Enjoying this page?

MOED KATAN - 005a – משקין בית השלחין – פרק ראשון – מועד קטן, ה ע”א

Videoצורת הדף באתר היברובוקס

קילקולי המים שברה"ר וכו':

קילקולי המים - כגון אבנים שנפלו מחמת[1] הבור:

חטיטה[2] - אין, חפירה - לא[3].

אמר ר' יעקב אמר ר' יוחנן: לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם.

אבל רבים צריכין להם - אפילו חפירה מותר[4].

וכי רבים צריכין להם מי שרי?[5]

והתניא: חוטטין בורות[6] שיחין[7] ומערות - של יחיד,

חוטטין - נפלו צרורות בקרקעית הבור - מעלה אותן במועד:

ואין צריך לומר[8] - של רבים.

ואין חופרין בורות שיחין ומערות - של רבים,

ואין צריך לומר - של יחיד.

מאי לאו[9] בשרבים צריכין להם?[10]

לא. בשאין רבים צריכין להם[11].

דכוותה גבי יחיד שאין יחיד צריך להם[12] - חטיטה מי שרי?

והתניא: בורות שיחין ומערות של יחיד - כונסין מים לתוכן.

אבל לא חוטטין, ולא שפין את סדקיהן[13].

אבל לא חוטטין אותן - [14]אי אמרת בשלמא הא דקתני ההיא ברייתא שלמעלה של יחיד[15] היינו בשיחיד צריך לו - איכא לאוקמי האי דקתני האי ברייתא: אבל לא חוטטין - בשאין יחיד צריך לו. אלא אי אוקמת לה הא דחוטטין בשאין יחיד צריך לו[16] א"כ האי דקתני: אבל לא חוטטין - במאי מוקמת לה[17]:

ושל רבים - חוטטין אותן ושפין את סדקיהן.

ואלא מאי[18] בשיחיד צריך להם.

- דכוותה גבי רבים[19] בשרבים צריכין להם[20].

- חפירה מי אסיר?

והתניא: בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן וחוטטין אותן.

אבל לא שפין את סדקיהן ולא חוטטין לתוכן. ולא סדין אותן בסיד.

ושל רבים - חופרין אותן וסדין אותן בסיד?

אלא מאי בשיחיד צריך לו כו' - כלומר במאי מוקמת האי דקתני חוטטין בשרבים צריכים להן. והתניא כו' של רבים חופרין אותן:

אלא קשיא הך קמייתא?

אלא קשיא קמייתא - דקתני אין חופרין בורות של רבים בשרבים צריכין לו קשיא להא ברייתא דקתני הכא של רבים חופרין אותן:

תריץ הכי: חוטטין בורות של יחיד בשיחיד צריך להם.

ואין צריך לומר בשל רבים כשרבים צריכין להם, דאפילו חפירה מותר.

אלא תריץ הכי - ואין צריך לומר בשל רבים דאפילו חפירה מותר. ולא קשיא לרבי יוחנן דאמר לא שנו כו':

ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים בשאין רבים צריכין להם.

ואין צריך לומר של יחיד.

דכי אין יחיד צריך להם - אפילו חטיטה נמי אסור.

 

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא.

מתניתין נמי דיקא - דבשרבים צריכין לו דחפירה נמי מותר:

דקתני: עושין כל צורכי רבים.

כל - לאתויי מאי?

לאו לאתויי חפירה.

לא. לאתויי הא דתניא:

יוצאין לקווץ את הדרכים.

לקווץ את הדרכים - לפנות קוצים שבדרכים:

ולתקן את הרחובות, ואת האסטרטאות, ולמוד את המקואות.

וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה.

מרגילין להיות בתוכו ארבעים סאה - שמרגילין שיהא נוגע במקוה אמת המים כדי שיהא בו ארבעים סאה:

ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים שנשפכו שם,

כל דמים שנשפכו שם - כגון בקוצים שבדרכים:

מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום -

ת"ל: (דברים יט): והיה עליך דמים.

הא בהדיא קתני לה: ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות.

ועושין כל צורכי רבים לאתויי מאי?

הא - דקאמרת דלאתויי - הני נמי בהדיא קתני במתני': מתקנין כו' - אלא ודאי הא דקתני: ועושין כל צורכי רבים לאתויי חפירה קא אתו:

לאו לאתויי חפירה.

שמע מינה:

Audio Video

מציינין את הקברות:

מציינין את הקברות - שעושין סימנים על הקברות בסיד, כדאמר במרובה (ב"ק דף סט.) של קברות בסיד דחוור כעצמות - כדי שלא ילכו אוכלי תרומה לשם:

אמר ר"ש בן פזי: רמז לציון קברות מן התורה מנין?

תלמוד לומר (יחזקאל לט): וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון.

דכתיב וראה עצם וכו' - יחזקאל מתנבא על העתיד לבא, שיעשו ישראל ציונים על עצמות הפגרים המושלכין. ורמז הוא שלא בא הכתוב אלא להזהיר וללמד שיהא אדם עושה ציון[21]:

א"ל רבינא לרב אשי: הא מקמי דליתי יחזקאל, מאן אמר?

וליטעמיך, הא דאמר רב חסדא: דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו,

מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו.

(יחזקאל מד[22]): כל בן נכר ערל לב[23] וערל בשר לא יבוא אל מקדשי לשרתני.

כל בן נכר וערל בשר - שמתו אחיו מחמת מילה ולא רצו למולו שיראים פן ימות גם הוא כאחיו - לא יבא אל מקדשי לשרתני - שאסורין בעבודה:

מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר?

אלא גמרא גמירי לה

גמירי - מסיני:

ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא.

הכא נמי - גמרא גמירי לה, ואתא יחזקאל ואסמכה[24] אקרא.

רבי אבהו אמר מהכא (ויקרא יג[25]): וטמא טמא יקרא - טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש.

טומאה קוראה לו פרוש - כלומר עושים סימנים על הטומאה כדי שיהא מרגיש ופורש:

וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה[26]: טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש.

והאי להכי הוא דאתא? ההוא מיבעי ליה לכדתניא:

וטמא טמא יקרא - צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים.

א"כ, ליכתוב: וטמא יקרא, מאי: וטמא טמא - שמעת מינה תרתי.

אביי אמר מהכא (ויקרא יט[27]): ולפני עור לא תתן מכשול.

לפני עור לא תתן מכשול - כלומר עשו דבר על הטומאה שלא יהו נכשלים בה נושאי תרומה וטהרות:

רב פפא אמר: (ישעיהו נז[28]) ואמר סלו סלו פנו דרך[29].

רב חיננא אמר: הרימו מכשול מדרך עמי.[30]

ר' יהושע בריה דרב אידי אמר: (שמות יח[31]) והודעת להם את הדרך ילכו בה.

מר זוטרא אמר: (ויקרא טו[32]) והזרתם את בני ישראל מטומאתם.

והזרתם - ומתרגמינן: ותפרשון:

רב אשי אמר: (ויקרא יח[33]) ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתי.

עשו משמרת למשמרתי - עשו משמרת לאוכלי תרומה, דכתיב בה: משמרת. דכתיב (במדבר יח[34]): - שלא יהו מטמאים:

רבינא אמר: (תהילים נ[35]) ושם דרך אראנו בישע אלהים.

ושם דרך - שעושין סימן באיזה דרך ילכו:

אריב"ל: כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.

שנאמר: ושם דרך.

אל תקרי: ושם[36], אלא: ושם[37] דרך - אראנו בישע אלהים.

אראנו בישע אלהים - זה השם אורחותיו, המחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. ושם - כמו שמין:

Audio Video

רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה, בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה

בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה - משום דאתו כולי עלמא לפירקא ואי מקשי ליה ולא הוה מצי לפרוקי הוה מכסיף: 

 1. 1 כותל הבור
 2. 2 שמעלים את האבנים והצרורות ואת העפר התיחוח שבבורות המים,
 3. 3 משום דטירחה היא
 4. 4 כיון שהוא לצורך רבים
 5. 5 היינו שכוונת המשך הגמרא הוא להקשות על ר' יוחנן שמתיר חפירה כשרבים צריכים להם וקשה עליו מהברייתא שמבואר שאפילו של רבים אין חופרין. ואין אתה יכול להשיב שזה שמבואר בהברייתא של רבים אסור מדובר כשאין הרבים צריכים לו, דהרי מבואר שם שביחיד מותר לחטוט אבל אם מדובר בהברייתא כשצריכים לו אז כשאין היחיד צריך לו אין ליחיד לחטוט. וכיון שכתוב שיחיד חוטט בע"כ המדובר בהברייתא הוא כשצריכים לו, וברבים אומר שאסור לחפור הרי שאפילו כשרבים צריכים לו אין לחפור וא"כ קשר על ר' יוחנן שאמר שברבים מותר לחפור. אלא זה שאמרנו בפשיטות שאם אין צריך לו אסור להיחיד אפילו לחטוט (שמזה מוכיח הגמרא שהברייתא מדובר בצריך לו, וכיון שמבואר שברבים אסור לחפור א"כ אפי' בצריכים לו ומזה קשה על ר' יוחנן שמתיר בשל רבים לחפור) מוכיח את זה הגמרא מברייתא שנייה. ששם מבואר שאין ליחיד לחטוט, והרי בברייתא ראשונה מבואר שיחיד יכול לחטוט. א"כ בע"כ שהחילוק בין הברייתות ביחיד הוא כשצריך לו - מותר לחטוב אבל באין צריך לו - אסור לחטוט. א"כ בברייתא השנייה שמבואר שמותר לחטוט הוא דוקא כשצריך לו ובכה"ג אוסר לרבים לחטוב היינו אפילו בשצריך לו א"כ קשר על ר' יוחנן שהתיר בשל רבים לחפור, ובברייתא מבואר שאפילו כשצריכים לו אין להם לחפור.
 6. 6 עגולים
 7. 7 ארוכין וקצרין
 8. 8 שחוטטים בורות
 9. 9 הא דתניא: אסור לחפור בשל רבים, אפילו כשרבים צריכים להם.
 10. 10 וקשיא אר' יוחנן שמתיר לחפור כשרבים צריכים להם
 11. 11 שהברייתא אסרה לחפור בשל רבים הוא כשאין רבים צריכין להם ואז אסור, ור' יוחנן מדבר כשרבים צריכים לו ואז התיר לחפור בחול המועדד.
 12. 12 אי מיירי כל הברייתא כשאין צריכין להם, אם כן גם ביחיד שהתירו בברייתא חטיטה הוא גם באופן שאין צריך לה. וע"ז קשה מברייתא אחרת שמבואר שם שביחיד מתיירין חטיטה רק כשצריך לה.
 13. 13 מחליקים וסותמים בכך את סדקיהן
 14. 14 וצריכין אנו לומר שאסר חטיטה כאן משום דאין צריך לו.ד
 15. 15 חוטטין
 16. 16 היינו שתאמר שבברייתא הראשונה שמבוא בה שמותר לחטוט הוא אף כשאין צריך לו
 17. 17 אימתי יהיה אסור לחטוט אם מבואר בברייתא הראשונה שאפילו כשאין צריך לו מותר. אלא שברייתא זה שאוסרת לחטוט ביחיד הוא בשאין צריך לו. א"כ בהברייתא דלעיל שמבואר שביחי חוטטין הוא בשצריך לה ושם בברייתא מבואר שברבים אין לחפור היינו שאפילו בשצריכין לו אין לחפור א"כ קשה על ר' יוחנן
 18. 18 היינו שבע"כ צריכים לומר שהא דיחיד חוטטין הוא בצריך לו
 19. 19 מדבור
 20. 20 ובברייתא שהביא בתחלה כתוב שברבים אין , וצ"ל שהוא אפילו בשצריכים לו כמו ביחיד שהתרנו חטיטה רק בשצריך לו ולכן מקשה הגמרא שחפירה מי אסיר
 21. 21 כי אין הגויים מטמאין באהל, ולכן אין חייבין לציין את קברותיהם, אך זכר למושג "ציון" לקבר נזכר בהאי קרא
 22. 22 כֹּה־אָמַר֘ אֲדנָ֣י יְהֹוִה֒ כָּל־בֶּן־נֵכָ֗ר עֶ֤רֶל לֵב֙ וְעֶ֣רֶל בָּשָׂ֔ר לֹ֥א יָב֖וֹא אֶל־מִקְדָּשִׁ֑י לְכָ֨ל־בֶּן־נֵכָ֔ר אֲשֶׁ֕ר בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (יחזקאל פרק מד פסוק ט)
 23. 23 כי מי שעבד עבודה זרה, ונתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ונעשה ערל לב
 24. 24 להלכה למשנ מסיני
 25. 25 וְהַצָּר֜וּעַ אֲשֶׁר־בּ֣וֹ הַנֶּ֗גַע בְּגָדָ֞יו יִהְי֤וּ פְרֻמִים֙ וְרֹאשׁוֹ֙ יִהְיֶ֣ה פָר֔וּעַ וְעַל־שָׂפָ֖ם יַעְטֶ֑ה וְטָמֵ֥א ׀ טָמֵ֖א יִקְרָֽא: (ויקרא פרק יג פסוק מה)
 26. 26 הגדול
 27. 27 לֹא־תְקַלֵּ֣ל חֵרֵ֔שׁ וְלִפְנֵ֣י עִוֵּ֔ר לֹ֥א תִתֵּ֖ן מִכְשֹׁ֑ל וְיָרֵ֥אתָ מֵּאֱלֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י יְהוָֽה: (ויקרא פרק יט פסוק יד)
 28. 28 וְאָמַ֥ר סֹֽלּוּ־סֹ֖לּוּ פַּנּוּ־דָ֑רֶךְ הָרִ֥ימוּ מִכְשׁ֖וֹל מִדֶּ֥רֶךְ עַמִּֽי: ס (ישעיהו פרק נז פסוק יד)
 29. 29 דהיינו יש להתקין דרך פנויה ללכת בה אוכלי תרומה, כי דרושה להם דרך פנויה מטומאה.
 30. 30 מסיפא דהאי קרא
 31. 31 וְהִזְהַרְתָּ֣ה אֶתְהֶ֔ם אֶת־הַחֻקִּ֖ים וְאֶת־הַתּוֹרֹ֑ת וְהוֹדַעְתָּ֣ לָהֶ֗ם אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ יֵ֣לְכוּ בָ֔הּ וְאֶת־הַֽמַּעֲשֶׂ֖ה אֲשֶׁ֥ר יַעֲשֽׂוּן: (שמות פרק יח פסוק כ)
 32. 32 וְהִזַּרְתֶּ֥ם אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל מִטֻּמְאָתָ֑ם וְלֹ֤א יָמֻ֙תוּ֙ בְּטֻמְאָתָ֔ם בְּטַמְּאָ֥ם אֶת־מִשְׁכָּנִ֖י אֲשֶׁ֥ר בְּתוֹכָֽם: (ויקרא פרק טו פסוק לא)
 33. 33 וּשְׁמַרְתֶּ֣ם אֶת־מִשְׁמַרְתִּ֗י לְבִלְתִּ֨י עֲשׂ֜וֹת מֵחֻקּ֤וֹת הַתּֽוֹעֵבֹת֙ אֲשֶׁ֣ר נַעֲשׂ֣וּ לִפְנֵיכֶ֔ם וְלֹ֥א תִֽטַּמְּא֖וּ בָּהֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם: פ (ויקרא פרק יח פסוק ל)
 34. 34 וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָה֘ אֶֽל־אַהֲרֹן֒ וַֽאֲנִי֙ הִנֵּ֣ה נָתַ֣תִּֽי לְךָ֔ אֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת תְּרוּמֹתָ֑י לְכָל־קָדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל לְךָ֨ נְתַתִּ֧ים לְמָשְׁחָ֛ה וּלְבָנֶ֖יךָ לְחָק־עוֹלָֽם: (במדבר פרק יח פסוק ח)
 35. 35 זֹבֵ֥חַ תּוֹדָ֗ה יְֽכַ֫בְּדָ֥נְנִי וְשָׂ֥ם דֶּ֑רֶךְ אַ֝רְאֶ֗נּוּ בְּיֵ֣שַׁע אֱלֹהִֽים: פ (תהלים פרק נ פסוק כג)
 36. 36 בשין שמאלית
 37. 37 בשין ימנית