Enjoying this page?

MOED KATAN - 002a – משקין בית השלחין – פרק ראשון – מועד קטן, ב ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

Audio  Video

משנה

משקין בית השלחין במועד[1].

משקין בית השלחין במועד - שדה שהיא עומדת בהר[2], וצריך להשקותה[3] תמיד - משקין אותה אפילו בחולו של מועד,[4] לפי שהוא לו הפסד גדול אם אינו משקה אותה, ודבר של הפסד התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד. כמו שאנו מוצאין במסכת חגיגה (דף יח.): דכתיב (דברים יז): ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך - מה שביעי עצור בעשיית מלאכה אף ששה עצורים בעשיית מלאכה. אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששה עצורין בכל מלאכה - תלמוד לומר: השביעי - שביעי עצור בכל מלאכה ואין ששה עצורין בכל מלאכה. הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה בחוש"מ ואי זו מותרת. ומלאכה שיש בה הפסד אם אינו עושה אותה, כגון להשקות בית השלחין - התירו חכמים:

ובשביעית[5]

ובשביעית - מפרש בגמרא:

בין ממעיין שיצא בתחילה[6]

ממעיין שיצא בתחילה - דעכשיו[7] מתחיל לנבוע, שעדיין לא החזיקה דרכה:

בין ממעיין שלא יצא בתחילה.

בין ממעיין שלא יצא בתחילה - אלא מעיין נובע מזמן מרובה:[8]

אבל אין משקין[9] לא ממי הגשמים[10]

אבל לא ממי גשמים - משום דאית ביה טירחא יתירא, כדמפרש בגמרא:

ולא ממי הקילון[11].

ואין עושין[12] עוגיות[13] לגפנים[14].

ר' אלעזר בן עזריה אומר: אין עושין את האמה[15] בתחילה במועד ובשביעית[16].

וחכמים אומרים: עושין את האמה בתחילה בשביעית.

ומתקנין את[17] המקולקלות[18] במועד[19].

ומתקנין את קלקולי המים[20] שברשות הרבים, וחוטטין אותן[21].

ומתקנין את הדרכים[22]

ואת הרחובות[23].

ואת מקוואות המים[24].

ועושין כל צורכי הרבים[25].

ומציינין את הקברות[26].

ויוצאין[27] אף על הכלאים[28]:

גמרא

השתא יש לומר: ממעיין שיצא בתחילה - דאתי לאינפולי

דאתי לאינפולי - הקרקע שסביבה, דעדיין לא החזיקה דרכה:

- משקין

משקין - בחולו של מועד, ולא חיישינן דלמא נפיל, ואזיל וטרח טירחא יתירא:

ממעיין שלא יצא בתחילה

מעיין שלא יצא בתחילה - שכבר החזיק דרכו:

דלא אתי לאינפולי - מיבעיא?

מיבעיא - דמשקה ממנו בחולו של מועד:

אמרי: אצטריך.

אי תנא: מעיין שיצא בתחילה - הוה אמינא הכא הוא דבית השלחין אין בית הבעל לא,

בית הבעל - שדה הוא בעמק, ואינו צריך להשקותה, ואין בה הפסד אם אין משקה אותה:

משום דאתי לאינפולי.

אבל: מעיין שלא יצא בתחילה, דלא אתי לאינפולי - אימא אפילו בית הבעל נמי.

קא משמע לן

קא משמע לן - מתניתין דתני בין ממעיין שלא יצא בתחילה:

לא שנא מעיין שיצא בתחילה, ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה, בית השלחין - אין, בית הבעל - לא.

בית השלחין אין בית הבעל - אפילו ממעיין שלא יצא בתחילה - לא:

 

ומאי משמע דהאי: בית השלחין - לישנא דצחותא היא?

דכתיב (דברים כה): ואתה עיף ויגע, ומתרגמינן: ואת משלהי ולאי.

(נישלהי) - וה"א מתחלף בחי"ת:

ומאי משמע דהאי: בית הבעל - לישנא דמייתבותא היא?

דכתיב (ישעיהו סב): כי יבעל בחור בתולה. ומתרגמינן: ארי כמה דמיתותב עולם עם בתולתא יתייתבון בגויך בנייך.

Video Audio

מאן תנא: דפסידא - אין

מאן תנא - דמתני'. דפסידא שרי למיטרח בה בחוש"מ, כגון בית השלחין:

הרווחה - לא.

הרווחה לא - כגון דבית הבעל - דאסור להשקותה, מאחר שאין בה הפסד, שאין צריך להשקותה אלא להרווחה דמילתא, לשוויה: אפלי - חרפי[29]:

ואפילו במקום פסידא - מיטרח נמי לא טרחינן[30]?

אפילו במקום פסידא מיטרח לא טרחינן - דקתני מתניתין: אבל לא ממי גשמים כו'[31] - משום דאית ביה טירחא:

אמר רב הונא: ר' אליעזר בן יעקב היא.

דתנן[32]. רבי אליעזר בן יעקב אומר: מושכין את המים מאילן לאילן.

מושכין המים מאילן לאילן - בחולו של מועד. אם יש מים תחת אילן אחד עושין דרך קטן מאילן לאילן כדי שימשכו המים מאילן זה לאילן אחר:

ובלבד שלא ישקה את השדה כולה.

לא ישקה את השדה כולה - בבית הבעל קמיירי, דהרווחה היא. אלמא דהרווחה דמילתא - אסר ר' אליעזר:

אימור דשמעת ליה לרבי אליעזר - הרווחה[33] דלא.

[34]טירחא במקום פסידא - מי שמעת ליה[35]?

אלא אמר רב פפא: הא מני רבי יהודה היא.

דתניא[36]: מעיין היוצא בתחילה[37] - משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל - דברי רבי מאיר[38].

רבי יהודה אומר: אין משקין אלא שדה בית השלחין[39] שחרבה[40].

רבי אלעזר בן עזריה אומר: לא כך ולא כך[41].

יתר על כן[42] אמר רבי יהודה: לא יפנה אדם[43] אמת המים וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד[44].

מאי: חרבה?

אילימא חרבה ממש - למה לי דמשקי לה?

אילימא חרבה ממש - שנעשה בור - למה לי למשקה לההיא, דהא אין לה תקנה לעולם:

אמר אביי: שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר.

שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר - שחרב מעיינה שרגילה לשתות ממנו, דכיון שרגילה לשתות, אי לא משקה לה עכשיו, אית ליה פסידא יתירא. אפילו הכי לא שרי ר' יהודה אלא ממעיין שיצא לה דלאו טירחא הוא, אבל מי גשמים ומי קילון דטירחא הוא - לא שרי, אפילו לבית השלחין. ועוד חזינן, דקאמר רבי יהודה: לא יפנה מים כו' - אלמא דלא שרי ר' יהודה טירחא יתירא. אלמא מתני' ר' יהודה היא. דהא ראב"ע ל"ש חרב מעיינה, ממעיין שיצא לה בתחילה, ול"ש לא חרב - תרוייהו אסר:

רבי אלעזר בן עזריה אומר: לא כך ולא כך.

לא שנא חרב מעיינה ולא שנא לא חרב מעיינה.

מעיין שיצא בתחילה - לא[45].

Video Audio

וממאי?[46]

דלמא עד כאן לא קאמר רבי יהודה: בית השלחין - אין, בית הבעל - לא[47].

אלא מעיין שיצא בתחילה 

 1. 1 בחול המועד
 2. 2 שחל הגשמים זורמים כלפי מטה
 3. 3 ע"י מעין
 4. 4 שאסורה במלאכה
 5. 5 שאסור לעבוד בה את האדמה, התירו חכמים להשקות את שדה בית השלחין, כדי שהיא לא תיפסד.
 6. 6 עיין בהמשך בהגמרא שמעיין שיצא בתחילה דאתי לאינפולי הקרקע שסביבה דעדיין לא החזיקה דרכה: משקין בחולו של מועד ולא חיישינן דלמא נפיל ואזיל וטרח טירחא יתירא א"כ למה צריך לבבא השני'?
 7. 7 דרק עכשיו
 8. 8 והיינו, שיכול אדם לפתוח את אמת המים במקום שמגיעין אליה מי המעיין, בין מעין חדש ובין מעין ישן, כדי שמשם יימשכו המים לשדה.
 9. 9 את בית השלחין בחול המועד
 10. 10 ובגמרא מבואר שאף מי גשמים שבאים לשדה ע"י אמת המים - אסור
 11. 11 שהם מים הנשאבים מבור עמוק שמכונסים בו מים, טורח גדול הוא לדלות ממנו, ולכן אסור הדבר בחול המועד
 12. 12 בחול המועד
 13. 13 irrigation trenches
 14. 14 חפירות עגולות סביב עיקרי הגפנים, העשויות לקבל מים, כיון שיש בעשייתם הראשונה טרחה יתירה.
 15. 15 A trench with a width of one "אמה" (cubit) was commonly used to bring water.
 16. 16 לפי שעשיית אמת מים חדשה היא טרחה יתירה
 17. 17 האמות
 18. 18 שנסתמו ואינן עמוקות (כראוי להשקאה)
 19. 19 בחול המועד
 20. 20 כגון שנפלו אבנים לבורות השתיה
 21. 21 שמעלים את האבנים והצרורות ואת העפר התיחוח שבבורות המים, אך לא יטרח ויחפור.
 22. 22 מפנים מהם קוצים,
 23. 23 מקום שיושבין בו בני העיר
 24. 24 אם נפלו אבנים ועפר לתוך מקוה טהרה, מעלים אותם כדי לתקנם ולהכשירם.
 25. 25 מבואר בגמרא
 26. 26 שמסמנים אותם בסיד שלא יתקרבו אליהם אוכלי תרומה. ואין בסיוד טרחה יתירא.
 27. 27 שלוחי בי"ד בחול המועד
 28. 28 לבדוק את השדות אם לא גדלים בהם כלאיים, ולעוקרם.
 29. 29 אפלי = חשוך, חרפי = sharp היינו לומר שמתחלה לא היה כל כך טוב ועכשיו טוב יותר
 30. 30 מטרחא יתירא
 31. 31 אפילו בית השלחין דיש בה פסידא טרחא יתירא לא שרי
 32. 32 במשנה לקמן (ו ב)
 33. 33 דאסור מלאכה משום הרוחה, דהרי בבית הבעל קמיירי ושם אוסר להשקות את כל השדה
 34. 34 אבל
 35. 35 שאוסר גם בבית השלחין, הרי הוא מדבר מבית הבעל, וא"כ מי הוא התנא שגם במקום פסידא אסור מלאכה
 36. 36 בברייתא בתוספתא
 37. 37 ויש בה טרחא יתרא משום חשש דאנפולי
 38. 38 היינו שלדעת ר"מ אף להרווחה- מותר לטרוח, אף במעין חדש
 39. 39 שיש בה פסידה אם אין משקין אותה
 40. 40 יתבאר בהמשך שכיון שרגילה לשתות א"כ יש פסידא אם לא ישקנה
 41. 41 בין חרב מעינה בין לא חרב מעינה - אסור להשקות אפילו בית השלחין ממעין חדש. ויתבאר בהמשך
 42. 42 יותר מזה מחמיר ר' יהודא
 43. 43 יטה לשדהו
 44. 44 דהוי טרחא יתירא
 45. 45 דהוי טרחא יתירא ואינו מתיר ור' אליעזר בן עזריה אינו מתיר טרחא יתירא אף במקום הפסד
 46. 46 מנין לר' פפא שאסר רבי יהודה אפילו בהרווחה!
 47. 47 היינו שלהרווחה לא