Enjoying this page?

MEGILAH - 012b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יב ע”ב

 

צורת הדף באתר היברובוקס

בבוציני.

בוציני - דלועין קטנות. כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת. הוא אומר: להראות את יופיה[1], והיא לכך נתכונה שיסתכלו ביופיה:

ביום השביעי כטוב לב המלך ביין[2]

אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא?

אמר רבא: יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות, אבל אומות העולם שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלות.

וכן בסעודתו של אותו רשע - הללו: אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם אחשורוש: כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי, רצונכם לראותה? אמרו לו: אין, ובלבד שתהא ערומה.

שבמדה שאדם מודד, בה מודדין לו. מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת.

היינו דכתיב: אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה[3] - כשם שעשתה כך נגזר עליה.

ותמאן המלכה ושתי

מכדי פריצתא הואי, דאמר מר: שניהן לדבר עבירה נתכוונו, מ"ט לא אתאי?

פריצתא הואי - פרוצה היתה:

א"ר יוסי בר חנינא: מלמד שפרחה בה צרעת.

מלמד שפרחה בה צרעת - ויליף בירושלמי מ"אשר נגזר עליה"[4] וכתיב: וישב בית החפשית מצורע כי נגזר מבית ה' (דברי הימים ב כו[5]) - מה להלן צרעת אף כאן צרעת:

במתניתא תנא: [בא גבריאל ועשה לה זנב].

ויקצף המלך מאד

אמאי דלקה ביה כולי האי?

אמר רבא: שלחה ליה: בר אהורייריה דאבא

אהורייריה - שומרי הסוסים:

אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי

לקבל אלפא חמרא שתי - כן העיד הכתוב עליו (דניאל ה[6]):

וההוא גברא אשתטי בחמריה.

מיד: וחמתו בערה בו[6].

ויאמר המלך לחכמים[7]

מאן חכמים? - רבנן.

יודעי העתים

שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים.

אמר להו: דיינוה לי.

אמרו: היכי נעביד? - נימא ליה: קטלה - למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן.

פסיק ליה - יפיג יינו מעט מעליו:

נימא ליה: שבקה - קא מזלזלה במלכותא.

אמרו לו: מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות, זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה.

על דורדייה - על שמריו:

וטעמא אמרו ליה.

וטעמא אמרו ליה - ויפה אמרו לו, דודאי כן הוא. שמתוך שהאדם שקט, דעתו מיושבת עליו, שנאמר: שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו. וסיפיה דקרא: על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר:

דכתיב (ירמיהו מח) שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר.[8] מיד

והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש[9]

א"ר לוי: כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר:

פסוק זה על קרבנות נאמר -"והקרוב אליו" לשון הקרבת קרבן. מלאכי השרת הזכירו לפני הקב"ה את הקרבנות שהקריבו ישראל לפניו לעשות להם נקמה בושתי ותבא אסתר ותמלוך תחתיה:

כרשנא - אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים[10] בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך.

כרשנא - כלום הקריבו לפניך - כרים בני שנה:

שתר - כלום הקריבו לפניך שתי תורין.

שתר - שתי תורים:

אדמתא - כלום בנו לפניך מזבח אדמה.

תרשיש - כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה, דכתיב בהו: (שמות כח[11]) תרשיש ושהם וישפה.

מרס - כלום מירסו בדם לפניך.

מרס - שמירסו את הדם שלא יקרש, ושוב לא יהא ראוי לזריקה:

מרסנא - כלום מירסו במנחות לפניך.

מרסנא - מירסו במנחות לבוללן. ממרס לשון מגיס:

ממוכן - כלום הכינו שלחן לפניך[12].

ויאמר ממוכן[13]

תנא: ממוכן זה המן, ולמה נקרא שמו ממוכן - שמוכן לפורענות.

מוכן לפורענות - עומד להיות תלוי:

אמר רב כהנא: מכאן שההדיוט קופץ בראש.

מכאן שההדיוט קופץ בראש - שהרי מנה אותו הכתוב לבסוף אלמא גרוע הוא מכולן והוא קפץ בראש:

להיות כל איש שורר בביתו[14]

אמר רבא: אלמלא אגרות הראשונות[15]

אלמלא אגרות ראשונות - שהוחזק בהן שוטה בעיני האומות:

לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט.

לא נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט - שהיו ממהרין להורגן במצות המלך באגרות האמצעיות ולא היו ממתינים ליום המועד:

אמרי מאי האי דשדיר לן: להיות כל איש שורר בביתו, פשיטא! אפילו קרחה[16] בביתיה פרדשכא[17] ליהוי.

אמרי מאי האי דשדר לן - אומרים האומות מה זה ששלח לומר לנו: להיות כל איש שורר בביתו, שאף הגרדן שורר בביתו:

פרדשכא - פקיד ונגיד:

ויפקד המלך פקידים[18]

א"ר: מאי דכתיב (משלי יג) כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת[19]

כל ערום יעשה בדעת - זה דוד, דכתיב: (מלכים א א) ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה[20] כל מאן דהוה ליה ברתא אייתה ניהליה.

נערה - דוד לא ביקש אלא נערה אחת, כל אדם הראה לשלוחיו את בתו, אולי תיטב בעיניו. ואחשורוש כסיל, צוה לקבץ את כולן, הכל יודעין שלא יקח אלא אחת ואת כולן יבעל - מאן דהוה ליה ברתא מטמרה:

וכסיל יפרוש אולת - זה אחשורוש, דכתיב: ויפקד המלך פקידים[21] - כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניה.

Audio    Video

איש יהודי היה בשושן הבירה וגו' איש ימיני[22]

מאי קאמר, אי ליחוסא קאתי - ליחסיה ואזיל עד בנימין? אלא מאי שנא הני?

תנא: כולן על שמו נקראו.

בן יאיר - בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו.

בן שמעי - בן ששמע[23] אל תפלתו.

בן קיש - שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.

קרי ליה: יהודי אלמא מיהודה קאתי, וקרי ליה: ימיני, אלמא מבנימין קאתי?

אמר רב נחמן: מרדכי מוכתר בנימוסו היה.

מוכתר בנימוסו היה - בשמות נאין. נימוס - שם, בלשון יון.

(נערי) לא גרסינן אלא הכי גרסינן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי כו':

אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יהושע בן לוי: אביו מבנימין, ואמו מיהודה.

ורבנן אמרי: משפחות מתגרות זו בזו, משפחת יהודה אומרת: אנא גרים דמתיליד מרדכי, דלא קטליה דוד לשמעי[24] בן גרא[25]. ומשפחת בנימין אמרה: מינאי קאתי.

רבא אמר: כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא:

לאידך גיסא - לצעקה ולא לשבח - איש יהודי ואיש ימיני גרמו לי הצער הזה:

ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיני!

מה עשה לי יהודי 

 1. 1 לְ֠הָבִיא אֶת־וַשְׁתִּ֧י הַמַּלְכָּ֛ה לִפְנֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ בְּכֶ֣תֶר מַלְכ֑וּת לְהַרְא֨וֹת הָעַמִּ֤ים וְהַשָּׂרִים֙ אֶת־יָפְיָ֔הּ כִּֽי־טוֹבַ֥ת מַרְאֶ֖ה הִֽיא: (אסתר פרק א פסוק יא)
 2. 2 בַּיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י כְּט֥וֹב לֵב־הַמֶּ֖לֶךְ בַּיָּ֑יִן אָמַ֡ר לִ֠מְהוּמָן בִּזְּתָ֨א חַרְבוֹנָ֜א בִּגְתָ֤א וַאֲבַגְתָא֙ זֵתַ֣ר וְכַרְכַּ֔ס שִׁבְעַת֙ הַסָּ֣רִיסִ֔ים הַמְשָׁ֣רְתִ֔ים אֶת־פְּנֵ֖י הַמֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ: (אסתר פרק א פסוק י)
 3. 3 אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה כְּשֹׁ֕ךְ חֲמַ֖ת הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ זָכַ֤ר אֶת־וַשְׁתִּי֙ וְאֵ֣ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֔תָה וְאֵ֥ת אֲשֶׁר־נִגְזַ֖ר עָלֶֽיהָ: (אסתר פרק ב פסוק א)
 4. 4 אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה כְּשֹׁ֕ךְ חֲמַ֖ת הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ זָכַ֤ר אֶת־וַשְׁתִּי֙ וְאֵ֣ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֔תָה וְאֵ֥ת אֲשֶׁר־נִגְזַ֖ר עָלֶֽיהָ: (אסתר פרק ב פסוק א)
 5. 5 וַיְהִי֩ עֻזִּיָּ֨הוּ הַמֶּ֜לֶךְ מְצֹרָ֣ע׀ עַד־י֣וֹם מוֹת֗וֹ וַיֵּ֜שֶׁב בֵּ֤ית הַֽחָפְשִׁות֙ הַֽחָפְשִׁית֙ מְצֹרָ֔ע כִּ֥י נִגְזַ֖ר מִבֵּ֣ית יְהוָ֑ה וְיוֹתָ֤ם בְּנוֹ֙ עַל־בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ שׁוֹפֵ֖ט אֶת־עַ֥ם הָאָֽרֶץ: (דברי הימים ב פרק כו פסוק כא)
 6. 6 וַתְּמָאֵ֞ן הַמַּלְכָּ֣ה וַשְׁתִּ֗י לָבוֹא֙ בִּדְבַ֣ר הַמֶּ֔לֶךְ אֲשֶׁ֖ר בְּיַ֣ד הַסָּרִיסִ֑ים וַיִּקְצֹ֤ף הַמֶּ֙לֶךְ֙ מְאֹ֔ד וַחֲמָת֖וֹ בָּעֲרָ֥ה בֽוֹ: (אסתר פרק א פסוק יב)
 7. 7 וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ לַחֲכָמִ֖ים יֹדְעֵ֣י הָעִתִּ֑ים כִּי־כֵן֙ דְּבַ֣ר הַמֶּ֔לֶךְ לִפְנֵ֕י כָּל־יֹדְעֵ֖י דָּ֥ת וָדִֽין: (אסתר פרק א פסוק יג)
 8. 8 שַׁאֲנַ֨ן מוֹאָ֜ב מִנְּעוּרָ֗יו וְשֹׁקֵ֥ט הוּא֙ אֶל־שְׁמָרָ֔יו וְלֹֽא־הוּרַ֤ק מִכְּלִי֙ אֶל־כֶּ֔לִי וּבַגּוֹלָ֖ה לֹ֣א הָלָ֑ךְ עַל־כֵּ֗ן עָמַ֤ד טַעְמוֹ֙ בּ֔וֹ וְרֵיח֖וֹ לֹ֥א נָמָֽר: ס (ירמיהו פרק מח פסוק יא)
 9. 9 וְהַקָּרֹ֣ב אֵלָ֗יו כַּרְשְׁנָ֤א שֵׁתָר֙ אַדְמָ֣תָא תַרְשִׁ֔ישׁ מֶ֥רֶס מַרְסְנָ֖א מְמוּכָ֑ן שִׁבְעַ֞ת שָׂרֵ֣י׀ פָּרַ֣ס וּמָדַ֗י רֹאֵי֙ פְּנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ הַיֹּשְׁבִ֥ים רִאשֹׁנָ֖ה בַּמַּלְכֽוּת: (אסתר פרק א פסוק יד)
 10. 10 lambs - חֶמְאַ֨ת בָּקָ֜ר וַחֲלֵ֣ב צֹ֗אן עִם־חֵ֨לֶב כָּרִ֜ים וְאֵילִ֤ים בְּנֵֽי־בָשָׁן֙ וְעַתּוּדִ֔ים עִם־חֵ֖לֶב כִּלְי֣וֹת חִטָּ֑ה וְדַם־עֵנָ֖ב תִּשְׁתֶּה־חָֽמֶר: (דברים פרק לב פסוק יד)
 11. 11 וְהַטּוּר֙ הָרְבִיעִ֔י תַּרְשִׁ֥ישׁ וְשֹׁ֖הַם וְיָשְׁפֵ֑ה מְשֻׁבָּצִ֥ים זָהָ֛ב יִהְי֖וּ בְּמִלּוּאֹתָֽם: (שמות פרק כח פסוק כ)
 12. 12 מדבר משולחן הזהב של לחם הפנים
 13. 13 וַיֹּ֣אמֶר מְומֻכָ֗ן מְמוּכָ֗ן לִפְנֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְהַשָּׂרִ֔ים לֹ֤א עַל־הַמֶּ֙לֶךְ֙ לְבַדּ֔וֹ עָוְתָ֖ה וַשְׁתִּ֣י הַמַּלְכָּ֑ה כִּ֤י עַל־כָּל־הַשָּׂרִים֙ וְעַל־כָּל־הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֕ר בְּכָל־מְדִינ֖וֹת הַמֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ: (אסתר פרק א פסוק טז)
 14. 14 וַיִּשְׁלַ֤ח סְפָרִים֙ אֶל־כָּל־מְדִינ֣וֹת הַמֶּ֔לֶךְ אֶל־מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְאֶל־עַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשׁוֹנ֑וֹ לִהְי֤וֹת כָּל־אִישׁ֙ שֹׂרֵ֣ר בְּבֵית֔וֹ וּמְדַבֵּ֖ר כִּלְשׁ֥וֹן עַמּֽוֹ: פ (אסתר פרק א פסוק כב)
 15. 15 אלה ששלח לאחר שהרג ושתי ושיהי' כל איש שורר בביתו
 16. 16 A weaver
 17. 17 authoretive distinct officer
 18. 18 וְיַפְקֵ֨ד הַמֶּ֣לֶךְ פְּקִידִים֘ בְּכָל־מְדִינ֣וֹת מַלְכוּתוֹ֒ וְיִקְבְּצ֣וּ אֶת־כָּל־נַעֲרָֽה־בְ֠תוּלָה טוֹבַ֨ת מַרְאֶ֜ה אֶל־שׁוּשַׁ֤ן הַבִּירָה֙ אֶל־בֵּ֣ית הַנָּשִׁ֔ים אֶל־יַ֥ד הֵגֶ֛א סְרִ֥יס הַמֶּ֖לֶךְ שֹׁמֵ֣ר הַנָּשִׁ֑ים וְנָת֖וֹן תַּמְרֻקֵיהֶֽן: (אסתר פרק ב פסוק ג)
 19. 19 כָּל־עָ֭רוּם יַעֲשֶׂ֣ה בְדָ֑עַת וּ֝כְסִ֗יל יִפְרֹ֥שׂ אִוֶּֽלֶת: (משלי פרק יג פסוק טז)
 20. 20 וַיֹּ֧אמְרוּ ל֣וֹ עֲבָדָ֗יו יְבַקְשׁ֞וּ לַאדֹנִ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ נַעֲרָ֣ה בְתוּלָ֔ה וְעָֽמְדָה֙ לִפְנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּתְהִי־ל֖וֹ סֹכֶ֑נֶת וְשָׁכְבָ֣ה בְחֵיקֶ֔ךָ וְחַ֖ם לַאדֹנִ֥י הַמֶּֽלֶךְ: (מלכים א פרק א פסוק ב)
 21. 21 וְיַפְקֵ֨ד הַמֶּ֣לֶךְ פְּקִידִים֘ בְּכָל־מְדִינ֣וֹת מַלְכוּתוֹ֒ וְיִקְבְּצ֣וּ אֶת־כָּל־נַעֲרָֽה־בְ֠תוּלָה טוֹבַ֨ת מַרְאֶ֜ה אֶל־שׁוּשַׁ֤ן הַבִּירָה֙ אֶל־בֵּ֣ית הַנָּשִׁ֔ים אֶל־יַ֥ד הֵגֶ֛א סְרִ֥יס הַמֶּ֖לֶךְ שֹׁמֵ֣ר הַנָּשִׁ֑ים וְנָת֖וֹן תַּמְרֻקֵיהֶֽן: (אסתר פרק ב פסוק ג)
 22. 22 אִ֣ישׁ יְהוּדִ֔י הָיָ֖ה בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֑ה וּשְׁמ֣וֹ מָרְדֳּכַ֗י בֶּ֣ן יָאִ֧יר בֶּן־שִׁמְעִ֛י בֶּן־קִ֖ישׁ אִ֥ישׁ יְמִינִֽי: (אסתר פרק ב פסוק ה)
 23. 23 השם
 24. 24 לכאורה שמעי זה הוא "בן שמעי" שבמגילה
 25. 25 שמעי בן גרא הוא דמות מקראית. איש משבט בנימין ומשפחת המלך שאול. בתנ"ך מסופר כי שמעי קילל וסקל באבנים את דוד כשזה עבר בעירו של שמעי - בחורים, בבורחו מפני אבשלום. שמעי קרא לעבר דוד: "צֵא צֵא אִישׁ הַדָּמִים וְאִישׁ הַבְּלִיָּעַל". שמעי התכוון בדבריו בעיקר להריגת אבנר בן נר ולמותו של איש בושת, שר צבאו ובנו של שאול, בהתאמה. ייתכן שעוינותו של שמעי לדוד נבעה מכך שהוא ראה בדוד את מי שהוריד את בית שאול מהשלטון. אבישי בן צרויה ביקש מדוד את הרשות להרוג את שמעי אך דוד סירב לכך. על פי המסופר במקרא, דוד ראה בעלבון שהוא סופג משמעי עונש משמים.