Enjoying this page?

Zevachim, Page 004b

צורת הדף באתר היברובוקס

ואע"ג דתרתי לאו דוקא, תרתי מיהא דוקא?

מאי שנא שינוי בעלים, דלא הוי פסולו בגופו, מחשבה בעלמא. שינוי קודש נמי, מחשבה בעלמא הוא? אלא כיון דאחשבה - פסלה. ה"נ, כיון דאחשבה - פסלה.

ולרב פנחס בריה דרב מרי דאמר: יש שינוי בעלים לאחר מיתה.

תרתי מיהא איכא למיפרך?

אלא אמר רב אשי: אמר קרא: (ויקרא א, ד) "ונרצה לו לכפר עליו", ולא על חבירו. 

והאי להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדתניא: "ונרצה לו לכפר עליו" - רבי שמעון אומר: את שעליו חייב באחריותו, ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו.

ואמר רב יצחק בר אבדימי: מאי טעמא?

כיון דאמר: "עלי", כמאן דטעון ליה אכתפיה דמי?

רב אשי: מ"ונרצה לו לכפר" קאמר:

 

אשכחן זביחה וזריקה, קבלה מנלן?

וכי תימא לילף מזביחה וזריקה?

מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה בחוץ?

אלא אמר רב אשי: אתיא מאיל נזיר. דכתיב: (במדבר ו, יז) "ואת האיל יעשה זבח שלמים", שתהא עשייתו לשם שלמים.

ואם אינו ענין לשינוי קודש - דנפקא ליה מהתם, תנהו ענין לשינוי בעלים.

אמר ליה רב אחא בר אבא לרבא: אימא: "יעשה" כלל, "זבח" פרט. כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. זביחה אין, מידי אחרינא לא?

אי כתיב: "יעשה שלמים זבח", כדקאמרת. השתא דכתיב: "יעשה זבח שלמים", הוה ליה כלל שאינו מלא, וכל כלל שאינו מלא - אין דנין אותו בכלל ופרט.

רבינא אמר: לעולם דנין, ו"לה", חזר וכלל.

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא?

כללא קמא, מרבה עשיות ותו לא. כללא בתרא, כל לה', ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין?

הא תנא דבי רבי ישמעאל בכללי ופרטי דריש כי האי גוונא כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש עבודה ובעינן לשמן אף כל עבודה ובעינן לשמן.

אי מה הפרט מפורש עבודה וחייבין עליה בחוץ, אף כל עבודה וחייבין עליה בחוץ. שחיטה וזריקה אין, קבלה והולכה לא.

אי נמי, מה הפרט מפורש דבר הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות, אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות. שחיטה וקבלה אין, זריקה לא.

איכא למימר הכי, ואיכא למימר הכי. שקולין הן, ויבאו שניהן.

לישנא אחרינא וחדא חדא תיקו במילתא.

איבעית אימא. זריקה מדרב אשי נפקא.

אשכחן איל נזיר, שאר שלמים מנלן?

וכי תימא נילף מאיל נזיר?

מה לאיל נזיר שכן יש עמהן דמים אחרים?

א"כ, נכתוב: "שלמי", מאי "שלמים"? לרבות כל שלמים.

אשכחן שלמים, שאר כל קדשים מנלן?

וכי תימא נילף משלמים?

מה לשלמים, שכן טעונין סמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק?

אלא אמר קרא: (ויקרא ז, לז) "זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים". היקישן הכתוב לשלמים. מה שלמים בין שינוי קודש בין שינוי בעלים - בעינן לשמה. אף כל, בין שינוי קודש בין שינוי בעלים - בעינן לשמה.

אימא היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו?

אמר קרא: (דברים כג, כד) "מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת וגו'".

האי: "נדבה"?! נדר הוא?

[אלא] אם כמה  שנדרת עשית - יהא נדר. ואם לאו - יהא נדבה.

ואיצטריך: "מוצא שפתיך" ואיצטריך: "זאת התורה".

דאי כתב רחמנא מוצא (הוה אמינא)

ואע"ג דתרתי לאו דוקא תרתי דוקא - אע"ג דמותבינן ארבעה פרכי איכא תרתי שאינן עיקר כדמפרש ואזיל:

תרתי מיהא דוקא - והשתא מפרש אמאי תרתי לאו דוקא:

ולרב פנחס כו' - ולקמן בשילהי שמעתין אזלה לה הך פירכא דלאחר מיתה:

לכפר עליו - היינו זריקה אלמא זריקה לשם בעלים בעיא:

את שעליו - כגון נדר דאמר הרי עלי עולה חייב באחריותו אם הפריש בהמה לנדרו אם מתה או נגנבה דהכי משמע אותו שעליו יקריב אותו ונרצה לו ועד שיקריבנו לא נרצה ולא  נפטר:

את שאינו עליו - כגון דאמר הרי זו עולה:

מונרצה לו לכפר קאמר - דהכי משמע לו לכפר ולא לחבירו:

שכן עבודה שחייבין עליה בחוץ - דכתיב (ויקרא יז) אשר ישחט מחוץ למחנה וזורק נמי מרבינן ליה לקמן בפ' השוחט (דף קז.) דם שפך לרבות הזורק תאמר בקבלה והולכה שאין חייבין עליה בחוץ דתנן בפ' בתרא (שם קיב:) והיוצק והבולל כו' והמקבל דמים בחוץ פטור:

יעשה כלל - שיהו כל עשיותיו לשם שלמים:

זבח פרט - שחיטה הוא דבעי לשמה:

אי כתיב יעשה שלמים זבח כדקאמרת - דמשמע כללא שיהו עשייתו שלמים:

השתא דכתיב יעשה זבח שלמים - לא גמר הכלל את דבריו ולא נשלם להשמיענו על מה הוזכרו כאן העשיות עד שבא זבח והפסיק את הדבר:

כלל שאינו מלא - ולא נתמלא דבריו להשלים מלא פרדאשביי"ן בלע"ז:

לה' - יעשה זבח שלמים לה':

עשייתו - עבודות המיוחדות שחיטה וזריקה קבלה והולכה:

שפיכת שירים - שנשפכין שירי הדם ליסוד [אחר] שנתן ארבע מתנות ואינן מעכבין כפרה:

הא תנא דבי רבי ישמעאל כו' - בשילהי אלו טריפות (חולין דף סו.) גבי פרשת חגבים:

איכא למימר הכי - עבודה וחייבין עליה בחוץ ואתיא לה זריקה:

ואיכא למימר הכי - עבודה שטעונה צפון ואתיא לה קבלה:

שקולין הן - המדות שוות והי מינייהו מפקת אי דרשת הא אנא דרישנא לאידך הלכך יבאו שניהם והולכה על כרחך לא תפקה מכלל קבלה:

מדרב אשי - מונרצה לו לכפר וכלל ופרט לאיתויי קבלה דאי לזריקה לא איצטריך:

שכן יש עמו דמים אחרים - שבאין עמו חטאת ועולה:

אשכחן שלמים - בין בשינוי קודש בין בשינוי בעלים:

שכן טעונין כו' - ושאר זבחים יש מהן שאין טעונים סמיכה ולא נסכים כגון בכור ומעשר ופסח ויש מהן שאין טעונין נסכים כגון חטאת ואשם ובכולן אין אחד שיהא טעון חזה ושוק:

ליפסלו - שהרי לא נעשו כהלכתן ואין זריקתן מתרת בשרן לאכילה:

ואיצטריך - למיכתב זאת התורה למיגמר משלמים ולא תימא ממוצא שפתיך נפקא דלכתחילה בעינן לשמה: