Enjoying this page?

MEGILAH - 019b – הקורא למפרע – פרק שני – מגילה, יט ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

הכתובה בין הכתובים.

אמר ליה: הרי אמרו הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים - לא יצא?

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים - לא יצא.

ומחו לה אמוחא - בצבור שנו.

ומחו לה אמוחא - לאחר שאמר שמועה זו הכה על קדקדה, כלומר סתר מקצתה ואמר: לא אמרו אלא בצבור:

ואמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: שיור התפר הלכה למשה מסיני.

שיור התפר - כשתופרין יריעות של ספר תורה לחברן יחד משיירין בתפר למעלה ולמטה:

ומחו לה אמוחא. 

ומחו לה אמוחא - לאחר שאמרה הכה על מוחה, כלומר חזר וסתר ואמר: לאו הלכה למשה מסיני הוא אלא חכמים אמרו:

ולא אמרו אלא כדי שלא יקרע.

כדי שלא יקרע - שאם אינו משייר מהדק בחזקה כשהוא מהדקו לספר תורה והוא נקרע, אבל עכשיו כשהוא מהדקו בכח ומתחיל להרחיב ורוצה להיקרע, מונע מלהדקו יותר:

ואמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו

מערה שעמד בה משה - כשעבר הקב"ה לפניו, שנאמר: ושמתיך בנקרת הצור. (שמות לג[1]) ואליהו אף הוא עמד באותה מערה ועבר הקב"ה לפניו, שנאמר ויבא שם אל המערה וגו'[1] ויאמר צא ועמדת בהר וגו' והנה ה' עובר וגו' (מלכים א יט[3]):

כמלא נקב מחט סדקית,

מחט סידקית - שלנו, שהיא דקה ותופרין בה סדקי בגדים. ויש מחט אחרת גסה, שנקראת: מחט של שקאין:

אלמלי נשתייר בה נקב - כפי מחט, כשעבר עליהן הקב"ה, כמו שנאמר: ושכותי כפי עליך עד עברי (שמות לג):

לא היו יכולין לעמוד מפני האורה.

שנאמר: (שמות לג[2]) כי לא יראני האדם וחי.

ואמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: מאי דכתיב: (דברים ט[3]) ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר?

מלמד[4] שהראהו הקב"ה למשה: דקדוקי תורה

דקדוקי תורה - ריבויין - אתין וגמין. מיעוטין - אכין ורקין:

ודקדוקי סופרים

דקדוקי סופרים - שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים:

ומה שהסופרים עתידין לחדש.

ומאי ניהו - מקרא מגילה:

Audio Video

משנה

הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש[5] שוטה וקטן.

ר' יהודה מכשיר בקטן[6]:

גמרא

מאן תנא:חרש[7] דיעבד נמי לא[8]?

אמר רב מתנה: ר' יוסי היא.

דתנן: הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו[9] - יצא

רבי יוסי אומר: לא יצא[10].

לא יצא - דיעבד הוא:

וממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא,

וממאי - ד"חוץ מחרש" דקאמר מתני' אפי' בדיעבד קאמר, ור' יוסי היא דפסל בדיעבד:

דלמא רבי יהודה[11] היא ולכתחלה הוא דלא.

ולכתחלה הוא דלא - ובהא איכא למימר דאפי' ר' יהודה[12] מודה. דהא לא שמעינן ליה דפליג אלא בדיעבד:

הא דיעבד שפיר דמי?

לא סלקא דעתך,  דקתני: חרש - דומיא דשוטה וקטן.

מה שוטה וקטן דיעבד נמי לא[13] אף חרש דיעבד נמי לא.

ודלמא, הא כדאיתא[14] והא כדאיתא[15]?

מדקתני סיפא: רבי יהודה מכשיר בקטן - מכלל דרישא לאו ר' יהודה היא[16].

מדסיפא רבי יהודה - דקתני: ור' יהודה מכשיר בקטן:

ודלמא כולה ר' יהודה היא?

מי דמי - רישא לפסולה וסיפא לכשירה[17].

לא דמי רישא לפסולה וסיפא להכשירה לא גרסינן ליה, דלישנא יתירא הוא. אלא הכי גרסינן:

ודלמא כולה ר' יהודה היא, ותרי גווני קטן קתני לה, וחסורי מיחסרא. והכי קתני: הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן.

ודלמא רבי יהודה היא ותרי גווני  קטן וחסורי מיחסרא כו' הכל כשירין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן - הא כדאיתא והא כדאיתא, חרש לכתחילה ושוטה[18] אפילו בדיעבד:

בד"א בקטן שלא הגיע לחינוך.

בד"א בקטן שלא הגיע לחינוך - לחינוך מצות, כגון בן תשע ובן עשר כדאמרינן ביומא בפרק בתרא (דף פב.):

אבל בקטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחלה. שר' יהודה מכשיר בקטן.

במאי אוקימתא כר' יהודה, ודיעבד,

במאי אוקימתא כר' יהודה - ואשמעת לן, דכי אמר רבי יהודה בלא השמיע לאזנו יצא - בדיעבד קאמר ולא לכתחילה[19]:

אלא הא דתני יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: חרש המדבר ואינו שומע - תורם לכתחלה.

מני?

אלא הא דתניא כו' תורם - ואע"פ שהוא צריך לברך ואין אזניו שומעות הברכה שהוא מוציא מפיו:

אי רבי יהודה - דיעבד אין לכתחלה לא.

אי רבי יוסי דיעבד נמי לא?

ואלא מאי רבי יהודה, ואפי' לכתחלה.

אלא מאי - בעית למימר, דרבי יהודה דאמר בלא השמיע לאזנו יצא אפילו לכתחילה, כי היכי דתיקום הא דר"י בריה דר"ש בן פזי אליביה. והאי דקא מיפלגי בדיעבד - להודיעך כחו דר'  יוסי:

אלא הא דתניא: לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, ואם בירך יצא.

מני?[20]

אלא הא דתניא כו' - מני:

לא רבי יהודה ולא רבי יוסי.

אי ר' יהודה - אפי' לכתחלה.

אי ר' יוסי - אפי' דיעבד נמי לא?  

 1. 1 וַיָּבֹא־שָׁ֥ם אֶל־הַמְּעָרָ֖ה וַיָּ֣לֶן שָׁ֑ם וְהִנֵּ֤ה דְבַר־יְהוָה֙ אֵלָ֔יו וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ מַה־לְּךָ֥ פֹ֖ה אֵלִיָּֽהוּ: (מלכים א פרק יט פסוק ט)
 2. 2 וַיֹּ֕אמֶר לֹ֥א תוּכַ֖ל לִרְאֹ֣ת אֶת־פָּנָ֑י כִּ֛י לֹא־יִרְאַ֥נִי הָאָדָ֖ם וָחָֽי: (שמות פרק לג פסוק כ)
 3. 3 וַיִּתֵּ֨ן יְהוָ֜ה אֵלַ֗י אֶת־שְׁנֵי֙ לוּחֹ֣ת הָאֲבָנִ֔ים כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֣ע אֱלֹהִ֑ים וַעֲלֵיהֶ֗ם כְּֽכָל־הַדְּבָרִ֡ים אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּר֩ יְהוָ֨ה עִמָּכֶ֥ם בָּהָ֛ר מִתּ֥וֹךְ הָאֵ֖שׁ בְּי֥וֹם הַקָּהָֽל: (דברים פרק ט פסוק י)
 4. 4 מזה שנאמר ככל הדברים ולא רק הדברים
 5. 5 עיין בגמרא בהמשך
 6. 6 כשהגיע לחינוך
 7. 7 שהפסול שלו הוא משום שאינו יכול לשמוע מה שקורא
 8. 8 מהגמרא בהמשך נראה שמזה שכולל חרש עם שוטה וקטן שפסולים גם בדיעבד משמע ליה שגם חרש פסול בדיעבד. אמנם בגמרא מקשה שאולי הכוונה רק לכתחלה אבל בדיעבד יוצא.
 9. 9 היינו בדיעבד
 10. 10 היינו שס"ל לר' יוסי שגם בדיעבד לא יצא, והוא התנא במשנתינו שגם במגילה כשלא שמע הקריאה כיון שהוא חרש לא יצא.
 11. 11 התנא קמא של המשנה הקורא את שמע .. יצא הוא רב יהודה
 12. 12 שסובר שהקורא את שמע ולא השמיע לאזנו - יצא הוא רק בדיעבד
 13. 13 כיון שהפסול שלהם הוא משום שאין להם השכל הנצרך אין חילוק בין לכתחלה לבדיעבד.
 14. 14 חרש שמבמשנתנו פסול רק לכתחלה.
 15. 15 שוטה וקטן פסולים אף בדיעבד ומשנתנו קאי כר' יהודה. ובדיעבד חרש כשר
 16. 16 והפסול שלמדנו ברישא הוא גם בדיעבד כדברי ר' יוסי. ולר' יהודא בקטן כשר אפילו לכתחלה
 17. 17 רש"י אינו גורס שורה זו
 18. 18 וקטן גם פסול אפילו בדיעבד אמנם בקטן מחלק רב יהודה
 19. 19 שלכתחלה צריך להשמיע לאזנו ולכן החרש אינו קורא את המגילה לכתחלה
 20. 20 כי הרי בברייתא זו מבואר שיש חילוק בין בדיעבד ללכתחלה, ולפי דבריך ר' יהודה מתיר אף לכתחלה?