Enjoying this page?

MEGILAH - 019a – הקורא למפרע – פרק שני – מגילה, יט ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

קנקנתום - חרתא דאושכפי[1].

חרתא דאושכפי - סם שצובעין בו מנעלים שחורין:

דיפתרא - דמליח וקמיח ולא עפיץ[2]

קמיח - במים:

ולא עפיץ - מעובד בעפצים שקורין גל"ש:

נייר מחקא[3]:

מחקא - מין עשבים עשוי על ידי דבק:

עד שתהא כתובה אשורית:

דכתיב: ככתבם וכזמנם:

על הספר ובדיו וכו':

מנלן?

אתיא: כתיבה כתיבה.

כתיב הכא (אסתר ט) ותכתב אסתר המלכה[4] וכתיב התם (ירמיהו לו[5]) ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו:

Video Audio

משנה

בן עיר

בן עיר - שזמנו בארבעה עשר:

שהלך לכרך

שהלך לכרך - שזמנו בחמשה עשר:

ובן כרך שהלך לעיר

- אם עתיד לחזור למקומו

אם עתיד לחזור - מפרש בגמ':

קורא כמקומו.

קורא כמקומו - כחובת מקומו בן עיר בארבעה עשר בן כרך בחמשה עשר:

ואם לאו - קורא עמהן.

ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י"ח?

ר"מ אומר: כולה.

ר' יהודה אומר: מאיש יהודי.

רבי יוסי אומר: מאחר הדברים האלה:

גמרא

אמר רבא: לא שנו

לא שנו - דבן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו קורא בחמשה עשר ולא בארבעה עשר:

אלא שעתיד לחזור בלילי י"ד.

אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה עשר - אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר, הוא דקתני שאינו צריך לקרות עמהן בלילי י"ד, אע"פ שעודנו  -שם הואיל וביום לא יהיה שם - אין זה אפילו  פרוז בן יומו:

אבל אין עתיד לחזור בלילי ארבעה עשר - קורא עמהן.

אבל אין עתיד - לצאת משם בלילה, דהשתא הוי פרוז לאותו יום, אע"פ שעתיד לחזור למחר ליום (אחר) נקרא פרוז, וקורא עמהן בין בלילי י"ד בין בי"ד. וה"ה לבן עיר שהלך לכרך - אם  עתיד לחזור בלילי ט"ו, שלא יהא שם ביום ט"ו - לא הוי מוקף ליומו וקורא בי"ד כחובת מקומו, ואע"פ שהוא בכרך. אבל אין עתיד לחזור בלילי ט"ו - אין צריך לקרותה בי"ד, וממתין וקורא עמהן, אע"פ שסופו לחזור לאחר זמן:

אמר רבא: מנא אמינא לה?

מנא ליה - דמשום ההוא יומא חשיב כוותייהו:

דכתיב: (אסתר ט[6]) על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות - מכדי כתיב: היהודים הפרזים, למה לי למיכתב: היושבים בערי הפרזות?

הא קמ"ל: דפרוז בן יומו נקרא פרוז.

אשכחן פרוז - מוקף מנא לן?

סברא הוא, מדפרוז בן יומו קרוי פרוז, מוקף בן יומו קרוי מוקף.

ואמר רבא: בן כפר שהלך לעיר

בן כפר - שהקדים וקרא ליום הכניסה ואח"כ הלך לעיר. והיה שם לילי י"ד:

- בין כך ובין כך קורא עמהן.

בין כך ובין כך - אפילו עתיד לחזור ולצאת משם קודם היום - קורא עמהן בלילה:

מאי טעמא - האי כבני העיר בעי למקרי,

כבני העיר בעי מקרי - כל הפרזים זמנם בארבעה עשר, בין כפרים בין עיירות, ורבנן הוא דאקילו עלייהו להקדים ליום הכניסה:

ורבנן הוא דאקילו על הכפרים, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין.

הני מילי כי איתיה בדוכתיה,

והני מילי - דאקילו עלייהו, דאין צריך לחזור ולקרות בארבעה עשר - כי איתיה בכפר:

אבל כי איתיה בעיר - כבני עיר בעי למקרי.

איתיביה אביי: בן כרך שהלך לעיר - בין כך ובין כך קורא כמקומו.

בן כרך ס"ד? - באם עתיד לחזור תליא מילתא?

אלא לאו - בן כפר.

ולאו תרוצי מתרצת? - תני: קורא עמהן:

מהיכן קורא אדם את המגילה וכו':

תניא. רשב"י אומר: מבלילה ההוא.

א"ר יוחנן: וכולן מקרא אחד דרשו.

ותכתב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף[7]

כל תוקף - לקיים אגרת הפורים - על תוקף הקפיד להזכיר:

מאן דאמר כולה - תוקפו של אחשורוש.

תוקפו של אחשורוש - ומתחילתה היא מדברת בתוקפו עד סופה:

ומאן דאמר מאיש יהודי - תוקפו של מרדכי.

ומ"ד מאחר הדברים האלה

מאחר הדברים האלה - גידל המלך וכו':

- תוקפו של המן.

ומ"ד מבלילה ההוא - תוקפו של נס.

רב הונא אמר מהכא: ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם.[8]

ומה ראו על ככה - המגילה נכתבת ונקראת, להודיע לדורות מה ראו באותו הזמן שעשו מה שעשו. ומפרש: על ככה - עשו. ולפרש: מה הגיע - על העושים:

מ"ד: כולה - "מה ראה" אחשורוש שנשתמש בכלים של בית המקדש? - "על ככה" משום דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק. "ומה הגיע אליהם" - דקטל ושתי.

ומ"ד: מאיש יהודי - "מה ראה" מרדכי דאיקני בהמן? - "על ככה" דשוי נפשיה ע"ז. "ומה הגיע אליהם" - דאתרחיש ניסא.

ומ"ד: מאחר הדברים האלה - "מה ראה" המן שנתקנא בכל היהודים? - "על ככה", משום דמרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. "ומה הגיע אליהם" - ותלו אותו ואת בניו על העץ.

ומ"ד: מבלילה ההוא - "מה ראה" אחשורוש להביא את ספר הזכרונות? - "על ככה", דזמינתיה אסתר להמן בהדיה. "ומה הגיע אליהם" - דאתרחיש ניסא.

א"ר חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כדברי האומר כולה.

ואפי' למאן דאמר: מאיש יהודי - צריכה שתהא כתובה כולה.

Video  Audio

וא"ר חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: מגילה נקראת: "ספר"

נקראת ספר - ונכתב בספר[9]:

ונקראת: "אגרת"[10].

נקראת: ספר - שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה

שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה - דאיכא למאן דאמר במסכת מכות: (דף יא.) ספר תורה שתפרו בפשתן פסולה[11]:

ונקראת: אגרת

ונקראת אגרת - לומר שאינה חמורה כספר:

שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרה[12].

אמר רב נחמן: ובלבד[13] שיהו משולשין.

שיהו משולשין - שיהא מראש התפר עד מקום תפירת הגיד כממנו ועד הגיד השני ומן השני לשלישי כמשלישי לסוף התפר:

אמר רב יהודה אמר שמואל: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים - לא יצא

הכתובה בין הכתובים - ספרים שהיו בימי החכמים, כולן בגליון כספר תורה שלנו:

לא יצא - דבעינן אגרת לעצמה, דמיפרסם ניסא טפי. דכי קוראה בין הכתובים נראה כקורא במקרא:

אמר רבא: לא אמרן אלא דלא מחסרא ומייתרא פורתא

אי מחסרא או מייתרא - ארוכה משאר הקלפים למעלה או למטה או קצרה מהן, ויש לה היכר לעצמה:

אבל מחסרא ומייתרא פורתא - לית לן בה.

לוי בר שמואל הוה קא קרי קמיה דרב יהודה במגילה 

 1. 1 dark black used for painting shoes
 2. 2 Unfinished parchment
 3. 3 paper grases pasted together
 4. 4 וַ֠תִּכְתֹּב אֶסְתֵּ֨ר הַמַּלְכָּ֧ה בַת־אֲבִיחַ֛יִל וּמָרְדֳּכַ֥י הַיְּהוּדִ֖י אֶת־כָּל־תֹּ֑קֶף לְקַיֵּ֗ם אֵ֣ת אִגֶּ֧רֶת הַפֻּרִ֛ים הַזֹּ֖את הַשֵּׁנִֽית: (אסתר פרק ט פסוק כט)
 5. 5 וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ בָּר֔וּךְ מִפִּיו֙ יִקְרָ֣א אֵלַ֔י אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וַאֲנִ֛י כֹּתֵ֥ב עַל־הַסֵּ֖פֶר בַּדְּיֽוֹ: ס (ירמיהו פרק לו פסוק יח)
 6. 6 עַל־כֵּ֞ן הַיְּהוּדִ֣ים הַפְּרָוזִ֗ים הַפְּרָזִ֗ים הַיֹּשְׁבִים֘ בְּעָרֵ֣י הַפְּרָזוֹת֒ עֹשִׂ֗ים אֵ֠ת י֣וֹם אַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֔ר שִׂמְחָ֥ה וּמִשְׁתֶּ֖ה וְי֣וֹם ט֑וֹב וּמִשְׁלֹ֥חַ מָנ֖וֹת אִ֥ישׁ לְרֵעֵֽהוּ: ס (אסתר פרק ט פסוק יט)
 7. 7 אסתר ט, כט - וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בַת אֲבִיחַיִל וּמָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי אֶת כָּל תֹּקֶף לְקַיֵּם אֵת אִגֶּרֶת הַפּוּרִים הַזֹּאת הַשֵּׁנִית.
 8. 8 עַל־כֵּ֡ן קָרְאוּ֩ לַיָּמִ֨ים הָאֵ֤לֶּה פוּרִים֙ עַל־שֵׁ֣ם הַפּ֔וּר עַל־כֵּ֕ן עַל־כָּל־דִּבְרֵ֖י הָאִגֶּ֣רֶת הַזֹּ֑את וּמָֽה־רָא֣וּ עַל־כָּ֔כָה וּמָ֥ה הִגִּ֖יעַ אֲלֵיהֶֽם: (אסתר פרק ט פסוק כו)
 9. 9 וּמַאֲמַ֣ר אֶסְתֵּ֔ר קִיַּ֕ם דִּבְרֵ֥י הַפֻּרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וְנִכְתָּ֖ב בַּסֵּֽפֶר: ס (אסתר פרק ט פסוק לב)
 10. 10 וַ֠תִּכְתֹּב אֶסְתֵּ֨ר הַמַּלְכָּ֧ה בַת־אֲבִיחַ֛יִל וּמָרְדֳּכַ֥י הַיְּהוּדִ֖י אֶת־כָּל־תֹּ֑קֶף לְקַיֵּ֗ם אֵ֣ת אִגֶּ֧רֶת הַפֻּרִ֛ים הַזֹּ֖את הַשֵּׁנִֽית: (אסתר פרק ט פסוק כט)
 11. 11 אלא שצריכין לתופרן בגידין כדין ספר תורה שצריך לתופרן בגידין דוקא
 12. 12 אבל אינה חמורה כספר תורה צריכים להיות כולה תפור בגידין
 13. 13 אף שעושה רק שלש תפירות אמנם צריכים להיות השלש תפירות משולשין