Enjoying this page?

MEGILAH - 013a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יג ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

דלא קטליה דוד לשמעי.

דלא קטליה דוד לשמעי - שהיה חייב מיתה:

דאתיליד מיניה מרדכי[1] דמיקני ביה המן.

ומה שילם לי ימיני - דלא קטליה שאול לאגג, דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל.

רבי יוחנן אמר: לעולם מבנימן קאתי, ואמאי קרי ליה: יהודי - על שום שכפר בעבודה זרה. שכל הכופר בע"ז נקרא: יהודי.

כדכתיב (דניאל ג) איתי גוברין יהודאין וגו'[2]

איתי גוברין יהודאין כו' - וסיפיה דקרא: לאלהך לא פלחין:

 

רבי שמעון בן פזי, כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי: כל דבריך אחד הם.

כל דבריך אחד הן - כנגד הספר היה אומר: כל דבריך דברי הימים אחת הן, הרבה שמות אתה מזכיר: פלוני ופלוני וכולן אדם אחד הן:

ואנו יודעין לדורשן.

ואנו יודעין לדורשן - ואע"פ שסתמת אותן, אנו נותנין את לבינו עד שאנו יודעין לדורשן. משום דאמרינן לעיל: "כל הכופר בע"ז נקרא יהודי" נקט לה הכא[3]:

(דברי הימים א ד, יח) ואשתו[4] היהודיה[5] ילדה את ירד[6] אבי[7] גדור, ואת חבר אבי שוכו, ואת יקותיאל אבי זנוח. ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד[8]

אמאי קרי לה[9] יהודיה

ואשתו היהודיה וגו' - והלא בתיה שמה - דהא כתיב בסופיה: ואלה בני בתיה:

על שום שכפרה בע"ז.

דכתיב (שמות ב) ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור[10] ואמר רבי יוחנן: שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה.

לרחוץ - לטבול (לשון) גירות:

ילדה - והא רבויי רביתיה[11] - לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.

ירד - זה משה, ולמה נקרא שמו ירד - שירד להם לישראל מן בימיו.

גדור - שגדר פרצותיהן של ישראל.

חבר - שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים.

סוכו - שנעשה להם לישראל כסוכה.

יקותיאל - שקוו ישראל לאל בימיו.

זנוח - שהזניח עונותיהן של ישראל

אבי אבי אבי - אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאות.

ואלה בני בתיה אשר לקח מרד - וכי מרד שמו והלא כלב שמו?

והלא כלב שמו - שבכלב משתעי קרא:

אמר הקדוש ברוך הוא: יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביה.

הכי גרסינן וישא בתיה שמרדה בגילולי בית אביה - ולכך נשתנה שמה[12] בליקוחין הללו:

אשר הגלה מירושלם[13]

אמר רבא: שגלה מעצמו.

שגלה מעצמו - מדלא כתיב: אשר היה מן הגולה אשר הגלתה, וכתיב: אשר הגלה עם הגולה - משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כרחן, והוא גלה מעצמו, כמו שעשה ירמיהו שגלה מעצמו עד שאמר לו הקב"ה לחזור:

Video audio

ויהי אומן את הדסה[14]

קרי לה הדסה וקרי לה אסתר?

תניא ר"מ אומר: אסתר שמה, ולמה נקרא שמה הדסה - על שם הצדיקים שנקראו הדסים.

וכן הוא אומר: (זכריה א) והוא עומד בין ההדסים[15].

בין ההדסים אשר במצולה - בין הצדיקים שגלו לבבל, ובשכינה משתעי קרא:

רבי יהודה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר - על שם שהיתה מסתרת דבריה.

שנאמר: אין אסתר מגדת את עמה וגו'[16]

ר' נחמיה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר - שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר.

אסתהר - ירח - יפה כלבנה:

בן עזאי אומר: אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסה.

ר' יהושע בן קרחה אמר: אסתר ירקרוקת היתה

ירקרוקת היתה - כהדסה זו:

וחוט של חסד משוך עליה.

אלא חוט של חסד משוך עליה - מאת הקב"ה, לכך נראית יפה לאומות ולאחשורוש:

כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה[17] 

- למה לי?

ובמות אביה ואמה תו ל"ל - מאחר דכתיב: כי אין לה אב ואם. אלא ללמדנו, שאפי' יום אחד לא היה לה אב ואם:

אמר רב אחא: עיברתה - מת אביה.

בשעה שנתעברה אמה מת אביה - נמצא שלא היה לה אב משעה שנראה להקרות אב:

ילדתה - מתה אמה.

וכשילדתה אמה מתה - ולא נראית לקרות אם:

ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת

תנא משום ר"מ: אל תקרי לבת אלא לבית.

וכן הוא אומר: (שמואל ב יב) ולרש אין כל

ולרש אין כל - באוריה משתעי קרא:

כי אם כבשה אחת קטנה

כבשה אחת - בת שבע:

אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת.[18] 

משום דבחיקו תשכב הוות ליה [כבת]? אלא [כבית], הכי נמי לבית.

ואת שבע הנערות וגו'[19]

אמר רבא: שהיתה מונה בהן ימי שבת.

שהיתה מונה בהן ימי שבת - שהיתה משרתת לה: אחת - באחד בשבת, ואחת - בשני בשבת, ואחת - בשלישי בשבת, וכן כולן. וכשהגיע יום שפחה של שבת יודעת שהיום שבת:

וישנה ואת נערותיה וגו'

אמר רב: שהאכילה מאכל יהודי.

ושמואל אמר: שהאכילה קדלי דחזירי.

כתלי דחזירי - בקוני"ש שמינים. ומתוך אונסה לא נענשה:

ור' יוחנן אמר: זרעונים.

וכן הוא אומר: (דניאל א)

וכן הוא אומר - שהזרעונים טובים לצדיקים להבדילן ממאכל טמא:

ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זרעונים.[20]

ויהי המלצר נושא את בגם ויין משתיהם וגו' - וכתיב בההוא ענינא: ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר וגו'[21]:

ששה חדשים בשמן המור

מאי: שמן המור?

ר' חייא בר אבא אמר: סטכת.

רב הונא אמר: שמן זית שלא הביא שליש.

תניא רבי יהודה אומר: אנפקינון - שמן זית שלא הביא שליש.

אנפקינון שמן זית שלא הביא שליש - גבי מנחות תנן: אין מביאין אנפקינון ואם הביא פסול - ועלה קאי ר' יהודה ואמר מהו אנפקינון:

ולמה סכין אותו - שמשיר את השיער ומעדן את הבשר.

מעדן - מצהיב:

בערב היא באה ובבקר היא שבה[22]

אמר רבי יוחנן: מגנותו של אותו רשע

מגנותו של אותו רשע - גנותו הוא זה שהוא בועל נשים ומשלחן:

למדנו שבחו, שלא היה משמש מטתו ביום.

ותהי אסתר נשאת חן[23]

אר"א: מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו.

ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת[24]

ירח שנהנה גוף מן הגוף.

שהגוף נהנה מן הגוף - מפני הצינה. והעיד לך הכתוב שהיו מתכונין מן השמים לחבבה על בעלה:

ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות[25]

אמר רב: ביקש לטעום טעם בתולה - טעם. טעם בעולה - טעם.

ביקש לטעום כו' - לכך נאמר: מכל הנשים ומכל הבתולות:

ויעש המלך משתה גדול[26]

עבד משתיא - ולא גליא ליה.

עבד משתיא כו' - חוזר לכמה ענינים לפייסה שתגלה לו מולדתה, ולא הועיל. וסמוך לה להאי קרא: ובהקבץ בתולות שנית וגו'[27] אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה וגו'[28] - עבד משתיא, סעודה לכבודה מה שלא עשה בשאר נשים:

דלי כרגא - ולא גליא ליה.

דלי כרגא - אמר: בשביל אסתר אני מניח לכם מכסי גולגולתכם, היינו: והנחה למדינות עשה:

שדר פרדישני - ולא גליא ליה.

שדר פרדישני - דורונות לשרים בשמה. והיינו דכתיב: ויתן משאת כיד המלך:

ובהקבץ בתולות שנית וגו'[29]

אזיל שקל עצה ממרדכי, אמר: אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה.

ואפי' הכי לא גליא ליה. דכתיב: אין אסתר מגדת מולדתה וגו'

audio  video

אמר רבי אלעזר: מאי דכתיב 

 1. 1 כנ"ל מרדכי בן יאיר בן שמעי
 2. 2 אִיתַ֞י גֻּבְרִ֣ין יְהוּדָאיִ֗ן דִּֽי־מַנִּ֤יתָ יָֽתְהוֹן֙ עַל־עֲבִידַת֙ מְדִינַ֣ת בָּבֶ֔ל שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ לָא־שָׂ֨מֽוּ עֲלָ֤יךְ עֲלָ֤ךְ מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם לֵֽאלָהָיךְ֙ לֵֽאלָהָךְ֙ לָ֣א פָלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א סָגְדִֽין: (דניאל פרק ג פסוק יב)
 3. 3 כפי שדורש יהודיה - על שום שכפרה בע"ז
 4. 4 של כלב
 5. 5 היא בתיה בת פרע שלקחה כלב
 6. 6 היינו גדלה את משה
 7. 7 בהמשך הגמרא דורשת את כל השמות על משה וגם מבאר מ"ש אבי אבי אבי ג' פעמים בפסוק זה. אבל כל השמות מכוונים למשה
 8. 8 וְאִשְׁתּ֣וֹ הַיְהֻֽדִיָּ֗ה יָלְדָ֞ה אֶת־יֶ֨רֶד אֲבִ֤י גְדוֹר֙ וְאֶת־חֶ֙בֶר֙ אֲבִ֣י שׂוֹכ֔וֹ וְאֶת־יְקוּתִיאֵ֖ל אֲבִ֣י זָנ֑וֹחַ וְאֵ֗לֶּה בְּנֵי֙ בִּתְיָ֣ה בַת־פַּרְעֹ֔ה אֲשֶׁ֥ר לָקַ֖ח מָֽרֶד: ס (דברי הימים א פרק ד פסוק יח)
 9. 9 לבת פרעה
 10. 10 וַתֵּ֤רֶד בַּת־פַּרְעֹה֙ לִרְחֹ֣ץ עַל־הַיְאֹ֔ר וְנַעֲרֹתֶ֥יהָ הֹלְכֹ֖ת עַל־יַ֣ד הַיְאֹ֑ר וַתֵּ֤רֶא אֶת־הַתֵּבָה֙ בְּת֣וֹךְ הַסּ֔וּף וַתִּשְׁלַ֥ח אֶת־אֲמָתָ֖הּ וַתִּקָּחֶֽהָ: (שמות פרק ב פסוק ה)
 11. 11 למשה
 12. 12 לבתיה
 13. 13 אֲשֶׁ֤ר הָגְלָה֙ מִיר֣וּשָׁלַ֔יִם עִם־הַגֹּלָה֙ אֲשֶׁ֣ר הָגְלְתָ֔ה עִ֖ם יְכָנְיָ֣ה מֶלֶךְ־יְהוּדָ֑ה אֲשֶׁ֣ר הֶגְלָ֔ה נְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל: (אסתר פרק ב פסוק ו)
 14. 14 וַיְהִ֨י אֹמֵ֜ן אֶת־הֲדַסָּ֗ה הִ֤יא אֶסְתֵּר֙ בַּת־דֹּד֔וֹ כִּ֛י אֵ֥ין לָ֖הּ אָ֣ב וָאֵ֑ם וְהַנַּעֲרָ֤ה יְפַת־תֹּ֙אַר֙ וְטוֹבַ֣ת מַרְאֶ֔ה וּבְמ֤וֹת אָבִ֙יהָ֙ וְאִמָּ֔הּ לְקָחָ֧הּ מָרְדֳּכַ֛י ל֖וֹ לְבַֽת: (אסתר פרק ב פסוק ז)
 15. 15 רָאִ֣יתִי ׀ הַלַּ֗יְלָה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ רֹכֵב֙ עַל־ס֣וּס אָדֹ֔ם וְה֣וּא עֹמֵ֔ד בֵּ֥ין הַהֲדַסִּ֖ים אֲשֶׁ֣ר בַּמְּצֻלָ֑ה וְאַחֲרָיו֙ סוּסִ֣ים אֲדֻמִּ֔ים שְׂרֻקִּ֖ים וּלְבָנִֽים: (זכריה פרק א פסוק ח)
 16. 16 אֵ֣ין אֶסְתֵּ֗ר מַגֶּ֤דֶת מֽוֹלַדְתָּהּ֙ וְאֶת־עַמָּ֔הּ כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה עָלֶ֖יהָ מָרְדֳּכָ֑י וְאֶת־מַאֲמַ֤ר מָרְדֳּכַי֙ אֶסְתֵּ֣ר עֹשָׂ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר הָיְתָ֥ה בְאָמְנָ֖ה אִתּֽוֹ: ס (אסתר פרק ב פסוק כ)
 17. 17 וַיְהִ֨י אֹמֵ֜ן אֶת־הֲדַסָּ֗ה הִ֤יא אֶסְתֵּר֙ בַּת־דֹּד֔וֹ כִּ֛י אֵ֥ין לָ֖הּ אָ֣ב וָאֵ֑ם וְהַנַּעֲרָ֤ה יְפַת־תֹּ֙אַר֙ וְטוֹבַ֣ת מַרְאֶ֔ה וּבְמ֤וֹת אָבִ֙יהָ֙ וְאִמָּ֔הּ לְקָחָ֧הּ מָרְדֳּכַ֛י ל֖וֹ לְבַֽת: (אסתר פרק ב פסוק ז)
 18. 18 וְלָרָ֣שׁ אֵֽין־כֹּ֗ל כִּי֩ אִם־כִּבְשָׂ֨ה אַחַ֤ת קְטַנָּה֙ אֲשֶׁ֣ר קָנָ֔ה וַיְחַיֶּ֕הָ וַתִּגְדַּ֥ל עִמּ֛וֹ וְעִם־בָּנָ֖יו יַחְדָּ֑ו מִפִּתּ֨וֹ תֹאכַ֜ל וּמִכֹּס֤וֹ תִשְׁתֶּה֙ וּבְחֵיק֣וֹ תִשְׁכָּ֔ב וַתְּהִי־ל֖וֹ כְּבַֽת: (שמואל ב פרק יב פסוק ג)
 19. 19 וַתִּיטַ֨ב הַנַּעֲרָ֣ה בְעֵינָיו֘ וַתִּשָּׂ֣א חֶ֣סֶד לְפָנָיו֒ וַ֠יְבַהֵל אֶת־תַּמְרוּקֶ֤יהָ וְאֶת־מָנוֹתֶהָ֙ לָתֵ֣ת לָ֔הּ וְאֵת֙ שֶׁ֣בַע הַנְּעָר֔וֹת הָרְאֻי֥וֹת לָתֶת־לָ֖הּ מִבֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיְשַׁנֶּ֧הָ וְאֶת־נַעֲרוֹתֶ֛יהָ לְט֖וֹב בֵּ֥ית הַנָּשִֽׁים: (אסתר פרק ב פסוק ט)
 20. 20 וַיְהִ֣י הַמֶּלְצַ֗ר נֹשֵׂא֙ אֶת־פַּת־בָּגָ֔ם וְיֵ֖ין מִשְׁתֵּיהֶ֑ם וְנֹתֵ֥ן לָהֶ֖ם זֵרְעֹנִֽים: (דניאל פרק א פסוק טז)
 21. 21 דניאל א, טו - וּמִקְצָת֙ יָמִ֣ים עֲשָׂרָ֔ה נִרְאָ֤ה מַרְאֵיהֶם֙ ט֔וֹב וּבְרִיאֵ֖י בָּשָׂ֑ר מִ֨ן־כׇּל־הַיְלָדִ֔ים הָאֹ֣כְלִ֔ים אֵ֖ת פַּת־בַּ֥ג הַמֶּֽלֶךְ
 22. 22 בָּעֶ֣רֶב׀ הִ֣יא בָאָ֗ה וּ֠בַבֹּקֶר הִ֣יא שָׁבָ֞ה אֶל־בֵּ֤ית הַנָּשִׁים֙ שֵׁנִ֔י אֶל־יַ֧ד שַׁעַשְׁגַ֛ז סְרִ֥יס הַמֶּ֖לֶךְ שֹׁמֵ֣ר הַפִּֽילַגְשִׁ֑ים לֹא־תָב֥וֹא עוֹד֙ אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ כִּ֣י אִם־חָפֵ֥ץ בָּ֛הּ הַמֶּ֖לֶךְ וְנִקְרְאָ֥ה בְשֵֽׁם: (אסתר פרק ב פסוק יד)
 23. 23 וּבְהַגִּ֣יעַ תֹּר־אֶסְתֵּ֣ר בַּת־אֲבִיחַ֣יִל דֹּ֣ד מָרְדֳּכַ֡י אֲשֶׁר֩ לָקַֽח־ל֨וֹ לְבַ֜ת לָב֣וֹא אֶל־הַמֶּ֗לֶךְ לֹ֤א בִקְשָׁה֙ דָּבָ֔ר כִּ֠י אִ֣ם אֶת־אֲשֶׁ֥ר יֹאמַ֛ר הֵגַ֥י סְרִיס־הַמֶּ֖לֶךְ שֹׁמֵ֣ר הַנָּשִׁ֑ים וַתְּהִ֤י אֶסְתֵּר֙ נֹשֵׂ֣את חֵ֔ן בְּעֵינֵ֖י כָּל־רֹאֶֽיהָ: (אסתר פרק ב פסוק טו)
 24. 24 וַתִּלָּקַ֨ח אֶסְתֵּ֜ר אֶל־הַמֶּ֤לֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ֙ אֶל־בֵּ֣ית מַלְכוּת֔וֹ בַּחֹ֥דֶשׁ הָעֲשִׂירִ֖י הוּא־חֹ֣דֶשׁ טֵבֵ֑ת בִּשְׁנַת־שֶׁ֖בַע לְמַלְכוּתֽוֹ: (אסתר פרק ב פסוק טז)
 25. 25 וַיֶּאֱהַ֨ב הַמֶּ֤לֶךְ אֶת־אֶסְתֵּר֙ מִכָּל־הַנָּשִׁ֔ים וַתִּשָּׂא־חֵ֥ן וָחֶ֛סֶד לְפָנָ֖יו מִכָּל־הַבְּתוּל֑וֹת וַיָּ֤שֶׂם כֶּֽתֶר־מַלְכוּת֙ בְּרֹאשָׁ֔הּ וַיַּמְלִיכֶ֖הָ תַּ֥חַת וַשְׁתִּֽי: (אסתר פרק ב פסוק יז)
 26. 26 וַיַּ֨עַשׂ הַמֶּ֜לֶךְ מִשְׁתֶּ֣ה גָד֗וֹל לְכָל־שָׂרָיו֙ וַעֲבָדָ֔יו אֵ֖ת מִשְׁתֵּ֣ה אֶסְתֵּ֑ר וַהֲנָחָ֤ה לַמְּדִינוֹת֙ עָשָׂ֔ה וַיִּתֵּ֥ן מַשְׂאֵ֖ת כְּיַ֥ד הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ב פסוק יח)
 27. 27 וּבְהִקָּבֵ֥ץ בְּתוּל֖וֹת שֵׁנִ֑ית וּמָרְדֳּכַ֖י יֹשֵׁ֥ב בְּשַֽׁעַר־הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ב פסוק יט)
 28. 28 אֵ֣ין אֶסְתֵּ֗ר מַגֶּ֤דֶת מֽוֹלַדְתָּהּ֙ וְאֶת־עַמָּ֔הּ כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה עָלֶ֖יהָ מָרְדֳּכָ֑י וְאֶת־מַאֲמַ֤ר מָרְדֳּכַי֙ אֶסְתֵּ֣ר עֹשָׂ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר הָיְתָ֥ה בְאָמְנָ֖ה אִתּֽוֹ: ס (אסתר פרק ב פסוק כ)
 29. 29 וּבְהִקָּבֵ֥ץ בְּתוּל֖וֹת שֵׁנִ֑ית וּמָרְדֳּכַ֖י יֹשֵׁ֥ב בְּשַֽׁעַר־הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ב פסוק יט)