Enjoying this page?

MEGILAH - 014b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יד ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

מורד במלכות הוא, ולא צריך למידייניה.

אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם.

אמר לה: (שמואל א כה) "ברוך טעמך וברוכה את אשר כליתני[1]

כליתני - מנעת אותי:

[היום הזה] מבא בדמים"

בדמים - דם נדה ושפיכות דמים[2]: 

דמים תרתי משמע?[3]

אלא מלמד שגילתה את שוקה, והלך לאורה[4] ג' פרסאות[5].

שגילתה שוקה - ונתאוה לה ותבעה ולא שמעה לו, כדמסיים ואזיל:

אמר לה: השמיעי לי.

אמרה לו: (שמואל א כה) לא תהיה זאת לך לפוקה[6].[7] - "זאת" מכלל דאיכא אחריתי. ומאי ניהו - מעשה דבת שבע.

ומסקנא הכי הואי.

לפוקה - כמו פיק ברכים (נחום ב): הכי גרסי': זאת מכלל דאיכא אחריתי, ומאי ניהו - מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הוה. והכי פירושה מדקאמרה ליה: ולא תהיה זאת לך לפוקה - מכלל שהתנבאתה לו שסופו להכשל בביאה אחרת, ומאי ניהו בת שבע, ומסקנא הכי הוה - סוף שעלתה לו כך. אלמא נביאה הוות שנתקיימה נבואתה:

(שמואל א כה)[8] והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים[9] 

כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה: (שמואל א כה) והטיב ה' לאדוני וזכרת את אמתך.[10]

אמר רב נחמן: היינו דאמרי אינשי, איתתא בהדי שותא פילכא.

בהדי שותא פילכא - עם שהאשה מדברת היא טווה - כלומר עם שהיא מדברת עמו על בעלה הזכירה לו את עצמה, שאם ימות ישאנה:

איכא, דאמרי: שפיל ואזיל בר אווזא[11] ועינוהי מיטייפי.

מיטייפי - צופין למרחוק. ודוגמתו במס' כתובות (דף ס.) נטוף עיניך:

חולדה דכתיב: (מלכים ב כב) וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור וגו'.[12]

ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי?

ובמקום ירמיה היכי מיתנביא היא - הרי ירמיה עמד משנת י"ג ליאשיה, שנאמר: אשר היה דבר ה' אל ירמיה וגו' (ירמיהו א) והספר נמצא בשנת י"ח ליאשיה, ועליו שלח אצל חולדה:

אמרי בי רב משמיה דרב: חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עליה.

ויאשיה גופיה היכי שביק ירמיה ומשדר לגבה?

אמרי דבי רבי שילא: מפני שהנשים רחמניות הן.

ר' יוחנן אמר: ירמיה לא הוה התם, שהלך להחזיר עשרת השבטים.

ומנלן דאהדור?

דכתיב: (יחזקאל ז) כי המוכר אל הממכר לא ישוב[13]

כי המוכר אל הממכר לא ישוב - יחזקאל אמרו, והוא נתנבא בתוך (י"ד[14]) שנה שבין גלות יכניה לחרבות ירושלים, ומתנבא שיהא בטל היובל והמוכר שדהו לא ישוב לו:

אפשר יובל בטל, ונביא מתנבא עליו שיבטל?

אפשר יובל בטל - משגלו עשרת השבטים בימי חזקיה. שנאמר: לכל יושביה (ויקרא כה)[15] - בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן. נמצא, משגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה [כבר] בטלו היובלות. ויחזקאל היה מתנבא לאחר זמן שיבטל:

אלא מלמד שירמיה החזירן.

אלא מלמד שירמיה החזירן - באותה שנה שנמצא הספר, והיא שנת שמונה עשרה ליאשיהו. וכששלח על דברי הספר אצל חולדה לא היה שם ירמיה. וחזרו למנות את היובל, ולא הספיקו למנות אלא שמיטות עד שחרב הבית:

ויאשיהו בן אמון מלך עליהן.

דכתיב: (מלכים ב כג) ויאמר מה הציון הלז

ויאמר מה הציון הלז - ביאשיהו כתיב בהיותו בבית אל, ושרף עצמות הכומרים בבית אל על המזבח שעשה ירבעם:

אשר אני רואה - ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה. ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבית אל.[16]

וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל?

מה טיבו בבית אל - והלא (משל) מלכי ישראל היה, שהרי שם העמיד ירבעם את העגל:

אלא מלמד שיאשיהו מלך עליהן.

רב נחמן אמר מהכא: (הושע ו) גם יהודה[17] שת קציר לך[18] בשובי שבות עמי[19].[20]

שת קציר - עשה חיל וגדולה כמו ועשה קציר כמו נטע (איוב יד:):

Audio  Video some of the pieces of the video were corrected in the audio

אסתר דכתיב (אסתר ה) ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות[21] - בגדי מלכות מיבעי ליה? - אלא שלבשתה רוח הקדש.

כתיב הכא: ותלבש, וכתיב התם: (דברי הימים א יב) ורוח לבשה את עמשי וגו'.[22]

Video some of the pieces of the video were corrected in the audio above

אמר רב נחמן: לא יאה יהירותא לנשי.

לא נאה יוהרא לנשי - לא נאה חשיבות לנשים:

תרתי נשי יהירן הויין וסניין שמייהו.

וסניין שמייהו - שמותיהן מאוסות:

חדא שמה: זיבורתא,

זיבורתא - דבורה:

וחדא שמה: כרכושתא.

כרכושתא - חולדה:

זיבורתא כתיב בה: (שופטים י) ותשלח ותקרא לברק[23] - ואילו איהי לא אזלה לגביה.

כרכושתא כתיב בה: (מלכים ב כב) אמרו לאיש[24] ולא אמרה: אמרו למלך.

 

אמר רב נחמן: חולדה מבני בניו של יהושע היתה.

כתיב הכא (מלכים ב כב) בן חרחס[25]

בן חרחס - ואע"ג דקרא על בעלה קא מסהיד - מיהו במעשיה כתיב:

וכתיב התם (יהושע כד) בתמנת חרס[26].

איתיביה רב עינא סבא לרב נחמן: שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה[27] - ואלו הן: נריה, ברוך, ושריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, ושלום[28].

רבי יהודה אומר: אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה. כתיב הכא: בן תקוה וכתיב התם (יהושע ב) את תקות חוט השני[29].

אמר ליה[30]: עינא סבא, ואמרי לה:[31] פתיא אוכמא[32]: מיני ומינך תסתיים שמעתא

אמר ליה עינא סבא מיני ומינך תסתיים שמעתא - כלומר על ידי ועל ידך תתפרש אמיתו של דבר הא והא הואי:

דאיגיירא[33] ונסבה יהושע[34].

ומי הוו ליה זרעא ליהושע?

והכתיב (דברי הימים א ז[35]) "נון בנו, יהושע בנו"

נון בנו יהושע בנו - את שבט אפרים מייחס הכתוב עד יהושע, ומיהושע למטה לא ייחס איש:

בני לא הוו ליה, בנתן הוו ליה. 

 1. 1 וּבָר֥וּךְ טַעְמֵ֖ךְ וּבְרוּכָ֣ה אָ֑תְּ אֲשֶׁ֨ר כְּלִתִ֜נִי הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ מִבּ֣וֹא בְדָמִ֔ים וְהֹשֵׁ֥עַ יָדִ֖י לִֽי: (שמואל א פרק כה פסוק לג)
 2. 2 כבהמשך שתבע אותה, ואז הי' נכשל בדמים
 3. 3 היינו שלבד שפיכות דם יש כאן עוד דם
 4. 4 האש שבלבו שחמד אביגיל
 5. 5 הלך ג' פרסאות להיות עמה
 6. 6 וזהו דם השני שהצילה אביגיל את דוד
 7. 7 וְלֹ֣א תִהְיֶ֣ה זֹ֣את ׀ לְךָ֡ לְפוּקָה֩ וּלְמִכְשׁ֨וֹל לֵ֜ב לַאדֹנִ֗י וְלִשְׁפָּךְ־דָּם֙ חִנָּ֔ם וּלְהוֹשִׁ֥יעַ אֲדֹנִ֖י ל֑וֹ וְהֵיטִ֤ב יְהוָה֙ לַֽאדֹנִ֔י וְזָכַרְתָּ֖ אֶת־אֲמָתֶֽךָ: ס (שמואל א פרק כה פסוק לא)
 8. 8 לפי עניין הדרש, אין למקרא זה מקום הכא. וכ"כ המהרש"א.
 9. 9 וַיָּ֤קָם אָדָם֙ לִרְדָפְךָ֔ וּלְבַקֵּ֖שׁ אֶת־נַפְשֶׁ֑ךָ וְֽהָיְתָה֩ נֶ֨פֶשׁ אֲדֹנִ֜י צְרוּרָ֣ה׀ בִּצְר֣וֹר הַחַיִּ֗ים אֵ֚ת יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְאֵ֨ת נֶ֤פֶשׁ אֹיְבֶ֙יךָ֙ יְקַלְּעֶ֔נָּה בְּת֖וֹךְ כַּ֥ף הַקָּֽלַע: (שמואל א פרק כה פסוק כט)
 10. 10 וְלֹ֣א תִהְיֶ֣ה זֹ֣את ׀ לְךָ֡ לְפוּקָה֩ וּלְמִכְשׁ֨וֹל לֵ֜ב לַאדֹנִ֗י וְלִשְׁפָּךְ־דָּם֙ חִנָּ֔ם וּלְהוֹשִׁ֥יעַ אֲדֹנִ֖י ל֑וֹ וְהֵיטִ֤ב יְהוָה֙ לַֽאדֹנִ֔י וְזָכַרְתָּ֖ אֶת־אֲמָתֶֽךָ: ס (שמואל א פרק כה פסוק לא)
 11. 11 The goose stoops its head as it goes along, but its eyes look on from afar to find what it is looking for
 12. 12 וַיֵּ֣לֶךְ חִלְקִיָּ֣הוּ הַ֠כֹּהֵן וַאֲחִיקָ֨ם וְעַכְבּ֜וֹר וְשָׁפָ֣ן וַעֲשָׂיָ֗ה אֶל־חֻלְדָּ֨ה הַנְּבִיאָ֜ה אֵ֣שֶׁת׀ שַׁלֻּ֣ם בֶּן־תִּקְוָ֗ה בֶּן־חַרְחַס֙ שֹׁמֵ֣ר הַבְּגָדִ֔ים וְהִ֛יא יֹשֶׁ֥בֶת בִּירוּשָׁלִַ֖ם בַּמִּשְׁנֶ֑ה וַֽיְדַבְּר֖וּ אֵלֶֽיהָ: (מלכים ב פרק כב פסוק יד)
 13. 13 כִּ֣י הַמֹּכֵ֗ר אֶל־הַמִּמְכָּר֙ לֹ֣א יָשׁ֔וּב וְע֥וֹד בַּחַיִּ֖ים חַיָּתָ֑ם כִּֽי־חָז֤וֹן אֶל־כָּל־הֲמוֹנָהּ֙ לֹ֣א יָשׁ֔וּב וְאִ֧ישׁ בַּעֲוֺנ֛וֹ חַיָּת֖וֹ לֹ֥א יִתְחַזָּֽקוּ: (יחזקאל פרק ז פסוק יג)
 14. 14 צ"ל י"א
 15. 15 וְקִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַֽחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּקְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר בָּאָ֖רֶץ לְכָל־יֹשְׁבֶ֑יהָ יוֹבֵ֥ל הִוא֙ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם וְשַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ אֶל־אֲחֻזָּת֔וֹ וְאִ֥ישׁ אֶל־מִשְׁפַּחְתּ֖וֹ תָּשֻֽׁבוּ: (ויקרא פרק כה פסוק י)
 16. 16 וַיֹּ֕אמֶר מָ֚ה הַצִּיּ֣וּן הַלָּ֔ז אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֣י רֹאֶ֑ה וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו אַנְשֵׁ֣י הָעִ֗יר הַקֶּ֤בֶר אִישׁ־הָֽאֱלֹהִים֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א מִֽיהוּדָ֔ה וַיִּקְרָ֗א אֶת־הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔יתָ עַ֖ל הַמִּזְבַּ֥ח בֵּֽית־אֵֽל: (מלכים ב פרק כג פסוק יז)
 17. 17 היינו יאשיה שהי' מלך יהודה
 18. 18 עשה חיל וגדולה
 19. 19 רב נחמן אמר - מהכא ילפינן לה. דכתיב: "הזנית אפרים נטמא ישראל" (הושע ה, ג). והיינו, שעל ידי עוון ירבעם שהיה מאפרים - נטמא ישראל, ועל ידי כך גלו. וקאמר קרא, דאף על פי כן, יש להם תקוה על ידי יאשיהו שהוא מיהודה. והיינו דקאמר קרא: "גם יהודה שת קציר (עשה חיל וגדולה) לך בשובי שבות עמי" (מהרש"א).
 20. 20 גַּם־יְהוּדָ֕ה שָׁ֥ת קָצִ֖יר לָ֑ךְ בְּשׁוּבִ֖י שְׁב֥וּת עַמִּֽי: פ (הושע פרק ו פסוק יא)
 21. 21 וַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֗י וַתִּלְבַּ֤שׁ אֶסְתֵּר֙ מַלְכ֔וּת וַֽתַּעֲמֹ֞ד בַּחֲצַ֤ר בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַפְּנִימִ֔ית נֹ֖כַח בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְ֠הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁ֞ב עַל־כִּסֵּ֤א מַלְכוּתוֹ֙ בְּבֵ֣ית הַמַּלְכ֔וּת נֹ֖כַח פֶּ֥תַח הַבָּֽיִת: (אסתר פרק ה פסוק א)
 22. 22 וְר֣וּחַ לָֽבְשָׁ֗ה אֶת־עֲמָשַׂי֘ רֹ֣אשׁ הַשָּׁלִושִׁים֒ הַשָּׁלִישִׁים֒ לְךָ֤ דָוִיד֙ וְעִמְּךָ֣ בֶן־יִשַׁ֔י שָׁל֨וֹם ׀ שָׁל֜וֹם לְךָ֗ וְשָׁלוֹם֙ לְעֹ֣זְרֶ֔ךָ כִּ֥י עֲזָֽרְךָ֖ אֱלֹהֶ֑יךָ וַיְקַבְּלֵ֣ם דָּוִ֔יד וַֽיִּתְּנֵ֖ם בְּרָאשֵׁ֥י הַגְּדֽוּד: פ (דברי הימים א פרק יב פסוק יט)
 23. 23 וַתִּשְׁלַ֗ח וַתִּקְרָא֙ לְבָרָ֣ק בֶּן־אֲבִינֹ֔עַם מִקֶּ֖דֶשׁ נַפְתָּלִ֑י וַתֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו הֲלֹ֥א צִוָּ֣ה׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל לֵ֤ךְ וּמָֽשַׁכְתָּ֙ בְּהַ֣ר תָּב֔וֹר וְלָקַחְתָּ֣ עִמְּךָ֗ עֲשֶׂ֤רֶת אֲלָפִים֙ אִ֔ישׁ מִבְּנֵ֥י נַפְתָּלִ֖י וּמִבְּנֵ֥י זְבֻלֽוּן: (שופטים פרק ד פסוק ו)
 24. 24 וַתֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם כֹּֽה־אָמַ֥ר יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אִמְר֣וּ לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח אֶתְכֶ֖ם אֵלָֽי: ס (דברי הימים ב פרק לד פסוק כג)
 25. 25 וַיֵּ֣לֶךְ חִלְקִיָּ֣הוּ הַ֠כֹּהֵן וַאֲחִיקָ֨ם וְעַכְבּ֜וֹר וְשָׁפָ֣ן וַעֲשָׂיָ֗ה אֶל־חֻלְדָּ֨ה הַנְּבִיאָ֜ה אֵ֣שֶׁת׀ שַׁלֻּ֣ם בֶּן־תִּקְוָ֗ה בֶּן־חַרְחַס֙ שֹׁמֵ֣ר הַבְּגָדִ֔ים וְהִ֛יא יֹשֶׁ֥בֶת בִּירוּשָׁלִַ֖ם בַּמִּשְׁנֶ֑ה וַֽיְדַבְּר֖וּ אֵלֶֽיהָ: (מלכים ב פרק כב פסוק יד)
 26. 26 וַיִּקְבְּר֤וּ אוֹתוֹ֙ בִּגְב֣וּל נַחֲלָת֔וֹ בְּתִמְנַת־חֶ֖רֶס בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם מִצְּפ֖וֹן לְהַר־גָּֽעַשׁ: (שופטים פרק ב פסוק ט)
 27. 27 רחב אסורה לכהן, אמנם אם נשאת ליהושוע כדלקמן, או לישראל אחר, ויש להם בת, והבת נשאת לכהן, יוצאי חלציהם יהיו כהנים , וזה כוונת הגמרא שיצאו מרחב
 28. 28 ברוך בן נריה, שריה בן מחסיה, ירמיהו בן חלקיה, חנמאל בן שלום
 29. 29 הִנֵּ֛ה אֲנַ֥חְנוּ בָאִ֖ים בָּאָ֑רֶץ אֶת־תִּקְוַ֡ת חוּט֩ הַשָּׁנִ֨י הַזֶּ֜ה תִּקְשְׁרִ֗י בַּֽחַלּוֹן֙ אֲשֶׁ֣ר הוֹרַדְתֵּ֣נוּ ב֔וֹ וְאֶת־אָבִ֨יךְ וְאֶת־אִמֵּ֜ךְ וְאֶת־אַחַ֗יִךְ וְאֵת֙ כָּל־בֵּ֣ית אָבִ֔יךְ תַּאַסְפִ֥י אֵלַ֖יִךְ הַבָּֽיְתָה: (יהושע פרק ב פסוק יח)
 30. 30 רב נחמן אמר לעינא סבא
 31. 31 שאמר לו רב נחמן לרב עינא סבא
 32. 32 ( סיר שחור, כלומר, עמית בתורה שיגע והשחיר פניו עליה )
 33. 33 רחב
 34. 34 ונמצא שחולדה הנביאה היא גם מבני בניה של יהושע וגם של רחב
 35. 35 כז