Enjoying this page?

MEGILAH - 018b – הקורא למפרע – פרק שני – מגילה, יח ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

סירוסין - לא יצא.

סירוסין - למפרע. כמו: סרס את המקרא ודרשהו. וכן: יצא מחותך או מסורס (נדה דף כח.):

ר' מונא אומר משום רבי יהודה: אף בסירוגין[1] - אם שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש.

אמר רב יוסף: הלכה כר' מונא שאמר משום ר' יהודה.

א"ל אביי לרב יוסף: כדי לגמור את כולה מהיכא דקאי לסיפא או דלמא מרישא לסיפא?

א"ל: מרישא לסיפא. דא"כ, נתת דבריך לשיעורין.

אמר ר' אבא א"ר ירמיה בר אבא אמר רב: הלכה כרבי מונא.

ושמואל אמר: אין הלכה כרבי מונא.

בסורא מתנו הכי[2], בפומבדיתא מתנו הכי[3].

אמר רב כהנא אמר רב: הלכה כרבי מונא.

ושמואל אמר: אין הלכה כר' מונא.

רב ביבי מתני איפכא: רב אמר אין הלכה כר' מונא. ושמואל אמר הלכה כר' מונא.

אמר רב יוסף: נקוט דרב ביבי בידך[4], דשמואל הוא דחייש ליחידאה.

דחייש ליחידאה - במקום שהיחיד מחמיר[5] ורבים מקילין:

דתנן: שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה

שומרת יבם - מצפה ליבמה, ומצוה בגדול ליבם. בא אחד מן האחין וקידש את אחותה של יבמה אחר שנפלה היבמה לפניהן:

- משום ר' יהודה בן בתירה אמרו: אומרים לו: המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה.

אומרים לו המתן - מלכונסה:

עד שיעשה אחיך הגדול מעשה - ביבמתו או לחלוץ או ליבם. אבל בעוד היבמה לפני כולן לחלוץ או לייבם - הרי היא לכל אחד כאשתו על ידי זיקת יבום, ואסור באחותה משום אחות אשה. דקסבר: יש זיקה אפי' בתרי וכל שכן בחד[6]. ופליגי רבנן עליה ואמרי: הואיל ושני אחים הן אין זיקתו מיוחדת להיות מוטלת על אחד מהן להיות כאשתו, ומותר באחותה:

אמר שמואל: הלכה כר' יהודה בן בתירה[7].

audio Video

ת"ר: השמיט בה סופר אותיות או פסוקין, 

השמיט - דילג בה הסופר פסוק אחד וקראן הקורא:

וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם - יצא.

כמתורגמן המתרגם - על פה:

מיתיבי. היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות - אם רשומן ניכר כשרה, ואם לאו - פסולה?

לא קשיא - הא בכולה, הא במקצתה.

ת"ר: השמיט בה הקורא פסוק אחד לא יאמר: אקרא את כולה ואח"כ אקרא אותו פסוק - אלא קורא מאותו פסוק ואילך.

נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו חציה - לא יאמר: אקרא חציה עם הצבור ואח"כ אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה:

מתנמנם יצא וכו':

היכי דמי מתנמנם?

אמר רב אשי: נים ולא נים, תיר ולא תיר,

תיר - ער:

דקרו ליה ועני, ולא ידע לאהדורי סברא. וכי מדכרו ליה מידכר:

אהדורי סברא - דבר הבא מבינת הלב:

היה כותבה דורשה ומגיהה - אם כוון לבו יצא וכו':

היכי דמי? אי דקא מסדר פסוקא פסוקא וכתב לה

דקא מסדר פסוקא - על פה. וכתב ליה. וקתני: יצא - ע"י קריאת אותו סידור:

- כי כוון לבו מאי הוי, על פה הוא?

אלא דכתב פסוקא פסוקא וקרי ליה - ומי יצא? והאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כדברי האומר כולה.

הלכה כדברי האומר כולה - צריך לקרות. ופליגי בה תנאי במתני': מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו - רבי מאיר אומר: כולה. ר' יהודה אומר: מאיש יהודי:

ואפי' למ"ד מאיש יהודי - צריכה שתהא כתובה כולה?

אלא דמנחה מגילה קמיה, וקרי לה מינה פסוקא פסוקא, וכתב לה.

דמנחא מגילה קמיה - ומעתיק ממנה:

לימא מסייע ליה לרבה בר בר חנה.

מסייע ליה לרבה - מתני' דקתני: יצא, וליכא לאוקמה אלא במעתיק מן הכתב: מסייע ליה לרבה:

דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.

דלמא דאתרמי ליה אתרמויי?

דלמא דאיתרמי ליה - לעולם מותר לכתוב בלא העתק, ומתני' דאתרמי ליה מגילה ומעתיק ממנה, ואיצטריך לאשמעינן דהיכא דמעתיק ממנה - אם כוון לבו יצא:

גופא. אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.

מיתיבי. אמר רשב"א: מעשה בר' מאיר שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה שם מגילה, וכתבה מלבו וקראה?

א"ר אבהו: שאני רבי מאיר דמיקיים ביה: (משלי ד[8]) ועפעפיך יישירו נגדך[9].

אמר ליה רמי בר חמא לרבי ירמיה מדפתי מאי: "ועפעפיך יישירו נגדך"?

אמר לו: אלו דברי תורה דכתיב בהו: (משלי כג[10]) התעיף עיניך בו ואיננו.

התעיף עיניך בו ואיננו - אם תכפול עיניך ממנה, הרי היא משתכחת ממך כהרף עין:

ואפילו הכי מיושרין הן אצל ר' מאיר.

רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב. אמר ליה: ראויה כל התורה כולה ליכתב על פיך אלא כך אמרו חכמים: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.

מדקאמר: כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך, מכלל דמיושרין הן אצלו, והא רבי מאיר כתב?

שעת הדחק שאני.

אביי שרא לדבי בר חבו למיכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב.

דבי בר חבו - מוכר תפילין הוה, כדאמרינן בבבא מציעא: (דף כט:) תפילין דבי בר חבו שכיחי:

כמאן?

כי האי תנא.

דתניא: ר' ירמיה אומר משום רבינו: תפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, ואין צריכות שרטוט.

והלכתא: תפלין - אין צריכין שרטוט, מזוזות צריכין - שרטוט.

והלכתא כו' - כך הלכה למשה מסיני:

אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב.

מ"ט? מיגרס גריסין:

מיגרס גריסין - שגורות בפי הכל:

היתה כתובה בסם כו':[11]

סם - סמא[12].

סמא - זרניך בלשון קודש, אורפומניט"ו בלעז:

סקרא[13] - אמר רבה בר בר חנה: סקרתא שמה.

סקרתא - צבע אדום שצובעין בו תריסין[14]:

קומוס - קומא[15].

קומא - שרף אילן:

 

 
 1. 1 לא יצא
 2. 2 שר' אבא א"ר ירמיה בר אבא הוא שאמר בשם רב שהלכה כרבי מונא
 3. 3 כדלקמן שרב כהנא הוא שאמר משמי' דרב שהלכה כרבי מונא
 4. 4 ששמואל הוא שאמר הלכה כרבי מונא, ולא רב. וא"כ ההלכה היא כשמואל שלא יצא, כיון שהלכה כרב באיסורי.
 5. 5 ככאן שקראה בסירוסין מחמיר שמואל כר' מונא שלא יצא
 6. 6 שאסור לישא אחות זיקתו
 7. 7 הרי אף שהוא יחיד נגד דעת רבים מ"מ חושש שמואל לדברי ר' יהודה בן בתירה, וכן כאן אף שבמשנה כתוב סתם שבסירוגין יצא היינו שלרבנן יצא ומ"מ פוסק כר' מונא משום רבי יהודה שאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. ומסתבר שפוסק כן הוא שמואל כיון שמצינו שפוסק כדעת יחדאה
 8. 8 עֵ֭ינֶיךָ לְנֹ֣כַח יַבִּ֑יטוּ וְ֝עַפְעַפֶּ֗יךָ יַיְשִׁ֥רוּ נֶגְדֶּֽךָ: (משלי פרק ד פסוק כה)
 9. 9 עפעפיך היינו דברי תורה, יישירו נגדך, היינו שהם שרויים נגדו כאלו מסתכל בפנים וכותב
 10. 10 הֲתָ֤עִוף הֲתָ֤עִיף עֵינֶ֥יךָ בּ֗וֹ וְֽאֵ֫ינֶ֥נּוּ כִּ֤י עָשֹׂ֣ה יַעֲשֶׂה־לּ֣וֹ כְנָפַ֑יִם כְּ֝נֶ֗שֶׁר וָע֥יּף יָע֥וּף הַשָּׁמָֽיִם: פ (משלי פרק כג פסוק ה)
 11. 11 במשנה יז, א: היתה כתובה: בסם ובסיקרא ובקומוס ובקנקנתום. על הנייר, ועל הדפתרא. - לא יצא.
 12. 12 yellow
 13. 13 red
 14. 14 shutters
 15. 15 sap of a tree