוא:

וכפר - היינו בזריקה הולכה לא אצטריך קרא דבכלל קבלה היא מתרביא ליה:

אשכחן למצוה כו' - ואי קשיא מצוה מהיקשא דזאת התורה משלמים אתיא כשאר כל הזבחים אין הכי נמי ומסקנא מהתם יליף לה לקמיה ומעיקרא הוא דמהדרינן דנכתבו כולהו  בגופיה:

כדאמר רב הונא כו' - לקמן בשמעתין:

חטאתו - וכפר עליו הכהן מחטאתו (כשזרק דמו לשמו חטאת חטאתו) מדהוה ליה למכתב מחטאת וכתיב וי"ו יתירא למדרש בה לשם בעלים:

אשכחן מצוה בשנוי קדש - בכל עבודות וזריקה אשכחן בה מצוה ועכוב בשנוי בעלים דהאי מחטאתו נמי בזריקה כתיב שהיא הכפרה:

לעכב בכל עבודות בשנוי קדש - שלא למדנו לאחד מהן ושאר עבודות לבד מזריקה בשנוי בעלים בין למצוה בין לעכב מנלן:

שיהו כל עשיותיו לשם חטאת - ולמצוה לא אצטריך קרא דהא נפקא לן משאר חטאות והאי לעכובא: [ה"ג בס"א] אשכחן שנוי קדש שנוי בעלים מנלן:

אמר רב הונא כו' - גבי נזיר כתיב ועשה את חטאתו ואת עולתו הרי למצוה וכשלמים מה שלמים לא חלקת בהן בין זריקה לשאר עבודות בשנוי בעלים למצוה אף חטאת לא תחלק  בין זריקה לשאר עבודות לעכב הרי לך מצוה ועכוב בין בשנוי קדש בין בשנוי בעלים כך נ"ל וכן יש לפרש גבי חטאת מצורע לקמן נ"ל:

ולרבינא - דלא קשיא ליה אלא עולת עולתו מנחתו ונסכו דכתיבי נמי גבי נזיר אמאי לא קשיא ליה:

ההוא מיבעי ליה - כי היכי דדרשינן לכל מנחתם ונסכיהם בלילה ואפי' למחר שיוכשרו לבא למחר לבא בלילה הכי נמי דרשינן להאי ועשה את מנחתו כל זמן שיעשנו הוא קרוי  מנחתו ונסכו של זה אע"פ שלא קרבו עם זבחו:

מי גמרי - שאר חטאות וחטאת נזיר מהדדי דתמצי לומר חד למצוה וחד לעכב סתם חטאת קרי חטאת חלב משום דשכיחא טפי:

שכן כרת - מכפרת על חייבי כרת אלמא לא גמרי מהדדי וכיון דלא גמרי מהדדי תרווייהו למצוה אצטריכו:

ואשכחן שנוי קדש - ולעכב דהא נפקא לן מצוה לעיל בשאר חטאות:

וכפר על המטהר - סיפיה דועשה הכהן את החטאת הוא ועל המטהר אכולהו עשיות קאי:

ותיתי מהנך - נזיר ומצורע:

שאלה - נזיר נשאל לחכם ועוקר נזירתו ופטור מן הקרבן:

שכן אין באין בדלות גרסינן - שאין חטאות יורדות בעניות להביא עוף:

והנך קראי לעכב - וכשלמים מה שלמים לא חלקת בהן למצוה אף חטאת לא תחלוק בו לעכב וכיון דכתיב עכובא בזריקה אתיא להו לכולהו עבודות בהך דרשא מהיקשא דשלמים:

אשכחן חטאת חלב דכתיב ביה לחטאת - ושחט אותה לחטאת בסתם חטאת כתיב אם נפש כי תחטא וגו':