Enjoying this page?

MEGILAH - 015a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, טו ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

בשלמא[1] אינהו מיפרשי, אלא אבהתייהו[2] מנלן?

בשלמא - ירמיה, וחנמאל - דכתיב: ויבא אלי חנמאל בן דודי כדבר ה'[3] (ירמיהו לב) ברוך ושריה - מצינו שהיו תלמידי ירמיה. ברוך דכתיב: מפיו יקרא אלי את הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו[4] (ירמיהו לו) ושריה בתוך ספר ירמיה (נא) הדבר אשר צוה ירמיה את שריה בן מחסיה וגו'.[5] ומצינו בתלמידי נביאים שהיו נביאים: נחה רוח אליהו על אלישע, ויהושע תלמיד משה. ולקמן תניא בברייתא: ברוך בן נריה, ושריה בן מחסיה, ודניאל, ומרדכי, וחגי, זכריה, ומלאכי - כולן נתנבאו בשנת שתיים לדריוש:

כדעולא.

דאמר עולא: כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות - בידוע שהוא נביא בן נביא.

שמו ולא שם אביו - בידוע שהוא נביא ולא בן נביא.

שמו ושם עירו מפורש - בידוע שהוא מאותה העיר.

שמו ולא שם עירו - בידוע שהוא מירושלים.

במתניתא תנא: כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט לך הכתוב באחד מהן לשבח, כגון (צפניה א[6]) דבר ה' אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה[7] - בידוע שהוא צדיק בן צדיק.

וכל שפרט לך הכתוב באחד מהן לגנאי, כגון: (ירמיהו מא, א[8]) ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע[9] - בידוע שהוא רשע בן רשע.

ישמעאל בן נתניה - הוא שהרג את גדליהו בן אחיקם הצדיק:

Video Audio

אמר רב נחמן: מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו: מלאכי - שהיה משנה למלך.

מיתיבי: ברוך בן נריה, ושריה בן מעשיה, ודניאל, ומרדכי בלשן, וחגי, זכריה, ומלאכי - כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש?

בשנת שתים לדריוש - האחרון, נתנבאו לבני הגולה, שיחזרו לבית המקדש. שנתבטלה המלאכה זה שמונה עשרה שנה על ידי שמרונים משהתחילו בה בימי כורש:

תיובתא.

תניא. אמר רבי יהושע בן קרחה: מלאכי זה עזרא. וחכ"א: מלאכי שמו.

אמר רב נחמן: מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא.

דכתיב בנביאות מלאכי: (מלאכי ב) בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר.[10]

בגדה יהודה - סיפיה דקרא ובעל בת אל נכר:

ומאן אפריש נשים נכריות - עזרא.

דכתיב: (עזרא י) ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות[11]

תנו רבנן. ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה [רחב ואביגיל] ואסתר.

ולמאן דאמר: אסתר ירקרוקת היתה - מפיק אסתר ומעייל ושתי.

תנו רבנן: רחב בשמה זינתה,

בשמה זינתה - המזכיר את שמה נגרר אחר תאות זנות:

יעל - בקולה, אביגיל - בזכירתה, מיכל בת שאול - בראייתה.

אמר רבי יצחק: כל האומר רחב רחב מיד ניקרי.

נקרי - רואה קרי:

א"ל רב נחמן: אנא אמינא: רחב רחב ולא איכפת לי.

אמר ליה: כי קאמינא ביודעה ובמכירה.

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה[12] 

מאי?

ה"ג מאי אמר - כשצעק צעקה גדולה ומרה, מה היה אומר בצעקתו:

אמר רב:

רב אמר - כך היה צועק:

אמר: גבה המן מאחשורוש.

גבה המן מאחשורוש - שמלאו לבו לדבר מה שלא עלה על לב אחשורוש:

ושמואל אמר: גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה.

גבה מלכא עילאה. - כינוי הוא להיפוך בלשון נקיה:

ותתחלחל המלכה[13]

מאי ותתחלחל?

ותתחלחל - נתמסמס חלל גופה:

אמר רב: שפירסה נדה.

ור' ירמיה אמר: שהוצרכה לנקביה.

ותקרא אסתר להתך[14]

אמר רב: התך זה דניאל.

ולמה נקרא שמו התך - שחתכוהו מגדולתו.

שחתכוהו מגדולתו - בימי אחשורוש. שהרי בלשצר השליטו תלתא במלכותו. וכן דריוש המדי. שנאמר: ועלה מנהון סרכיא תלתא די דניאל חד מנהון. (דניאל ו[15]) וכן כורש שנאמר: ודניאל הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה. (שם[15]) וכשמלך אחשורוש חתכו מגדולתו:

ושמואל אמר: שכל דברי מלכות נחתכין על פיו.

לדעת מה זה ועל מה זה

אמר רבי יצחק: שלחה לו שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה, דכתיב בהן: (שמות לב) מזה ומזה הם כתובים[16]

ויגידו למרדכי את דברי אסתר[17]

ואילו איהו, לא אזל לגביה

ואלו איהו - דניאל לא אזיל להשיב שליחותו:

- מכאן שאין משיבין על הקלקלה.

על הקלקלה - שהיתה אסתר מונעת לבא אל המלך. לפיכך לא השיב התך את שליחותו. ואסתר שלחה דבריה ע"י אחרים:

לך כנוס את כל היהודים וגו' עד אשר לא כדת[18]

אמר רבי אבא: שלא כדת היה, שבכל יום ויום עד עכשיו באונס

עד עכשיו - נבעלתי באונס:

ועכשיו ברצון.

ועכשיו - מכאן ואילך מדעתי:

וכאשר אבדתי אבדתי

כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך.

אבדתי ממך - ואסורה אני לך. דאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה וברצון אסורה לבעלה:

ויעבור מרדכי[19]

אמר רב: שהעביר יום ראשון של פסח בתענית.

יו"ט ראשון של פסח - שהרי בי"ג בניסן נכתבו האגרות[20] וניתן הדת בשושן[21], וי"ד וחמשה עשר וששה עשר התענו[22], ובששה עשר נתלה המן בערב[23]:

ושמואל אמר: דעבר ערקומא[24] דמיא.

דעבר ערקומא דמיא - לאסוף היהודים שבעבר השני:

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות[25]

בגדי מלכות מיבעי ליה?

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: מלמד שלבשתה רוח הקדש[26].

כתיב הכא: ותלבש, וכתיב התם: (דברי הימים א יב) ורוח לבשה את עמשי.

ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן. ואלו הן: דוד ודניאל.

דוד - דברכיה ארונה - דכתיב: (שמואל ב כד) ויאמר ארונה אל המלך וגו'[27].

דניאל - דברכיה דריוש,- דכתיב: (דניאל ו) אלהך די אנת פלח ליה בתדירא הוא ישיזבינך[28].

ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך קלל את שרה (בראשית כ) הנה הוא לך כסות עינים,[29] ונתקיים בזרעה:[30] (בראשית כז) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו[31]

audo

ואמר רבי אלעזר אמר ר' חנינא: בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם.

מדת בשר ודם אדם שופת קדרה

שופת את הקדרה - מושיבה על הכירה - היא קרויה שפיתה:

ואח"כ נותן לתוכה מים.

אבל הקב"ה נותן מים ואחר כך שופת הקדרה.

לקיים מה שנאמר: (ירמיהו י) לקול תתו המון מים בשמים[32].[33]

ואמר ר"א אמר רבי חנינא: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

שנאמר: ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי[34].[35]

ואמר ר"א אמר רבי חנינא:[36] צדיק אבד - לדורו אבד[37].

משל לאדם שאבדה לו מרגלית, כל מקום שהיא מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעלה.

וכל זה איננו שוה לי

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך אמר: כל זה אינו שוה לי - כדרב חסדא.

דאמר רב חסדא: זה בא בפרוזבולי

וזה בא בפרוזבולי - מרדכי בא אליו בטענת עושר, המן בא בטענת עוני. שמכר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים רבים בככרי לחם:[38]

בולי - לשון עושר. כדאמרינן: (גיטין דף לז.) ושברתי את גאון עוזכם[39] - אלו בולאות שביהודה:

וזה בא 

 1. 1 לעיל בעמוד א מנה שמונה נביאים: נריה, ברוך, ושריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, ושלום. 4 נבאים ו4 האבות של הארבע נביאים וע"ז שואל הגמרא עכשיו
 2. 2 ברוך בן נריה, שריה בן מחסיה, ירמיהו בן חלקיה, חנמאל בן שלום.
 3. 3 וַיָּבֹ֣א אֵ֠לַי חֲנַמְאֵ֨ל בֶּן־דֹּדִ֜י כִּדְבַ֣ר יְהוָה֘ אֶל־חֲצַ֣ר הַמַּטָּרָה֒ וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֡י קְנֵ֣ה נָ֠א אֶת־שָׂדִ֨י אֲשֶׁר־בַּעֲנָת֜וֹת אֲשֶׁ֣ר׀ בְּאֶ֣רֶץ בִּנְיָמִ֗ין כִּֽי־לְךָ֞ מִשְׁפַּ֧ט הַיְרֻשָּׁ֛ה וּלְךָ֥ הַגְּאֻלָּ֖ה קְנֵה־לָ֑ךְ וָאֵדַ֕ע כִּ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה הֽוּא: (ירמיהו פרק לב פסוק ח)
 4. 4 וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ בָּר֔וּךְ מִפִּיו֙ יִקְרָ֣א אֵלַ֔י אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וַאֲנִ֛י כֹּתֵ֥ב עַל־הַסֵּ֖פֶר בַּדְּיֽוֹ: ס (ירמיהו פרק לו פסוק יח)
 5. 5 הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה׀ יִרְמְיָ֣הוּ הַנָּבִ֗יא אֶת־שְׂרָיָ֣ה בֶן־נֵרִיָּה֘ בֶּן־מַחְסֵיָה֒ בְּלֶכְתּ֞וֹ אֶת־צִדְקִיָּ֤הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ בָּבֶ֔ל בִּשְׁנַ֥ת הָרְבִעִ֖ית לְמָלְכ֑וֹ וּשְׂרָיָ֖ה שַׂ֥ר מְנוּחָֽה: (ירמיהו פרק נא פסוק נט)
 6. 6 דְּבַר־יְהוָ֣ה׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־צְפַנְיָה֙ בֶּן־כּוּשִׁ֣י בֶן־גְּדַלְיָ֔ה בֶּן־אֲמַרְיָ֖ה בֶּן־חִזְקִיָּ֑ה בִּימֵ֛י יֹאשִׁיָּ֥הוּ בֶן־אָמ֖וֹן מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה: (צפניה פרק א פסוק א)
 7. 7 undefinedי
 8. 8 א ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל-גדליהו בן-אחיקם--המצפתה; ויאכלו שם לחם יחדיו, במצפה.
 9. 9 undefined
 10. 10 בָּגְדָ֣ה יְהוּדָ֔ה וְתוֹעֵבָ֛ה נֶעֶשְׂתָ֥ה בְיִשְׂרָאֵ֖ל וּבִירוּשָׁלִָ֑ם כִּ֣י׀ חִלֵּ֣ל יְהוּדָ֗ה קֹ֤דֶשׁ יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר אָהֵ֔ב וּבָעַ֖ל בַּת־אֵ֥ל נֵכָֽר: (מלאכי פרק ב פסוק יא)
 11. 11 וַיַּעַן֩ שְׁכַנְיָ֨ה בֶן־יְחִיאֵ֜ל מִבְּנֵ֤י עֵולָם֙ עֵילָם֙ וַיֹּ֣אמֶר לְעֶזְרָ֔א אֲנַ֙חְנוּ֙ מָעַ֣לְנוּ בֵאלֹהֵ֔ינוּ וַנֹּ֛שֶׁב נָשִׁ֥ים נָכְרִיּ֖וֹת מֵעַמֵּ֣י הָאָ֑רֶץ וְעַתָּ֛ה יֵשׁ־מִקְוֶ֥ה לְיִשְׂרָאֵ֖ל עַל־זֹֽאת: (עזרא פרק י פסוק ב)
 12. 12 וּמָרְדֳּכַ֗י יָדַע֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר נַעֲשָׂ֔ה וַיִּקְרַ֤ע מָרְדֳּכַי֙ אֶת־בְּגָדָ֔יו וַיִּלְבַּ֥שׁ שַׂ֖ק וָאֵ֑פֶר וַיֵּצֵא֙ בְּת֣וֹךְ הָעִ֔יר וַיִּזְעַ֛ק זְעָקָ֥ה גְדוֹלָ֖ה וּמָרָֽה: (אסתר פרק ד פסוק א)
 13. 13 וַ֠תָּבוֹאינָה וַ֠תָּבוֹאנָה נַעֲר֨וֹת אֶסְתֵּ֤ר וְסָרִיסֶ֙יהָ֙ וַיַּגִּ֣ידוּ לָ֔הּ וַתִּתְחַלְחַ֥ל הַמַּלְכָּ֖ה מְאֹ֑ד וַתִּשְׁלַ֨ח בְּגָדִ֜ים לְהַלְבִּ֣ישׁ אֶֽת־מָרְדֳּכַ֗י וּלְהָסִ֥יר שַׂקּ֛וֹ מֵעָלָ֖יו וְלֹ֥א קִבֵּֽל: (אסתר פרק ד פסוק ד)
 14. 14 וַתִּקְרָא֩ אֶסְתֵּ֨ר לַהֲתָ֜ךְ מִסָּרִיסֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר הֶעֱמִ֣יד לְפָנֶ֔יהָ וַתְּצַוֵּ֖הוּ עַֽל־מָרְדֳּכָ֑י לָדַ֥עַת מַה־זֶּ֖ה וְעַל־מַה־זֶּֽה: (אסתר פרק ד פסוק ה)
 15. 15 דניאל ו, כט - וְדָנִיֵּאל דְּנָה הַצְלַח בְּמַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ וּבְמַלְכוּת כּוֹרֶשׁ פרסיא [פָּרְסָאָה].
 16. 16 וַיִּ֜פֶן וַיֵּ֤רֶד מֹשֶׁה֙ מִן־הָהָ֔ר וּשְׁנֵ֛י לֻחֹ֥ת הָעֵדֻ֖ת בְּיָד֑וֹ לֻחֹ֗ת כְּתֻבִים֙ מִשְּׁנֵ֣י עֶבְרֵיהֶ֔ם מִזֶּ֥ה וּמִזֶּ֖ה הֵ֥ם כְּתֻבִֽים: (שמות פרק לב פסוק טו)
 17. 17 וַיַּגִּ֣ידוּ לְמָרְדֳּכָ֔י אֵ֖ת דִּבְרֵ֥י אֶסְתֵּֽר: פ (אסתר פרק ד פסוק יב)
 18. 18 לֵךְ֩ כְּנ֨וֹס אֶת־כָּל־הַיְּהוּדִ֜ים הַֽנִּמְצְאִ֣ים בְּשׁוּשָׁ֗ן וְצ֣וּמוּ עָ֠לַי וְאַל־תֹּאכְל֨וּ וְאַל־תִּשְׁתּ֜וּ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ לַ֣יְלָה וָי֔וֹם גַּם־אֲנִ֥י וְנַעֲרֹתַ֖י אָצ֣וּם כֵּ֑ן וּבְכֵ֞ן אָב֤וֹא אֶל־הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־כַדָּ֔ת וְכַאֲשֶׁ֥ר אָבַ֖דְתִּי אָבָֽדְתִּי: (אסתר פרק ד פסוק טז)
 19. 19 וַֽיַּעֲבֹ֖ר מָרְדֳּכָ֑י וַיַּ֕עַשׂ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־צִוְּתָ֥ה עָלָ֖יו אֶסְתֵּֽר: ס (אסתר פרק ד פסוק יז)
 20. 20 וַיִּקָּרְאוּ֩ סֹפְרֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ בַּחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֗וֹן בִּשְׁלוֹשָׁ֨ה עָשָׂ֣ר יוֹם֘ בּוֹ֒ וַיִּכָּתֵ֣ב כְּֽכָל־אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה הָמָ֡ן אֶ֣ל אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵֽי־הַ֠מֶּלֶךְ וְֽאֶל־הַפַּח֞וֹת אֲשֶׁ֣ר׀ עַל־מְדִינָ֣ה וּמְדִינָ֗ה וְאֶל־שָׂ֤רֵי עַם֙ וָעָ֔ם מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְעַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשׁוֹנ֑וֹ בְּשֵׁ֨ם הַמֶּ֤לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙ נִכְתָּ֔ב וְנֶחְתָּ֖ם בְּטַבַּ֥עַת הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ג פסוק יב)
 21. 21 פַּתְשֶׁ֣גֶן הַכְּתָ֗ב לְהִנָּ֤תֵֽן דָּת֙ בְּכָל־מְדִינָ֣ה וּמְדִינָ֔ה גָּל֖וּי לְכָל־הָעַמִּ֑ים לִהְי֥וֹת עֲתִדִ֖ים לַיּ֥וֹם הַזֶּֽה: (אסתר פרק ג פסוק יד) 
 22. 22 לֵךְ֩ כְּנ֨וֹס אֶת־כָּל־הַיְּהוּדִ֜ים הַֽנִּמְצְאִ֣ים בְּשׁוּשָׁ֗ן וְצ֣וּמוּ עָ֠לַי וְאַל־תֹּאכְל֨וּ וְאַל־תִּשְׁתּ֜וּ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ לַ֣יְלָה וָי֔וֹם גַּם־אֲנִ֥י וְנַעֲרֹתַ֖י אָצ֣וּם כֵּ֑ן וּבְכֵ֞ן אָב֤וֹא אֶל־הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־כַדָּ֔ת וְכַאֲשֶׁ֥ר אָבַ֖דְתִּי אָבָֽדְתִּי: (אסתר פרק ד פסוק טז). 
 23. 23 עיין בפורום אוצר החכמה
 24. 24 stream
 25. 25 וַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֗י וַתִּלְבַּ֤שׁ אֶסְתֵּר֙ מַלְכ֔וּת וַֽתַּעֲמֹ֞ד בַּחֲצַ֤ר בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַפְּנִימִ֔ית נֹ֖כַח בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְ֠הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁ֞ב עַל־כִּסֵּ֤א מַלְכוּתוֹ֙ בְּבֵ֣ית הַמַּלְכ֔וּת נֹ֖כַח פֶּ֥תַח הַבָּֽיִת: (אסתר פרק ה פסוק א)
 26. 26 לעיל יד, ב
 27. 27 undefined
 28. 28 undefined
 29. 29 וּלְשָׂרָ֣ה אָמַ֗ר הִנֵּ֨ה נָתַ֜תִּי אֶ֤לֶף כֶּ֙סֶף֙ לְאָחִ֔יךְ הִנֵּ֤ה הוּא־לָךְ֙ כְּס֣וּת עֵינַ֔יִם לְכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ר אִתָּ֑ךְ וְאֵ֥ת כֹּ֖ל וְנֹכָֽחַת: (בראשית פרק כ פסוק טז)
 30. 30 בבא קמא צג, א - ואמר רבי יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר (בראשית כ, טז) הנה הוא לך כסות עינים אמר לה הואיל וכסית ממני ולא גילית שהוא אישך וגרמת אלי הצער הזה יהי רצון שיהו לך בני כסויי עינים ונתקיים בזרעה דכתיב (בראשית כז, א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות
 31. 31 וַֽיְהִי֙ כִּֽי־זָקֵ֣ן יִצְחָ֔ק וַתִּכְהֶ֥יןָ עֵינָ֖יו מֵרְאֹ֑ת וַיִּקְרָ֞א אֶת־עֵשָׂ֣ו׀ בְּנ֣וֹ הַגָּדֹ֗ל וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ בְּנִ֔י וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו הִנֵּֽנִי: (בראשית פרק כז פסוק א)
 32. 32 לְק֨וֹל תִּתּ֜וֹ הֲמ֥וֹן מַ֙יִם֙ בַּשָּׁמַ֔יִם וַיַּעֲלֶ֥ה נְשִׂאִ֖ים מִקְצֵ֣ה ָאָ֑רֶץ הָאָ֑רֶץ בְּרָקִ֤ים לַמָּטָר֙ עָשָׂ֔ה וַיּ֥וֹצֵא ר֖וּחַ מֵאֹצְרֹתָֽיו: (ירמיהו פרק י פסוק יג)
 33. 33 היינו שקודם ברא הקב"ה את המים ולאח"כ נתנם בשמים, היינו נותן מים ואח"כ שופת קדרה
 34. 34 וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמָרְדֳּכַ֔י וַיַּגֵּ֖ד לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֑ה וַתֹּ֧אמֶר אֶסְתֵּ֛ר לַמֶּ֖לֶךְ בְּשֵׁ֥ם מָרְדֳּכָֽי: (אסתר פרק ב פסוק כב)
 35. 35 ומזה נסתעף הנס שנדדה שנת המלך והרכיב המן את מרדכי וכו'
 36. 36 הזכיר זה משום שגם זה אמר ר"א אמר רבי חנינא, וכן כל המימרות שלפני"ז ולאחרי זה.
 37. 37 היינו ההפסד הוא להדור אבל לא להצדיק עצמו
 38. 38 גילה טו ע"א- ע"ב: דאמר רב חסדא זה בא בפרוזבולי וזה בא בפרוזבוטי. ופרש"י: וזה בא בפרוזבולי - מרדכי בא אליו בטענת עושר, המן בא בטענת עוני, שמכר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים רבים בככרי לחם. וצ"ע. בשלמא מרדכי בא ב'טענת עושר', כי המן נמכר לו לעבד. אך מה הכוונה 'המן בא בטענת עוני'? איזה 'טענת עוני' טען המן? והנראה שלהמן היתה טענה חזקה, טענת עוני. שכיון שמכר עצמו לעבד בגלל שהיה עני מרוד והגיע לפת לחם עד כדי פיקו"נ, כמובא בחז"ל (עי' בזה בספרי דבר למועד כל דעות וגרסאות המדרשים במעשה זה דמרדכי והמן), הרי המכירה היא מקח טעות, וכהא דב"ק קט"ז ע"א: הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו אמר לו טול דינר והעבירני, אין לו אלא שכרו, אלמא אמר ליה משטה אני בך. וכהא דיומא פ"ג ע"ב: רבי יהודה ורבי יוסי הוו קא אזלי באורחא. אחזיה בולמוס לרבי יהודה קפחיה לרועה. וכבב"ק ס' ע"ב דמותר להציל עצמו בממון חברו. אוצר פורום החכמה
 39. 39 וְשָׁבַרְתִּ֖י אֶת־גְּא֣וֹן עֻזְּכֶ֑ם וְנָתַתִּ֤י אֶת־שְׁמֵיכֶם֙ כַּבַּרְזֶ֔ל וְאֶֽת־אַרְצְכֶ֖ם כַּנְּחֻשָֽׁה: (ויקרא פרק כו פסוק יט)