Enjoying this page?

018A - אלו הן הלוקין, פרק שלישי, מכות דף יח ע"א

צורת הדף באתר היברובוקס

אלא קרא יתירא הוא.

קרא יתירא הוא - האי קרא: דלא תוכל לאכול, דקא מני לכולהו בגויה. דמכדי, כתיב לעיל מיניה: והבאתם שמה - וכולהו בהאי קרא כתיבי - ליכתוב בתריה: לא תוכל לאכלם בשעריך, אם על  חוץ לחומה בא להזהיר? ולאו שבכללות לא הוי - כיון דאכולה קאי הוי לאו אכל חד וחד. והיכי דמי לאו שבכללות - כגון: לא תאכל כי אם צלי אש. וכגון: מכל אשר יעשה מגפן היין וגו' למיהוי לאו באנפיה נפשיה:

מכדי כתיב (דברים יב, ו): והבאת שם ואכלת לפני ה' אלהיך במקום וגו' - לכתוב רחמנא לא תוכל לאוכלם, מיהדר מפרש בהו רחמנא למה לי?

הכי גרסינן מיהדר פרושי בכל חד למה לי ש"מ לייחודי לאו לכל חד וחד. כאילו חזר וכתב בכל אחד לאו דחוץ לחומה וכיון דאינו ענין לו תנהו ענין לדבר אחר. הלכך בבכורים לאוכל עד שלא קרא עליהן אתא. ואינך כל חד וחד למילתיה אתא. וא"ת בכל הקדשים הכתובים כאן דייך אם תתן את הלאו ענין לאוכל לפני זריקה בכולן חוץ מבכורים? אין הכי נמי. ומתניתא דקתני לוקין באוכל קדשי קדשים חוץ לקלעים - מובשר בשדה טרפה לא תאכלו נפקא, כדלקמן. ולוקה חמש דקאמר רבא - חמשה איסורי קאמר:

אלא ליחודי להו לאוי לכל חד וחד.

גופא. אמר רבא: זר שאכל מן העולה לפני זריקה חוץ לחומה - לרבי שמעון לוקה חמש.

ולילקי נמי משום (שמות כט, לג): וזר לא יאכל כי קדש הם?

ה"ג ולילקי נמי משום וזר לא יאכל - דכתיב במלואים. ומדכתיב: כי קדש הם ונתן טעם לדבר לפי שהם קדשי קדשים להזהיר את הזר על כל קדשי קדשים:

הני מילי, היכא דלכהנים חזי, הכא דלכהנים נמי לא חזי.

דחזי לכהן - כדכתיב רישיה דקרא: ואכלו אותם אשר כופר בהם:

ולילקי נמי משום (שמות כב, ל): ובשר בשדה טרפה  לא תאכלו - כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר?

כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר - מבשדה יתירא קא דייק, כשדה שאין בו מחיצות, ולמדנו מכאן קדשי קדשים חוץ לקלעים ועובר שהוציא את ידו בשעת שחיטת אמו:

הני מילי היכא דבפנים חזי, הכא דבפנים נמי לא חזי.

ולילקי נמי כדר' אליעזר. דאמר ר' אליעזר (שמות כט, לג): לא יאכל כי קדש (הוא)