Enjoying this page?

MOED KATAN - 004b – משקין בית השלחין – פרק ראשון – מועד קטן, ד ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

 מדלין - שלופי.

שלופי - כשהירקות רצופין, נוטל מהן מבינתיים: לאוכלן - מותר. ליפותן - אסור, בשביל ליפותן אותם שנשארים:

כדתנן: המידל בגפנים

המידל - תולש בגפנים שישנן ביחד יותר מדאי:

כשם שהוא מידל בשלו, כך הוא מידל בשל עניים.

בשל עניים - בפאה. א"נ - עוללות שאין לו לא כתף ולא נטף:

דברי ר' יהודה.

רבי מאיר אומר: בשלו - רשאי.

ואינו רשאי - בשל עניים.

אמר ליה: והתניא: מדלין מים לירקות כדי לאוכלן?

אמר ליה: אי תניא תניא:

Audio Video

ואין עושין עוגיות לגפנים:

מאי עוגיות?

אמר רב יהודה: בנכי.

בנכי - בורות תחת הגפנים וזיתים ונותן בהם מים:

תניא נמי הכי: אלו הן עוגיות:

עוגיות - עגול סביב, כמו: עג עוגה ועמד בתוכה (תענית דף יט.). ובדידין נמי הן גומות:

בדידין  שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים.

איני, והא רב יהודה שרא לבני בר ציתאי

ציתאי - מקום:

למעבד בנכי לכרמיהון?

למעבד בנכי - עוגיות. והיכי שרי והא תנן: אין עושין עוגיות. 

לא קשיא. הא בחדתי הא בעתיקי:

הא בחדתי. שמעולם לא היו שם עוגיות - אסור לעשות בחולו של מועד, דאיכא טירחא יתירא. אבל עתיקי שכבר היו לו שם עוגיות ונסתמו - מותר לחזור ולחופרן בחולו של מועד:

ר' אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה:

בשלמא מועד - משום דקא טרח.

אלא שביעית - מאי טעמא?

פליגו בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל.

חד אמר: מפני שנראה כעודר.

מפני שנראה כעודר - לצורך שביעית, שהרי חופר כעודר:

וחד אמר: מפני שמכשיר אגפיה לזריעה.

שמכשיר אגפיה לזריעה - כשחופר האמה ומניח העפר שבאמה על שפת האמה - מתקן אגפיה לזריעה, דעביד לה ארעא רכיכא:

מאי בינייהו?

איכא בינייהו דקא אתו מיא בתריה.

דקא אתו מיא בתריה - דכי חפר באמה אתו לאלתר מים בהדי חפירה:

מאן דאמר: מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - איכא

מ"ד מפני שמכשיר אגפיה לזריעה איכא - אע"ג דאתי מיא בתריה דהא שדא ארעא רכיכא אגפי האמה:

ומ"ד: מפני שנראה כעודר - ליכא.

ומ"ד מפני שנראה כעודר ליכא - דהא אתי מיא ובעודר ליכא מים, ולכך לא דמי לעודר:

ולמאן דאמר מפני שנראה כעודר - ליחוש מפני שמכשיר אגפיה לזריעה?

אלא איכא בינייהו: דקא שקיל מיניה ושדי לבראי.

אלא - לעולם דלא אתו מיא בתריה. ואיכא בינייהו: דשקיל ושדי לבראי, דחפיר באמה ושדי עפר לבראי, רחוק מאגפי אמה, דלא מכשיר אגפיה לזריעה:

למאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - ליכא.

למ"ד מפני שנראה כעודר - איכא.

מאן דאמר מפני שנראה כעודר איכא - דהא חפיר ולא אתו מיא בתריה:

ולמ"ד מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - ליחוש מפני שנראה כעודר?

עודר נמי כי קא שקיל בדוכתיה מנח ליה.

בדוכתיה מנח ליה - דלא שדי ארעא לבראי, דלא עביד אלא מרכך ארעא. אבל הכא שדי לבראי לכך לא דמי לעודר:

אמימר מתני לה: מפני שנראה כעודר.

אמימר מתני - בהדיא הא דאמר ר' אלעזר: אין עושין את האמה בשביעית מפני שנראה כעודר:

וקשיא ליה דרבי אלעזר בן עזריה אדר' אלעזר בן עזריה.

ומי אמר ר' אלעזר בן עזריה כל שנראה כעודר - אסור?

ורמינהי: עושה אדם את זבלו אוצר.

עושה אדם זבלו אוצר - שמכניס כל זבלו בשביעית בשדה ולא אמרינן דנראה כמזבל שדהו בשביעית:

ר' מאיר אוסר עד שיעמיק שלשה טפחים.

עד שיעמיק שלשה טפחים - ומכניס הזבל לשם, דמוכחא מלתא דלא עביד כדי לזבל שדהו בשביעית:

או עד שיגביה ג' טפחים.

היה לו דבר מועט - מוסיף עליו והולך.

היה לו מעט זבל - באותה שדה קודם שביעית - מוסיף עליו זבל והולך בשביעית ואין צריך להעמיק:

רבי אלעזר בן עזריה אוסר,

רבי אלעזר אוסר - אפילו אם היה שם מעט זבל קודם שביעית להוסיף עליו בשביעית:

עד שיעמיק שלשה,

עד שיעמיק שלשה - או שיתן הזבל על הסלע שבשדה דלא נראה כמזבל. והיכי שרי רבי אלעזר לחפור ולהעמיק בשביעית ולא חייש לנראה כעודר:

או עד שיגביה שלשה, או עד שיתן על הסלע.

ר' זירא ור' אבא בר ממל:

חד אמר - כגון שהעמיק.

כגון שהעמיק - קודם לכן. כלומר: הא דאמר רבי אלעזר: עד שיעמיק לא אמר עד שיעמיק בשביעית אלא שהיה עמוק קודם שביעית:

וחד אמר - זיבלו מוכיח עליו:

זבלו מוכיח עליו - כלומר אע"ג דמעמיק בשביעית הוא נראה כעודר ואסור - הכא מותר, שהרי זבלו שמניח לשם מוכיח עליו דלא עביד משום עודר:

ומתקנין את המקולקלת במועד:

מאי מקולקלת?

אמר רבי אבא: שאם היתה עמוקה טפח - מעמידה על ששה טפחים.

שאם היתה עמוקה טפח - כלומר שלכתחילה היה שם אמת המים בת ששה טפחים ונסתמה עד טפח - מעמידה עד ששה טפחים. כלומר חוזר ומעמיק אותן חמשה טפחים  שנסתמה:

פשיטא - חצי טפח על שלשה טפחים

חצי טפח על שלשה - אם היתה בתחלה בת שלשה טפחים, ונסתמה עד חצי טפח - דודאי אינו חוזר וחופר אותן שני טפחים ומחצה, אע"ג דהוי דומיא דהיתה עמוקה טפח ומעמידה  על ו' טפחים:

- כיון דלא עבר מיא לא כלום הוא.

כיון דמעיקרא לא עברי בה מיא - כלומר ודאי באמה בת שלשה טפחים לא עברי בה מיא שפיר, לא קודם לכן ולא עכשיו - הוי טירחא דלא צריך:

טפחיים על שנים עשר - דקא טרח טירחא יתירא - לא.

טפחיים על שנים עשר - דלכתחילה היתה של שנים עשר ונסתמה עד שני טפחים - אסור להעמיק עוד עד י' טפחים על אותן שנים הראשונים - משום דהוי טירחא יתירא, דקא מעמיק כל כך ולהגביה קרקעית הגומא למעלה מששה טפחים:

טפחיים על שבעה

טפחיים על שבעה טפחים - ונסתמה עד שני טפחים:

- מהו?

מהו - להעמיק אותן חמשה שנשתיירו:

הכא חמשה קא מעמיק

הכא חמשה קא מעמיק - דהיתה עמוקה טפח ומעמידה על ששה, ולא הוי טירחא יתירא להעמיק כל כך בקרקע:

והכא חמשה קא מעמיק.

והכא - נמי לא מעמיק במועד אלא חמשה טפחים:

או דלמא כיון דאיכא טפח יתירא

כיון דאיכא טפח יתירא - דלא צריך כל הטפח [דסגי בד']:

איכא טירחא טפי.

איכא טירחא טפי - ששוחה עצמו בשביל אותו טפח יותר מדאי:

תיקו.

אביי שרא לבני בר המדך: לשחופי נהרא.

לשחופי נהרא - לעקור ענפי אילנות הגדלים בנהר:

רבי ירמיה שרא להו לבני סכותא: למיכרא נהרא טמימא.

למיכרא נהרא טמימא - לפנות מקור המעיין שנסתם:

רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא: לאקדוחי נהר בורניץ.

לאקדוחי נהרא - לפנות שירטון שבאמצע הנהר:

בורניץ - שם הנהר:

אמר: כיון דשתו מיניה רבים כרבים דמי.

ותנן: עושין כל צורכי רבים:

Audio Video

ומתקנין את