Enjoying this page?

MEGILAH - 015b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, טו ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

בפרוזבוטי.

בוטי - לשון עניות. כמו והעבט תעביטנו (דברים טו) במסכת גיטין (דף לז.):

אמר רב פפא: וקרו ליה עבדא דמזדבן בטלמי.

בטולמי - נהמא. "בככרות לחם עשרים לחם שעורים" (מלכים ב ד[1]) מתרגמינן: עשרין טולמין דלחמא:

וכל זה איננו שוה לי

מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על לבו[1], ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך אמר:: כל זה איננו שוה לי.

ואמר ר' אלעזר אמר רבי חנינא[2]: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.

שנאמר: (ישעיהו כח) ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעטרת צבי [וגו'].[3]

מאי: לעטרת צבי ולצפירת תפארה?

לעושין צביונו[4] ולמצפין תפארתו[5].

יכול לכל[6] - ת"ל: לשאר עמו - למי שמשים עצמו כשירים.

ולרוח משפט[7] - זה הדן את יצרו.

לרוח משפט - לשופטים את רוחן יהיה לעטרה:

דן את יצרו - כופהו לשוב בתשובה:

וליושב על המשפט - זה הדן דין אמת לאמתו.

ולגבורה - זה המתגבר על יצרו.

ומתגבר על יצרו - אינו הולך אחריו לעבור עבירה:

משיבי מלחמה - שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה.

שערה - [אלו ת"ח] שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

שמשכימין כו' - והיינו "שערה" - שעושין [שנעשים שוערים] לפתוח דלתות בהשכמה ולאחר [שם עד] זמן נעילתו:

אמרה מדת הדין לפני הקב"ה: רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו[8]?

אמר לה הקדוש ברוך הוא: ישראל עסקו בתורה, אומות העולם לא עסקו בתורה.

אמר ליה[9] גם אלה

גם אלה - אלו הרשעים הנידונין בגיהנם:

ביין שגו

ביין שגו - כלומר אף הם עשו כהם, לפיכך דנם:

ובשכר תעו

פקו פליליה.[10]

פקו פליליה - לגיהנם נשפטו:

אין פקו אלא גיהנם - שנאמר: (שמואל א כה) ולא תהיה זאת לך לפוקה[11]

ואין פליליה אלא דיינין - שנאמר: (שמות כא)[12]

ותעמד בחצר בית המלך הפנימית[13]

א"ר לוי: כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה.

אמרה: (תהילים כב) אלי אלי למה עזבתני[14] 

אלי אלי למה עזבתני - במזמור: אילת השחר הוא:

- שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון.

על אונס - [אע"פ] שאני באה אליו מאלי - אונס הוא:

או שמא על שקראתיו כלב - שנאמר: (תהילים כב) הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי.[15]

הצילה מחרב נפשי - באותו מזמור הוא:

חזרה וקראתו אריה - שנאמר: (תהילים כב) הושיעני מפי אריה[16]

ויהי כראות המלך את אסתר המלכה[17]

אמר רבי יוחנן: ג' מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה: אחד - שהגביה את צוארה, ואחד - שמשך חוט של חסד עליה, ואחד - שמתח את השרביט.

וכמה?

אמר רבי ירמיה: שתי אמות היה, והעמידו על שתים עשרה.

ואמרי לה: על שש עשרה.

ואמרי לה: על עשרים וארבע.

במתניתא תנא: על ששים.

וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה.

אמתה של בת פרעה - ותשלח את אמתה ותקחה (שמות ב[18]):[18]

וכן אתה מוצא בשיני רשעים.

דכתיב: (תהילים ג) שיני רשעים שברת.[18]

בשיני רשעים - עוג מלך הבשן במס' ברכות פרק הרואה (דף ד:) [שעקר הר בת ג' פרסי להשליכו על ישראל, ונתנו על ראשו, ושלח הקב"ה נמלים ונקבוהו ונכנס בצוארו. בקש לשומטו ונשתרבבו שיניו לכאן ולכאן]:

ואמר ריש לקיש: אל תקרי שברת אלא שריבבת[19].

אל תקרי שברת אלא שרבבת - גרסינן. ומשיני רשעים נפיק להאי דרשה, דליכתוב קרא: ושן רשע - אלא י' דשיני[20] וי"ם[21] דרשעים - הרי ששים:

רבה בר עופרן אמר משום ר"א ששמע מרבו ורבו מרבו - מאתים[22].

ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש[23]

חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות.

ולא דבר שחוצץ במלכות - בנין הבית, שהוא באמצע של עולם. כדאמרי' בסדר יומא (דף נד:) אבן שתיה שממנה נשתת העולם:

ומאי ניהו? בנין בית המקדש.

יבא המלך והמן אל המשתה[24]

ת"ר: מה ראתה אסתר שזימנה את המן?

ר"א אומר: פחים טמנה לו - שנאמר: (תהילים סט) יהי שלחנם לפניהם לפח.[25]

ר' יהושע אומר: מבית אביה למדה.

מבית אביה למדה - שמעה התינוקות אומרים כן:

שנאמר: (משלי כה) אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו'[26]

ר"מ אומר: כדי שלא יטול עצה וימרוד.

וימרוד - במלך. שהיתה שעתו מצלחת:

ר' יהודה אומר: כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית.

ר' נחמיה אומר: כדי שלא יאמרו ישראל: אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתן מן הרחמים.

ר' יוסי אומר: כדי שיהא מצוי לה בכל עת.

שיהא מצוי לה - אולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני המלך:

ר"ש בן מנסיא אומר: אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס.

ירגיש הקב"ה - שאף אני מקרבת שונאיהן של ישראל. אי נמי, ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה ולזלזל בכבודי:

רבי יהושע בן קרחה אומר: אסביר לו פנים, כדי שיהרג הוא והיא.

שיהרג הוא והיא - שיחשדני המלך ממנו ויהרוג את שנינו. [נ"א. וכי גזרי גזירה ומית חד מינייהו בטלי הגזירה]:

רבן גמליאל אומר: מלך הפכפכן היה.

מלך הפכפך היה - וחוזר בדיבורו. אמרה שמא אוכל לפתותו ולהורגו. ואם לא יהא מזומן, תעבור השעה ויחזור בו:

אמר רבן גמליאל: עדיין צריכין אנו למודעי.

דתניא: רבי אליעזר המודעי אומר: קנאתו במלך קנאתו בשרים[27].

רבה אמר: (משלי טז) לפני שבר גאון[28].

אביי ורבא דאמרי תרוייהו: (ירמיהו נא) בחומם אשית את משתיהם וגו'[29]

בחומם אשית את משתיהם - על בלשצר וסיעתו נאמר, בשובם מן המלחמה. שדריוש וכורש[30] היו צרין על בבל, ונצחן בלשצר אותו היום, והיו עייפים וחמים[31] וישבו לשתות ונשתכרו, ובאותו היום נהרג[32]. ואף אסתר אמרה מתוך משתיהן של רשעים באה להם פורענות:

אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו, א"ל: כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי.

א"ל: ככולהו תנאי וככולהו אמוראי.

ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו

וכמה רוב בניו?

אמר רב: ל' - עשרה מתו, ועשרה נתלו, ועשרה מחזרין על הפתחים.

ורבנן אמרי: אותן שמחזרין על הפתחים שבעים הויא - דכתיב: (שמואל א ב[33]) שבעים בלחם נשכרו.

שבעים בלחם נשכרו - יונתן תרגם על בניו של המן:

[34] - אל תקרי שבעים אלא שבעים.

ורמי בר אבא אמר: כולן מאתים ושמונה הוו - שנאמר: ורוב בניו.

ורוב בגימטריא מאתן וארביסר הוו?

אמר רב נחמן בר יצחק: ורב כתיב.

בלילה ההוא נדדה שנת המלך[35]

אמר רבי תנחום: נדדה שנת מלכו של עולם.

שנת מלכו של עולם - דוגמא: ויקץ כישן ה' (תהלים עח[33]) - לנקום נקמתו:

ורבנן אמרי: נדדו עליונים נדדו תחתונים.

נדדו עליונים - שהיו מלאכים מבהילים אותו[36] כל הלילה, ואמרו לו: כפוי טובה - שלם טובה למי שעשאה. לשון מורי. ויש אומרים: [נדדו עליונים] כדי שירבו בתחנונים לבקש על הדבר:

רבא אמר: שנת המלך אחשורוש ממש.

נפלה ליה מילתא בדעתיה, אמר: מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמן?

מאי דקמן דזמינתיה - כלומר מה זאת הבאה לפני עכשיו דבר חדש כזה:

דלמא עצה קא שקלי עילויה דההוא גברא למקטליה.

הדר אמר: אי הכי לא הוה גברא דרחים לי, דהוה מודע לי.

הדר אמר: דלמא איכא איניש דעבד בי טיבותא ולא פרעתיה, משום הכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי.

מיד:

ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים ויהיו נקראים

מלמד - שנקראים מאיליהן.

וימצא כתוב - כתב מבעי ליה.

כתוב - משמע שהיה כתוב מחדש, כתב משמע מעיקרא. וימצא כתוב בספר זכרון לפניו אשר הגיד מרדכי:

מלמד 

 1. 1 היינו שכתב שם כל גנזיו ועל זה אמר כל "זה" איננו שוה
 2. 2 זה גם מהמשך המימרות שאמר ר' אלעזר אמר רבי חנינא
 3. 3 בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת לַעֲטֶ֣רֶת צְבִ֔י וְלִצְפִירַ֖ת תִּפְאָרָ֑ה לִשְׁאָ֖ר עַמּֽוֹ: (ישעיהו פרק כח פסוק ה)
 4. 4 רצונו
 5. 5 מחכים שיתגלה תפארתו והיינו "צפירת תפארה"
 6. 6 עושין צביונו יהא עטרה, אף על פי שמתגאין?
 7. 7 וּלְר֖וּחַ מִשְׁפָּ֑ט לַיּוֹשֵׁב֙ עַל־הַמִּשְׁפָּ֔ט וְלִ֨גְבוּרָ֔ה מְשִׁיבֵ֥י מִלְחָמָ֖ה שָֽׁעְרָה: ס (ישעיהו פרק כח פסוק ו)
 8. 8 למה מגיע להם "עטרה על ראשם וגו'"
 9. 9 מדת הדין להקב"ה
 10. 10 וְגַם־אֵ֙לֶּה֙ בַּיַּ֣יִן שָׁג֔וּ וּבַשֵּׁכָ֖ר תָּע֑וּ כֹּהֵ֣ן וְנָבִיא֩ שָׁג֨וּ בַשֵּׁכָ֜ר נִבְלְע֣וּ מִן־הַיַּ֗יִן תָּעוּ֙ מִן־הַשֵּׁכָ֔ר שָׁגוּ֙ בָּרֹאֶ֔ה פָּק֖וּ פְּלִילִיָּֽה: (ישעיהו פרק כח פסוק ז)
 11. 11 וְלֹ֣א תִהְיֶ֣ה זֹ֣את ׀ לְךָ֡ לְפוּקָה֩ וּלְמִכְשׁ֨וֹל לֵ֜ב לַאדֹנִ֗י וְלִשְׁפָּךְ־דָּם֙ חִנָּ֔ם וּלְהוֹשִׁ֥יעַ אֲדֹנִ֖י ל֑וֹ וְהֵיטִ֤ב יְהוָה֙ לַֽאדֹנִ֔י וְזָכַרְתָּ֖ אֶת־אֲמָתֶֽךָ: ס (שמואל א פרק כה פסוק לא)
 12. 12 וְכִֽי־יִנָּצ֣וּ אֲנָשִׁ֗ים וְנָ֨גְפ֜וּ אִשָּׁ֤ה הָרָה֙ וְיָצְא֣וּ יְלָדֶ֔יהָ וְלֹ֥א יִהְיֶ֖ה אָס֑וֹן עָנ֣וֹשׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית עָלָיו֙ בַּ֣עַל הָאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֖ן בִּפְלִלִֽים: (שמות פרק כא פסוק כב)
 13. 13 וַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֗י וַתִּלְבַּ֤שׁ אֶסְתֵּר֙ מַלְכ֔וּת וַֽתַּעֲמֹ֞ד בַּחֲצַ֤ר בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַפְּנִימִ֔ית נֹ֖כַח בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְ֠הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁ֞ב עַל־כִּסֵּ֤א מַלְכוּתוֹ֙ בְּבֵ֣ית הַמַּלְכ֔וּת נֹ֖כַח פֶּ֥תַח הַבָּֽיִת: (אסתר פרק ה פסוק א)
 14. 14 אֵלִ֣י אֵ֭לִי לָמָ֣ה עֲזַבְתָּ֑נִי רָח֥וֹק מִ֝ישׁוּעָתִ֗י דִּבְרֵ֥י שַׁאֲגָתִֽי: (תהלים פרק כב פסוק ב)
 15. 15 הַצִּ֣ילָה מֵחֶ֣רֶב נַפְשִׁ֑י מִיַּד־כֶּ֝לֶב יְחִידָתִֽי: (תהלים פרק כב פסוק כא)
 16. 16 ה֭וֹשִׁיעֵנִי מִפִּ֣י אַרְיֵ֑ה וּמִקַּרְנֵ֖י רֵמִ֣ים עֲנִיתָֽנִי: (תהלים פרק כב פסוק כב)
 17. 17 וַיְהִי֩ כִרְא֨וֹת הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־אֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֗ה עֹמֶ֙דֶת֙ בֶּחָצֵ֔ר נָשְׂאָ֥ה חֵ֖ן בְּעֵינָ֑יו וַיּ֨וֹשֶׁט הַמֶּ֜לֶךְ לְאֶסְתֵּ֗ר אֶת־שַׁרְבִ֤יט הַזָּהָב֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָד֔וֹ וַתִּקְרַ֣ב אֶסְתֵּ֔ר וַתִּגַּ֖ע בְּרֹ֥אשׁ הַשַּׁרְבִֽיט: ס (אסתר פרק ה פסוק ב)
 18. 18 ק֮וּמָ֤ה יְהוָ֨ה׀ הוֹשִׁ֮יעֵ֤נִי אֱלֹהַ֗י כִּֽי־הִכִּ֣יתָ אֶת־כָּל־אֹיְבַ֣י לֶ֑חִי שִׁנֵּ֖י רְשָׁעִ֣ים שִׁבַּֽרְתָּ: (תהלים פרק ג פסוק ח)
 19. 19 לשון רב = התארך
 20. 20 יו"ד הראשון הוא רק חיריק מלא והיתר הוא היו"ד האחרון שהי' צריך לכתוב רק ושן הרי 10
 21. 21 הרי 50 ביחד 60
 22. 22 אמה מתח את השרביט
 23. 23 וַיֹּ֤אמֶר לָהּ֙ הַמֶּ֔לֶךְ מַה־לָּ֖ךְ אֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֑ה וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֛ךְ עַד־חֲצִ֥י הַמַּלְכ֖וּת וְיִנָּ֥תֵֽן לָֽךְ: (אסתר פרק ה פסוק ג)
 24. 24 וַתֹּ֣אמֶר אֶסְתֵּ֔ר אִם־עַל־הַמֶּ֖לֶךְ ט֑וֹב יָב֨וֹא הַמֶּ֤לֶךְ וְהָמָן֙ הַיּ֔וֹם אֶל־הַמִּשְׁתֶּ֖ה אֲשֶׁר־עָשִׂ֥יתִי לֽוֹ: (אסתר פרק ה פסוק ד)
 25. 25 יְהִי־שֻׁלְחָנָ֣ם לִפְנֵיהֶ֣ם לְפָ֑ח וְלִשְׁלוֹמִ֥ים לְמוֹקֵֽשׁ: (תהלים פרק סט פסוק כג)
 26. 26 אִם־רָעֵ֣ב שֹׂ֭נַאֲךָ הַאֲכִלֵ֣הוּ לָ֑חֶם וְאִם־צָ֝מֵ֗א הַשְׁקֵ֥הוּ מָֽיִם: (משלי פרק כה פסוק כא)
 27. 27 היינו שהמלך והשרים קנאוהו שהוא מזמין רק אותו
 28. 28 לִפְנֵי־שֶׁ֥בֶר גָּא֑וֹן וְלִפְנֵ֥י כִ֝שָּׁל֗וֹן גֹּ֣בַהּ רֽוּחַ: (משלי פרק טז פסוק יח)
 29. 29 בְּחֻמָּ֞ם אָשִׁ֣ית אֶת־מִשְׁתֵּיהֶ֗ם וְהִשְׁכַּרְתִּים֙ לְמַ֣עַן יַעֲלֹ֔זוּ וְיָשְׁנ֥וּ שְׁנַת־עוֹלָ֖ם וְלֹ֣א יָקִ֑יצוּ נְאֻ֖ם יְהוָֽה: (ירמיהו פרק נא פסוק לט)
 30. 30 הפרסיים
 31. 31 בלשצאר וסיעתו
 32. 32 בלשאצר
 33. 33 שְׂבֵעִ֤ים בַּלֶּ֙חֶם֙ נִשְׂכָּ֔רוּ וּרְעֵבִ֖ים חָדֵ֑לּוּ עַד־עֲקָרָה֙ יָלְדָ֣ה שִׁבְעָ֔ה וְרַבַּ֥ת בָּנִ֖ים אֻמְלָֽלָה: (שמואל א פרק ב פסוק ה)
 34. 34 שְׂבֵעִ֤ים בַּלֶּ֙חֶם֙ נִשְׂכָּ֔רוּ וּרְעֵבִ֖ים חָדֵ֑לּוּ עַד־עֲקָרָה֙ יָלְדָ֣ה שִׁבְעָ֔ה וְרַבַּ֥ת בָּנִ֖ים אֻמְלָֽלָה: (שמואל א פרק ב פסוק ה)
 35. 35 בַּלַּ֣יְלָה הַה֔וּא נָדֲדָ֖ה שְׁנַ֣ת הַמֶּ֑לֶךְ וַיֹּ֗אמֶר לְהָבִ֞יא אֶת־סֵ֤פֶר הַזִּכְרֹנוֹת֙ דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֔ים וַיִּהְי֥וּ נִקְרָאִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ו פסוק א)
 36. 36 לאחשורוש