Enjoying this page?

MEGILAH - 014a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יד ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה:

משל דאחשורוש והמן כו' - כלומר יש ללמוד מאחשורוש, שאף בדעתו היה להשמידן:

לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו.

בעל חריץ אמר: מי יתן לי תל זה בדמים.

בעל התל אמר: מי יתן לי חריץ זה בדמים.

לימים נזדווגו זה אצל זה. אמר לו בעל חריץ לבעל התל: מכור לי תילך.

אמר לו: טול אותה בחנם, והלואי.

ויסר המלך את טבעתו

[1] - שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב.

להחזירן למוטב - שגזרו עליהן תעניות לתשובה, כדכתיב: צום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים[2]:

ת"ר: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל. ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה - חוץ ממקרא מגילה.

חוץ ממקרא מגילה - ואם תאמר נר חנוכה? - כבר פסקו הנביאים. אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי:

מאי דרוש?

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה

מעבדות לחירות - ביציאת מצרים אמרו שירה על הים:

ממיתה לחיים, לא כל שכן?!

אי הכי, הלל נמי נימא?

הלל נמי נימא - שהיא שירה:

לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ.

יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה?

כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה, משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה.

רב נחמן אמר: קרייתא זו הלילא.

רבא אמר: בשלמא התם: (תהילים קיג) הללו עבדי ה'[3] - ולא עבדי פרעה

הכי גרסי' אמר רבא בשלמא התם כו' ולא עבדי פרעה - שהרי לחירות יצאו:

אלא הכא: הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש?! אכתי עבדי אחשורוש אנן.

אכתי עבדי אחשורוש אנן - דלא נגאלו אלא מן המיתה:

בין לרבא

בין לרבא - דאמר להכי לא אמרי הלל: דאכתי עבדי אחשורוש הוו, הא לאו הכי אמרינן:

בין לר"נ

בין לרב נחמן - דאמר קריאת מגילה במקום הלל:

קשיא. 

והא תניא: משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה?

הוכשרו שאר ארצות לומר שירה - על נס המאורע להם:

כיון שגלו - חזרו להכשירן הראשון.

Video Audio

ותו ליכא?

ותו ליכא - נביאים:

והכתיב: (שמואל א א) ויהי איש אחד מן הרמתים צופים[4] - אחד ממאתים צופים שנתנבאו להם לישראל.

מיהוה, טובא הוו - כדתניא: הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים[5]

אלא נבואה שהוצרכה לדורות - נכתבה. ושלא הוצרכה - לא נכתבה.

נבואה שהוצרכה לדורות - ללמוד תשובה או הוראה. וכל הנך מ"ח הוצרכו. ובהלכות גדולות מנויין מסדר עולם: 1 אברהם, 2 יצחק, 3 יעקב, 4 משה 5 ואהרן, 6 יהושע, 7 פנחס - ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים (שופטים ב[4][4]) זה פנחס. ויבא איש האלהים אל עלי (שמואל א ב[5][5]) זה 8 אלקנה, 9 עלי, 10 שמואל, 11 גד, 12 נתן, 13 דוד, 14 שלמה, 15 עידו: קרא אל המזבח בבית אל[6], 16 מיכיהו בן ימלה בימי אחאב, 17 עובדיה, 18 אחיה השילוני, 19 ויהוא בן חנני בימי אסא, 20 עזריה בן עודד, 21 חזיאל [הלוי] מבני מתניה, 22 אליעזר בן דודו ממורישה - כולן בימי יהושפט בדברי הימים (ב' יט)[7]. ובימי ירבעם בן יואש: 23 הושע, 24 עמוס. ובימי יותם: 25 מיכה המורשתי. ובימי אמציה: 26 אמוץ - אמוץ אמר לאמציה מדוע דרשת אלהי אדום[8], 27 ואליהו, 28 ואלישע, 29 ויונה בן אמיתי. 30 ישעיה. בימי מנשה: 31 יואל, 32 נחום, 33 חבקוק. בימי יאשיה: 34 צפניה 35 אוריה מקרית יערים, 36 ירמיה בגולה, 37 יחזקאל, 38 דניאל. בשנת שתים לדריוש: 39 ברוך, 40 נריה, 41 שריה, 42 מחסיה, 43 חגי, 44 זכריה, 45 מלאכי, 46 ומרדכי בלשן. בסדר עולם. ועל דניאל אמרינן לעיל: (דף ג.) "אינהו נביאי ואיהו לאו נביא". אלא אפיק דניאל ועייל שמעיה - שאמר לרחבעם: אל תעלו ואל תלחמו עם אחיכם בני ישראל. שנים לא ידעתי:

רבי שמואל בר נחמני אמר: אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו.

רבי חנין אמר: אדם הבא מבני אדם שעומדין ברומו של עולם. ומאן נינהו - בני קרח, דכתיב: (במדבר כו) ובני קרח לא מתו[9].

תנא משום רבינו: מקום נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו.

נתבצר להם - לשון גבוה כמו: ובצורות בשמים (דברים ט):

 

שבע נביאות מאן נינהו?

שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר.

שרה - דכתיב: (בראשית יא) אבי מלכה ואבי יסכה[10].

ואמר ר' יצחק: יסכה זו שרה. ולמה נקרא שמה: יסכה - שסכתה ברוח הקדש. שנאמר: (בראשית כא) כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה[11].

ד"א: יסכה - שהכל סוכין ביופיה.

מרים - דכתיב: (שמות טו) ותקח מרים הנביאה אחות אהרן[12] - ולא אחות משה?

אמר ר"נ אמר רב: שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן.

כשהיא אחות אהרן - ועדיין לא נולד משה:

ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל.

ובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה.

עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה: בתי נתקיימה נבואתיך.

וכיון שהשליכוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה, ואמר לה: בתי היכן נבואתיך?

היינו דכתיב: (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק לדעה - לדעת מה יהא בסוף נבואתה[13].

דבורה - דכתיב: (שופטים ד) ודבורה אשה נביאה אשת לפידות[14].

מאי: אשת לפידות - שהיתה עושה פתילות למקדש.

פתילות למקדש - משכן שילה:

(שופטים ד) והיא יושבת תחת תומר[15] - מאי שנא תחת תומר?

אמר ר' שמעון בן אבשלום משום יחוד.

משום יחוד - שהוא גבוה, ואין לו צל, ואין אדם יכול להתייחד שם עמה כמו בבית:

דבר אחר - מה תמר זה אין לו אלא לב אחד

לב אחד - שרף יש לו כמו אילן, אבל אין לו בענפיו אלא בגזעו על פני כל גובהו:

אף ישראל שבאותו הדור, לא היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים.

חנה - דכתיב: (שמואל א ב) ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' רמה קרני בה'[16] - רמה קרני ולא רמה פכי.

רמה קרני ולא רמה פכי - זו היא נבואתה: שנתנבאית על שאול ויהוא שלא תימשך מלכותן. במשיחת דוד ושלמה כתיב קרן השמן ובמשיחת שאול ויהוא כתיב פך:

דוד ושלמה שנמשחו בקרן - נמשכה מלכותן. שאול ויהוא שנמשחו בפך - לא נמשכה מלכותן.

(שמואל א ב) אין קדוש כה' כי אין בלתך[17] - אמר רב יהודה בר מנשיא: אל תקרי בלתך, אלא לבלותך.

שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו[18] אבל הקדוש ברוך הוא מבלה[19] מעשה ידיו.

(שמואל א ב) ואין צור כאלהינו - אין צייר כאלהינו.

אדם צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים.

אבל הקב"ה צר צורה[20] בתוך צורה[21] ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים.

Audio  Video

אביגיל - דכתיב: (שמואל א כה) והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר[22] - "בסתר ההר", "מן ההר" מיבעי ליה.

אמר רבה בר שמואל: על עסקי דם הבא מן הסתרים.

נטלה דם והראתה לו[23].

אמר לה: וכי מראין דם בלילה?

וכי רואין דם בלילה - שנאמר: (שמואל א כה[24]) אם אשאיר לנבל עד אור הבקר משתין בקיר[25] - שמע מינה דהוה בלילה. וכי מראין דם בלילה אם טמא או טהור הלא צריך להבחין מראיתו אם מה' דמים הטמאים באשה הוא:

אמרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה

וכי דנין דיני נפשות בלילה - והא כתיב: (ירמיהו כא) דינו לבוקר משפט.[26] וכתיב: והוקע אותם לה' נגד השמש (במדבר כה)[27]: 

אמר לה:

 
 1. 1 כי רבי אבא בר כהנא אמר: גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל
 2. 2 וּבְכָל־מְדִינָ֣ה וּמְדִינָ֗ה מְקוֹם֙ אֲשֶׁ֨ר דְּבַר־הַמֶּ֤לֶךְ וְדָתוֹ֙ מַגִּ֔יעַ אֵ֤בֶל גָּדוֹל֙ לַיְּהוּדִ֔ים וְצ֥וֹם וּבְכִ֖י וּמִסְפֵּ֑ד שַׂ֣ק וָאֵ֔פֶר יֻצַּ֖ע לָרַבִּֽים: (אסתר פרק ד פסוק ג)
 3. 3 הַ֭לֲלוּ עַבְדֵ֣י יְהוָ֑ה הַֽ֝לֲל֗וּ אֶת־שֵׁ֥ם יְהוָֽה: (תהלים פרק קיג פסוק א)
 4. 4 וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־הָרָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ אֶ֠לְקָנָה בֶּן־יְרֹחָ֧ם בֶּן־אֱלִיה֛וּא בֶּן־תֹּ֥חוּ בֶן־צ֖וּף אֶפְרָתִֽי: (שמואל א פרק א פסוק א)
 5. 5 היינו פעמיים 600,000
 6. 6 וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־דְּבַ֣ר אִישׁ־הָאֱלֹהִ֗ים אֲשֶׁ֨ר קָרָ֤א עַל־הַמִּזְבֵּחַ֙ בְּבֵֽית־אֵ֔ל וַיִּשְׁלַ֨ח יָרָבְעָ֧ם אֶת־יָד֛וֹ מֵעַ֥ל הַמִּזְבֵּ֖חַ לֵאמֹ֣ר ׀ תִּפְשֻׂ֑הוּ וַתִּיבַ֤שׁ יָדוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁלַ֣ח עָלָ֔יו וְלֹ֥א יָכֹ֖ל לַהֲשִׁיבָ֥הּ אֵלָֽיו: (מלכים א פרק יג פסוק ד) איש האלוקים = עידו
 7. 7 וַיֵּצֵ֣א אֶל־פָּנָ֗יו יֵה֣וּא בֶן־חֲנָנִי֘ הַחֹזֶה֒ וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־הַמֶּ֣לֶךְ יְהוֹשָׁפָ֔ט הֲלָרָשָׁ֣ע לַעְזֹ֔ר וּלְשֹׂנְאֵ֥י יְהוָ֖ה תֶּאֱהָ֑ב וּבָזֹאת֙ עָלֶ֣יךָ קֶּ֔צֶף מִלִּפְנֵ֖י יְהוָֽה: (דברי הימים ב פרק יט פסוק ב)
 8. 8 וַיִּֽחַר־אַ֥ף יְהוָ֖ה בַּאֲמַצְיָ֑הוּ וַיִּשְׁלַ֤ח אֵלָיו֙ נָבִ֔יא וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ לָ֤מָּה דָרַ֙שְׁתָּ֙ אֶת־אֱלֹהֵ֣י הָעָ֔ם אֲשֶׁ֛ר לֹא־הִצִּ֥ילוּ אֶת־עַמָּ֖ם מִיָּדֶֽךָ: (דברי הימים ב פרק כה פסוק טו)
 9. 9 וּבְנֵי־קֹ֖רַח לֹא־מֵֽתוּ: ס (במדבר פרק כו פסוק יא)
 10. 10 וַיִּקַּ֨ח אַבְרָ֧ם וְנָח֛וֹר לָהֶ֖ם נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־אַבְרָם֙ שָׂרָ֔י וְשֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־נָחוֹר֙ מִלְכָּ֔ה בַּת־הָרָ֥ן אֲבִֽי־מִלְכָּ֖ה וַאֲבִ֥י יִסְכָּֽה: (בראשית פרק יא פסוק כט)
 11. 11 וַיֹּ֨אמֶר אֱלֹהִ֜ים אֶל־אַבְרָהָ֗ם אַל־יֵרַ֤ע בְּעֵינֶ֙יךָ֙ עַל־הַנַּ֣עַר וְעַל־אֲמָתֶ֔ךָ כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר תֹּאמַ֥ר אֵלֶ֛יךָ שָׂרָ֖ה שְׁמַ֣ע בְּקֹלָ֑הּ כִּ֣י בְיִצְחָ֔ק יִקָּרֵ֥א לְךָ֖ זָֽרַע: (בראשית פרק כא פסוק יב)
 12. 12 וַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָל־הַנָּשִׁים֙ אַחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת: (שמות פרק טו פסוק כ)
 13. 13 [רש"י שמות טו, כ]
 14. 14 וּדְבוֹרָה֙ אִשָּׁ֣ה נְבִיאָ֔ה אֵ֖שֶׁת לַפִּיד֑וֹת הִ֛יא שֹׁפְטָ֥ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּעֵ֥ת הַהִֽיא: (שופטים פרק ד פסוק ד)
 15. 15 וְ֠הִיא יוֹשֶׁ֨בֶת תַּחַת־תֹּ֜מֶר דְּבוֹרָ֗ה בֵּ֧ין הָרָמָ֛ה וּבֵ֥ין בֵּֽית־אֵ֖ל בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וַיַּעֲל֥וּ אֵלֶ֛יהָ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לַמִּשְׁפָּֽט: (שופטים פרק ד פסוק ה)
 16. 16 וַתִּתְפַּלֵּ֤ל חַנָּה֙ וַתֹּאמַ֔ר עָלַ֤ץ לִבִּי֙ בַּֽיהוָ֔ה רָ֥מָה קַרְנִ֖י בַּֽיהוָ֑ה רָ֤חַב פִּי֙ עַל־א֣וֹיְבַ֔י כִּ֥י שָׂמַ֖חְתִּי בִּישׁוּעָתֶֽךָ: (שמואל א פרק ב פסוק א)
 17. 17 אֵין־קָד֥וֹשׁ כַּיהוָ֖ה כִּ֣י אֵ֣ין בִּלְתֶּ֑ךָ וְאֵ֥ין צ֖וּר כֵּאלֹהֵֽינוּ: (שמואל א פרק ב פסוק ב)
 18. 18 מעשה ידיו מתקיימים לאחר מותו
 19. 19 outlasts
 20. 20 עובר
 21. 21 האמא שהולד בתוכה
 22. 22 שמואל א כה, כ - וְהָיָה הִיא רֹכֶבֶת עַל הַחֲמוֹר וְיֹרֶדֶת בְּסֵתֶר הָהָר וְהִנֵּה דָוִד וַאֲנָשָׁיו יֹרְדִים לִקְרָאתָהּ וַתִּפְגֹּשׁ אֹתָם.
 23. 23 זה לא הי' משום שתבעה אלא שרצתה לדעת אם טהורה היא (לבעלה) אמנם אח"כ תבעה, כמסופר בהמשך
 24. 24 בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יְהוָה דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט וְהַצִּילוּ גָזוּל מִיַּד עוֹשֵׁק פֶּן תֵּצֵא כָאֵשׁ חֲמָתִי וּבָעֲרָה וְאֵין מְכַבֶּה מִפְּנֵי רֹעַ מעלליהם [מַעַלְלֵיכֶם].
 25. 25 כֹּה־יַעֲשֶׂ֧ה אֱלֹהִ֛ים לְאֹיְבֵ֥י דָוִ֖ד וְכֹ֣ה יֹסִ֑יף אִם־אַשְׁאִ֧יר מִכָּל־אֲשֶׁר־ל֛וֹ עַד־הַבֹּ֖קֶר מַשְׁתִּ֥ין בְּקִֽיר: (שמואל א פרק כה פסוק כב)
 26. 26 ירמיה כא, כב - בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יְהוָה דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט וְהַצִּילוּ גָזוּל מִיַּד עוֹשֵׁק פֶּן תֵּצֵא כָאֵשׁ חֲמָתִי וּבָעֲרָה וְאֵין מְכַבֶּה מִפְּנֵי רֹעַ מעלליהם [מַעַלְלֵיכֶם].
 27. 27 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה קַ֚ח אֶת־כָּל־רָאשֵׁ֣י הָעָ֔ם וְהוֹקַ֥ע אוֹתָ֛ם לַיהוָ֖ה נֶ֣גֶד הַשָּׁ֑מֶשׁ וְיָשֹׁ֛ב חֲר֥וֹן אַף־יְהוָ֖ה מִיִּשְׂרָאֵֽל: (במדבר פרק כה פסוק ד)