Enjoying this page?

Sanhedrin, Page 042b

צורת הדף באתר היברובוקס

מתני' אנגמר הדין

נגמר הדין - לחובה:

מוציאין אותו לסוקלו. 

מוציאין אותו לסקלו - איידי דסקילה רישא דכולהו ארבע מיתות היא מפרש מילי דידה ברישא והדר מפרש שארא בפירקין דלקמן כסדר:

בבית הסקילה היה חוץ לבית דין.

חוץ לבית דין - רחוק מבית דין קצת:

שנאמר: (ויקרא כד, יד) "הוצא את המקלל".

שנאמר הוצא - אלמא לאו במקום הועד קטלוהו:

אחד עומד על פתח בית דין, והסודרין בידו.

והסודרין בידו - לקמיה מפרש למאי מיבעי:

וסוס רחוק ממנו, כדי שיהא רואהו.

והסוס רחוק ממנו כדי שיהא - אדם רוכב על סוס ונמשך על צד בית הסקילה שיהא קרוב לרדוף אחר הנסקלין ומציל ומתרחק מזה שהסודרין בידו מלא עיניו ובלבד שיוכל לראותו  אם יניף בסודרין:

אומר אחד: "יש ללמד עליו זכות" - הלה מניף בסודרין, והסוס רץ ומעמידן.

אמר אחד - מב"ד יש לי ללמד עליו זכות:

הלה - העומד על הפתח ורוכב הסוס היה מכיר בו והוא רץ אחר המנהיגים ומעמידן עד שיחקרו ב"ד אם יהא טעם בדבריו של זה:

ואפילו הוא אומר: "יש לי ללמד על עצמי זכות" - מחזירין אותו.

אפילו ארבע וחמש פעמים.

ובלבד שיש ממש בדבריו:

ובלבד שיהא ממש בדבריו - קצת ראיה הדומה לזכות ובגמרא פריך מנא ידעי הנך סוקלין אם יש ממש בדבריו והלא לא תלמידים הם:

גמ' ובית הסקילה חוץ לב"ד הוה, ותו לא?

ובית הסקילה חוץ לבית דין - הוא דבעינן אבל חוץ לשלש מחנות לא בעינן:

והא תניא: בית הסקילה היה חוץ לשלש מחנות?

חוץ לשלש מחנות - בירושלים הוא דשייך למימר דאיכא עזרה מחנה שכינה והר הבית . מחנה לוייה וכל העיר מחנה ישראל ובבתי דינים שבכל עיר ועיר נמי הוי בית הסקילה חוץ  לעיר דומיא דירושלים:

אין. כדקאמרת.

והא דקתני הכי, נפקא מינה דאי נפיק בי דינא ויתיב חוץ לשלש מחנות עבדינן  בית הסקילה חוץ לב"ד, כי היכי דלא מיתחזי ב"ד רוצחין.

ומשני נ"מ - מדתנן חוץ לבית דין:

דאי נפיק בי דינא - וקבעי מקום הוועד שלהם חוץ לעיר כגון שתי סנהדראות קטנות שהיו בירושלים אחת על פתח העזרה ואחת יושב על פתח הר הבית וכן כל שאר עיירות אי  קבעי מקומן חוץ לחומה עבדינן בית הסקילה חוץ לב"ד רחוק מהן:

כי היכי דלא ליתחזי בית דין רוצחין - דגנאי הדבר דתנן (מכות דף ז.) סנהדרין ההורגת פעם אחת בשבוע נקראת חבלנית וכל שכן אם יהיה קרוב למקומן מיחזי מקום איבוד  נפשות:

א"נ כי היכי דתיהוי ליה הצלה.

אי נמי - לכך היו מרחיקין בית הסקילה כדי שתהא שהות לסקילה באורך הדרך ובתוך כך ימצא אחד ראיה של זכות ויצילהו ויחזירהו ותיהוי ליה הצלה:

מנהני מילי?

מנא הני מילי - דבית הסקילה חוץ לשלש מחנות:

דת"ר: "הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה" - חוץ לג' מחנות.

אתה אומר חוץ לג' מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת?

נאמר כאן: "מחוץ למחנה".

ונאמר בפרים הנשרפין: "חוץ למחנה".

פרים הנשרפים - פר העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח שאינן נאכלין אלא נשרפין כדכתיב והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה וגו':

מה להלן, חוץ לשלש מחנות. אף כאן, חוץ לשלש מחנות.

והתם מנלן?

דתנו רבנן: (ויקרא ד, יב) "והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה" - חוץ לשלש מחנות.

אתה אומר חוץ לשלש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת?

כשהוא אומר: (ויקרא ד, יב) "אל מחוץ למחנה" בפר העדה. שאין ת"ל, שהרי כבר נאמר: (ויקרא ד, כא) "ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון"?

שאין ת"ל - אין אנו למידים ממנו כלום שהרי כבר נאמר כאשר שרף את הפר הראשון של משיח ובההוא כבר נאמר אל מחוץ למחנה ומה בא זה ללמדנו אלא ליתן להם מחנה  שניה:

ליתן לו מחנה שניה.

וכשהוא אומר: (ויקרא ו, ד) "אל מחוץ למחנה", בדשן. שאין ת"ל, שהרי כבר נאמר: (ויקרא ד, יב) "על שפך  הדשן ישרף"?

וכשהוא אומר אל מחוץ למחנה - בצו את אהרן בהוצאת הדשן של תפוח שעל המזבח החיצון שאין מלמדנו כלום שהרי כבר נאמר בפר כהן המשיח אל שפך הדשן ישרף וכתיב  בדידהו חוץ למחנה ממילא שמעינן דשפך הדשן חוץ למחנה הוא ולמה נאמר כאן ליתן לכולם מחנה שלישית דעל כרחיך כולהו בחד דוכתא עביד להו:

ליתן לו מחנה שלישית.

ולילף משחוטי חוץ?

ולילף - מקלל מחוץ למחנה דשחוטי חוץ דהוי חוץ למחנה אחת כדכתיב (ויקרא י) ואל פתח אהל מועד לא הביאו:

מה להלן חוץ למחנה אחת, אף כאן חוץ למחנה אחת?

מסתברא מפרים הנשרפין ה"ל למילף:

שכן: "הוצא אל מחוץ למחנה", מכשיר, ומכפר.

שכן הוצא אל מחוץ מכשיר ומכפר - סימן הוא שדומה מקלל לפרים נשרפין בכל אלה ולא לשחוטי חוץ:

הוצא - במקלל ופרים נאמר הוצאה ולא בשחוטי חוץ ונאמר בהן אל מחוץ למחנה ובשחוטי חוץ לא כתיב אלא אשר ישחט מחוץ ומחוץ למחנה האמור בשניהם הכשר מצותן בכך  ומחוץ למחנה האמור בשחוטי חוץ אין הכשירן אלא עבירה היא ובמקלל ופרים מכפר הוצאתן כדאמרינן (לקמן דף מג.) במתני' היום הזה אתה עכור כו' אבל שחוטי חוץ אינה כפרה אלא חטא:

אדרבה משחוטי חוץ ה"ל למילף, שכן: אדם, חוטא, בנשמה, פיגול?

שכן אדם - מחוץ למחנה דמקלל באדם כתיב וכן האמור בשחוטי חוץ אאדם השוחט קאי שלא ישחט מחוץ למחנה ומחוץ למחנה האמור בפרים אפר קאי ולאו אאדם דלא כתיב יצא  אלא והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה:

חוטא - מקלל חוטא הוא ושוחט חוץ חוטא לאפוקי פר דלאו חוטא הוא:

בנשמה - מחוץ למחנה של שניהם נטילת נשמה נאמר זה נסקל וזה שוחט אבל פר שוחט ועומד: לישנא אחרינא נטילת נשמה דשוחט חוץ היינו חיוב כרת שמתחייב בשחיטה זו:

פיגול - מחוץ למחנה דשחוטי חוץ ומקלל אי אתה מוצא פיגול על יד אותו חוץ למחנה אבל פרים ראויין להתפגל על יד אותו חוץ למחנה שאם שחטו על מנת להקטיר אימוריהן בחוץ  מתפגלין ולישנא דקרא נקט דקרי חוץ למקומו פיגול כדאמרי' בזבחים (דף כח.) ואע"ג דלישנא דרבנן לא קרי פיגול אלא חוץ לזמנו:

מכשיר ממכשיר עדיף ליה.

מכשיר עדיף ליה - למילף חוץ למחנה האמור בשני אלו כך היא חובתו וראויין ללמוד זה מזה ולא מחוץ למחנה דשחוטי חוץ שהוא שלא כדת וכמצוה:

רב פפא אמר: משה היכא הוה יתיב? במחנה לוייה.

רב פפא אמר - מהכא נפקא לן בית סקילה חוץ לג' מחנות:

משה - לוי היה ושרוי במחנה לויה ואמר ליה רחמנא הוצא כו':

ואמר ליה רחמנא: (ויקרא כד, יד) "הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה" - חוץ למחנה לוייה.

(ויקרא כד, יד) "ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה" - חוץ למחנה ישראל.

האי מיבעי ליה לעשייה?

לעשייה - לומר שכמו שנצטוו כך עשו:

עשייה בהדיא כתיבא?