Enjoying this page?

Zevachim, Page 004a

צורת הדף באתר היברובוקס

מנלן דבעינן זביחה לשמה?

דאמר קרא: (ויקרא ג, א) "ואם זבח שלמים קרבנו", שתהא זביחה לשם [שלמים].

ודילמא היינו שמייהו?

מדכתיב: (ויקרא ז, לג) "המקריב את דם השלמים" (ויקרא ז, יד) "הזורק את  דם השלמים", ולא כתיב זבח והכא כתיב זבח - שמע מינה שתהא זביחה לשם שלמים.

אשכחן זביחה, שאר עבודות מנלן?

וכי תימא לילף מזביחה?

מה לזביחה, שכן נפסלה שלא לשם אוכלין בפסח?

אלא אמר קרא: "המקריב את דם השלמים", שתהא קבלה לשם שלמים.

ולכתוב רחמנא בקבלה ולילף שחיטה מינה?

משום דאיכא למיפרך. מה לקבלה שכן פסולה בזר ואשה.

אשכחן שחיטה וקבלה, זריקה מנלן?

וכי תימא לילף מהני?

מה להני שכן טעונות צפון, וישנן בחטאות הפנימיות?

אלא אמר קרא: "הזורק את דם השלמים", שתהא זריקה לשם שלמים.

ולכתוב רחמנא בזריקה ולילף מינה?

משום דאיכא למיפרך, מה לזריקה שכן חייב עליה זר מיתה.

אשכחן כולהו, הולכה מנלן?

וכי תימא לילף מכולהו?

מה לכולהו שכן עבודה שאי אפשר לבטלה, תאמר בהולכה שאפשר לבטלה?

אלא אמר קרא: (ויקרא א, ה) "והקריב את הכל המזבחה", ואמר מר: "זו הולכת אברים לכבש". ותניא: (ויקרא א, ה) "והקריבו", זו קבלת הדם. ואפיק רחמנא בלשון הולכה, למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה.

ואשכחן שנוי קודש, שנוי בעלים מנלן?

אמר רב פנחס בריה דרב אמי: אמר קרא: (ויקרא ז, טו) "ובשר זבח תודת שלמיו", שתהא זביחה לשם תודה.

אם אינו ענין  לשינוי קודש, דנפקא לן מהתם, תנהו ענין לשינוי בעלים.

והאי להכי הוא דאתא? הא מיבעי ליה לכדתניא?

"ובשר זבח תודת שלמיו". אבא חנין אומר משום רבי אליעזר: בא ללמד - תודה ששחטה לשם שלמים - כשרה. שלמים ששחטן לשם תודה - פסולה.

מה הפרש בין זה לזה?

תודה קרויה שלמים, ואין שלמים קרויה תודה?

אנן, מ"זבח" קאמרינן.

ואכתי מיבעי ליה, חטאת ואשם מנין? תלמוד לומר: "זבח"?

אם כן נכתוב קרא: "ובשר תודת שלמיו [זבח]", מאי: "זבח" - שמע מינה תרתי.

אשכחן זביחה שאר עבודות מנלן?

וכי תימא לילף מזביחה?

מה לזביחה שכן פוסל שלא לשם אוכלין בפסח?

נאמרה זביחה בשינוי קודש, ונאמרה זביחה בשינוי בעלים - מה זביחה האמורה בשינוי קודש לא חלקת בין זביחה לשאר עבודות, אף זביחה האמורה בשינוי בעלים, לא תחלק בהן בין זביחה לשאר עבודות.

איכא למיפרך. מה לשינוי קודש שכן פסולה בגופה, וישנו בארבע עבודות, וישנו לאחר מיתה, וישנו בציבור כביחיד

ומנלן דבעינן זביחה לשמה - לכתחילה דאי ממוצא שפתיך לא מיפרשי ביה עבודות:

ממאי דלענין שחיטה קרוי זבח [דלמא] היינו שמייהו - זבח שלמים ולא נאמר זבח משום שחיטה:

מה לזביחה שכן פוסלת שלא לשם אוכלין בפסח - שאם שחטו שלא לאוכלין כגון לחולה ולזקן שאין יכולין לאכול כזית פסול ואפילו הן בעליו דכתיב איש לפי אכלו אכילה בכזית  ושאר עבודות לא פסלי שלא לאוכלין דכתיב תכוסו ותניא (פסחים דף סא.) רבי אומר לשון סורסי הוא זה כאדם האומר לחבירו כוס לי טלה זה והכי אמרינן בפסחים (דף עח:) דאין (מחשבה) אוכלין בזריקה:

המקריב - קבלה הוא דתניא והקריבו זה קבלת הדם:

שכן פסולה בזר - לאפוקי שחיטה שכשירה בזר כדלקמן בפרק שלישי (דף לב.) שחיטה וקבלה טעונות צפון בפ' איזהו מקומן (לקמן דף מט.) יליף להו מקראי:

וישנן בחטאות הפנימיות - אבל זריקת מזבח החיצון לית בהו:

זריקה זר חייב עליה מיתה - אבל שחיטה כשרה בזר וקבלה והולכה אע"פ שפסולה בזר אין חייב עליה מיתה כדאמרי' בסדר יומא (דף כד.) ארבעה עבודות זר חייב עליהם מיתה  זריקה והקטרה וניסוך המים והיין דכתיב גבי והזר הקרב יומת ועבדתם עבודת מתנה ודרשינן עבודת מתנה ולא עבודת סילוק ועבדתם עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה והני כולהו יש אחריהם עבודה:

מכולהו - במה הצד השוה שבהן שהן עבודה וצריכה לשמה אף אני אביא הולכה:

הולכה אפשר לבטלה - שאם רצה שוחט בצד המזבח וזורק כדתניא במתניתין (לקמן דף יג.):

והקריבו זו קבלת הדם - ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרן הכהנים זו קבלה דהא בתר שחיטה כתיב ולא אפשר לאוקומיה בהולכה ואף על גב דלשון הולכה הוא כדחזינן  בהולכת אברים דכתיב ביה הקרבה ולשון הולכה היא: ה"ג ואפקיה רחמנא קבלה בלשון הולכה למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה:

שינוי בעלים מנלן - שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר דקתני לקמן (דף מו:) לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זובח מנלן דבעינן לשם זובח:

זבח תודת שלמיו - שתהא זביחתו לשם תודה:

כשרה - ועלו לשם חובה:

פסולה - כלומר לא עלו לשם חובה:

תודה קרויה שלמים - כדכתיב תודת שלמיו כמו חטאת הקהל (ויקרא ד) תורת משה עבדי (מלאכי ג):

אנן מזבח תודה קאמרי' - דרשא דידן ואבא חנן מתודת שלמיו:

חטאת ואשם מנין - בת"כ קתני לה גבי האי קרא ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה:

חטאת ואשם מנין - ת"ל זבח:

א"כ - דלהך דרשא לחודיה אתא לרבות חטאת ואשם שתהא אכילתו ליום ולילה לכתוב לזבח לבסוף לגבי אכילה:

לא חלקת - דהא כולהו איתרבו לעיל:

שכן פסולו בגופו - לקמן מפרש לה ואזיל:

וישנו בד' עבודות - שאם שחט שלא לשמו או קיבל והלך וזרק שלא לשמו אע"פ שלא חישב אלא על השחיטה שלא לשמו פסול כדרבינן להו לעיל אבל שינוי בעלים לא שייך אלא  בזריקה דהא דרבינן שחיטה לפסול בשינוי בעלים אינו אלא כגון ששחט על מנת לזרוק להתכפר בו אחר אבל שחט שלא לשם בעליו ולא הזכיר על מנת לזרוק אין זו מחשבה דשנוי בעלים לא שייך בקרבן אלא להתכפר בו וכפרה בזריקה היא והכי אמרי' לקמן בפרקין (דף י.) שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני כשר שחטו על מנת לזרוק לשם פלוני פסול וכן לענין קבלה והולכה לא שייך שינוי בעלים אא"כ חישב לקבל על מנת לזרוק לשם אחר:

וישנו לאחר מיתה - המפריש קרבנו ומת והיורש מקריבו שייך בו שינוי קדש אבל לא שינוי בעלים שהרי מתו בעליו:

וישנו בצבור - אבל שנוי בעלים לא שייך בקרבן צבור שהרי הכל בעליו: