Enjoying this page?

MEGILAH - 009b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ט ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

(במדבר טז, טו) "לא חמד אחד מהם נשאתי".

לא חמד אחד מהם נשאתי - שלא יאמר: חמור לא לקח אבל חפץ אחר לקח:

(דברים ד, יט)[1] "אשר חלק ה' אלהיך אתם להאיר לכל העמים".

להאיר לכל העמים - שאם לא כן יאמר: בן נח מותר בע"ז. ומדרשו (ע"ז נה.) להחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם:

(דברים יז, ג) "וילך ויעבוד אלהים אחרים אשר לא צויתי לעובדם"[2].

אשר לא צויתי לעובדם - שאם לא כתבו לעובדם משמע אשר לא צויתי שיהיו ויאמר: א"כ אלהות הן שעל כורחו נבראו:

וכתבו לו: "את צעירת הרגלים", ולא כתבו לו (ויקרא יא, ו) "את הארנבת"[3].

וכתבו - במקום ואת הארנבת "ואת צעירת הרגלים" - לפי שידיה קצרות וקטנות מרגליה:

מפני שאשתו של תלמי: "ארנבת" שמה - שלא יאמר שחקו בי היהודים, והטילו שם אשתי בתורה:

Video Audio

רשב"ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית[4]: א"ר אבהו א"ר יוחנן: הלכה כרשב"ג[5].

וא"ר יוחנן: מ"ט דרשב"ג?

אמר קרא: (בראשית ט, כז) "יפת[6] אלהים ליפת, וישכן באהלי שם"[7], דבריו של יפת[8] יהיו באהלי שם.

ואימא: גומר ומגוג?[9]

א"ר חייא בר אבא: היינו טעמא - דכתיב: "יפת אלהים ליפת" - יפיותו של יפת יהא באהלי שם:

יפיותו של יפת - הוא לשון יון - לשונו יפה משל כל בני יפת:

audio   video

משנה

אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים

מרובה בגדים - כהנים ששימשו בבית שני. ואף בבית ראשון מימות יאשיהו ואילך שנגנז צלוחית של שמן המשחה:

אלא פר הבא על כל המצות[10].

פר הבא על כל המצות - כהן משיח שהורה היתר בדבר שזדונו כרת ועשה כהוראתו - מביא פר. שנאמר: אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם וגו' (ויקרא ד):

אין בין כהן משמש לכהן שעבר[11]

כהן המשמש - כגון שאירע בו פסול[12] ומינו אחר תחתיו, ועבר פסולו וחזר לעבודתו והעבירו הבא תחתיו - הראשון - קרוי משמש והשני - עבר:

אלא פר יום הכפורים[13] ועשירית האיפה:

אלא פר יוה"כ - שאי אפשר להביא שנים. וכן עשירית האיפה - חביתי כהן [גדול] שבכל יום[14] שאי אפשר להביא שנים[15]:

גמרא

הא לענין פר יום כפורים ועשירית האיפה[16], זה וזה שוין[17].

מתניתין[18] [19]דלא כר"מ.

דאי ר"מ [הא תניא]: "מרובה בגדים[20] מביא פר הבא על כל המצות, דברי ר"מ. 

וחכ"א, אינו מביא".

מ"ט דר"מ?[21]

דתניא: (ויקרא ד, ג )[22] ""משיח", אין לי אלא משוח בשמן המשחה, מרובה בגדים מנין?

ת"ל: "המשיח"".

במאי אוקימנא - דלא כר"מ.

אימא סיפא: "אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה", הא לכל דבריהן זה וזה שוין.

הא לכל דבריהן זה וזה שוין - ואם בא להקטיר או לעבוד שום עבודה, משמש בשמונה בגדים - כהן שעבר ככהן המשמש:

אתאן לר"מ?

דתניא: "אירע בו פסול ומינו כהן אחר תחתיו - ראשון חוזר לעבודתו, שני - כל מצות כהונה גדולה עליו, דברי ר"מ.

כל מצות כהונה גדולה עליו - משמש בח' בגדים, לא פורע ולא פורם, ומצווה על הבתולה, ומוזהר על האלמנה, ומקריב אונן:

רבי יוסי אומר: ראשון - חוזר לעבודתו, שני - אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט".

ואינו ראוי - לשמש לא בשמונה בגדים ככהן גדול ולא בארבעה ככהן הדיוט:

וא"ר יוסי: מעשה ברבי יוסף בן אולם מציפורי שאירע בו פסול בכהן גדול, ומינוהו תחתיו, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו: ראשון - חוזר לעבודתו, שני - אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט: כהן גדול - משום איבה, כהן הדיוט - משום מעלין בקודש ולא מורידין.

רישא רבנן וסיפא ר"מ?!

אמר רב חסדא: אין. רישא רבנן, וסיפא ר"מ.

רב יוסף אמר: רבי היא,

רבי היא - וסתמה אליבא דנפשיה:

ונסיב לה אליבא דתנאי:

ונסיב ליה אליבא דתנאי - במרובה בגדים סבר לה כרבנן[23], ובכהן שעבר סבר לה כר' מאיר[24]:

משנה

אין בין במה גדולה

אין בין במה - אין הפרש - בשעת היתר הבמות - בין במה גדולה, זה מזבח של משה בעודו בנוב וגבעון:

לבמה קטנה

לבמה קטנה - מזבח של יחיד, שכל יחיד ויחיד עושה במה לעצמו:

אלא פסחים[25].

זה הכלל: כל שהוא נידר ונידב - קרב בבמה.

קרב בבמה - קטנה:

וכל שאינו לא נידר ולא נידב - אינו קרב בבמה:

כל שאינו נידר ונידב כו' - בזבחים יליף לה בפרק בתרא:

 

גמרא

פסחים, ותו לא[26]?

פסחים ותו לא - והא קתני סיפא: כל שאינו נידר ונידב אינו קרב בבמה קטנה, ואילו בגדולה היו מקריבין קרבנות צבור תמידין ומוספין. [27]וקא ס"ד דאף חובות צבור שאין קבוע להן זמן היו קריבין בה[28] כגון פר העלם דבר של צבור, ושעירי ע"ז:

אימא: "כעין פסחים".

כעין פסחים - וכל חובות הקבוע להם זמן כפסחים:

מני 

מני - מתניתין דקתני דבמה קטנה אין קרב בה שום חובה ואמר דבמה גדולה לא עדיפא מינה אלא בחובות הקבוע להן זמן[29]:

ר"ש היא.

ר' שמעון היא - דאמר בפרק בתרא דזבחים: אף צבור לא הקריבו בבמה גדולה שום חובה אלא פסחים וחובות הקבוע להן זמן, אבל חובות שאין קבוע להן זמן - כגון פר העלם דבר ושעירי ע"ז הכא והכא לא קרב. אבל כדרבנן דהתם לא מתוקמא מתניתין, דהא אמרי: כל שהצבור מקריבין באהל מועד שבמדבר מקריבין באהל מועד שבגלגל דהיא במה גדולה, ואפילו פר העלם דבר, ומתניתין קתני פסח וכיוצא בהן:

דתניא: "ר"ש אומר: אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן, אבל חובות שאין קבוע להם זמן, הכא והכא לא קרב:

 

משנה

אין בין שילה לירושלים, אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה

בכל הרואה - בכל מקום שיוכל לראות משם את שילה. ובפרק בתרא דזבחים יליף טעמא:

ובירושלים לפנים מן החומה.

וכאן וכאן, קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים.

קדושת שילה 

 
 1. 1 יט וּפֶן־תִּשָּׂ֨א עֵינֶ֜יךָ הַשָּׁמַ֗יְמָה וְֽ֠רָאִיתָ אֶת־הַשֶּׁ֨מֶשׁ וְאֶת־הַיָּרֵ֜חַ וְאֶת־הַכּֽוֹכָבִ֗ים כֹּ֚ל צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְנִדַּחְתָּ֛ וְהִשְׁתַּֽחֲוִ֥יתָ לָהֶ֖ם וַֽעֲבַדְתָּ֑ם אֲשֶׁ֨ר חָלַ֜ק יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֹתָ֔ם לְכֹל֙ הָֽעַמִּ֔ים תַּ֖חַת כָּל־הַשָּׁמָֽיִם
 2. 2 ג וַיֵּ֗לֶךְ וַֽיַּעֲבֹד֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לָהֶ֑ם וְלַשֶּׁ֣מֶשׁ ׀ א֣וֹ לַיָּרֵ֗חַ א֛וֹ לְכָל־צְבָ֥א הַשָּׁמַ֖יִם אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־צִוִּֽיתִי
 3. 3 ו וְאֶת־הָֽאַרְנֶ֗בֶת כִּֽי־מַעֲלַ֤ת גֵּרָה֙ הִ֔וא וּפַרְסָ֖ה לֹ֣א הִפְרִ֑יסָה טְמֵאָ֥ה הִ֖וא לָכֶֽם
 4. 4 לדעת ת"ק ספרים (תורה נביאים וכתובים) נכתבים יונית (אבל לא תפילין ומזוזות), ולדעת רשב"ג אף ספרים לא התירו שיכתוב אלא יונית
 5. 5 שספרים אינים נכתבים אלא אשורית ולא יונית
 6. 6 ירחיב ה' ליפת
 7. 7 כז יַ֤פְתְּ אֱלֹהִים֙ לְיֶ֔פֶת וְיִשְׁכֹּ֖ן בְּאָֽהֳלֵי־שֵׁ֑ם וִיהִ֥י כְנַ֖עַן עֶ֥בֶד לָֽמוֹ׃
 8. 8 יון הוא מבני יפת ודבריו היינו לשונו באהלי שם
 9. 9 שגם הם מבני יפת
 10. 10 אם הכהן המשיח עבר איזה עבירה מכל מצות התורה שזסונות כרת ע"י שהורה היתר ועשה כהוראתו מביא פר לעומת שאר אנשים שמביאים כשבה או שעירה לחטאת
 11. 11 כל דיני כהן גדול שחלים על כה"ג המשמש חלים ג"כ על כה"ג שעבר חוץ
 12. 12 ואינו יכול לעבוד בביהמ"ק
 13. 13 הכה"ג מביא פר חטאת משלו ועוד פר בעד כל קהל ישראל, ופר הזה מביא רק כה"ג המשמש ולא כה"ג שעבר
 14. 14 שהי' הכה"ג מקריב מנחת חביתין חציו בבקור וחציו בערב
 15. 15 ורק הכה"ג המשמש מביאו
 16. 16 שמביא כה"ג
 17. 17 היינו בין שהוא כה"ג משוח ובין שהוא כה"ג מרובה בגדים שוין ומביאים את פר יום הכפורים ועשירית האיפה שמובאים ע"י כה"ג
 18. 18 שסובר שרק כה"ג משוח מביא פר ולא שעירה או כשבה על כל עבירות אבל כהן מרובה בבגדים מביא כמו כל אדם אחר שעירה או כשבה
 19. 19 זה מתחיל דבר חדש ואינו המשך אדלעיל
 20. 20 אפילו הוא רק כה"ג שמרובה בבגדים ולא כה"ג שנמשח מ"מ מביא פר על כל המצות שעבר כמו כה"ג הנמשך
 21. 21 שסובר שאפילו מרובה בבגדים מביא הרי בפסוק כתוב בפירוש המשיח
 22. 22 אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם, וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא פַּר בֶּן בָּקָר תָּמִים לַ-ה' לְחַטָּאת
 23. 23 שאינו מביא פר
 24. 24 שלכל דבריהם שוין דאל כר' יוסי שס"ל שהוא לא כה"ג ולא כהן הדיוט
 25. 25 שאסור להקריב קרבן פסח בבמה קטנה
 26. 26 היינו רק פסחים אין מקריבין בבמה קטנה, אבל הרי גם קרבנות צבור תמידין ומוספין אין מקריבין בבמה קטנה כדברי המשנה שכל שאינו נידר ונידב אינו קרב בבמה קטנה, א"כ מדוע אומר רק שפסחים אינם קרבים בבמה קטנה
 27. 27 רש"י מוסיף דעכשיו לפי ההו"א רק קרבנות צבור שקבוע להן זמן לא היו מקריבין בבמה קטנה, וזהו הפירוש כעין פסחים היינו שקבוע להם זמן, משא"כ שאר קרבנות צבור שאין קבוע להם זמן הקריבו בבמה קטנה. ולמסקנא קאי כר"ש שקרבנות צבור שאין קבוע להם זמן לא הקריבו לא הקריבו בבמה קטנה אבל גם בבמה גדולה לא הקריבו. 
 28. 28 במה גדולה
 29. 29 דהיינו שכתב פסחים כעין פסחים