Enjoying this page?

MEGILAH - 006b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ו ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

גרממיא של אדום,[1]

גרממיא - שם מלכות והיא מאדום:

שאלמלי הן יוצאין, מחריבין כל העולם כולו.

 

ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי תגא[2] איכא בגרממיא של אדום,

ותלת מאה ושיתין וחמשה מרזבני

מרזבני - דוכסים:[3]

איכא ברומי.

ובכל יומא נפקי הני לאפי הני, ומקטיל חד מינייהו, ומיטרדי לאוקמי מלכא[4].

 

ואמר ר' יצחק: אם יאמר לך אדם, "יגעתי ולא מצאתי", אל תאמן[5].

יגעתי - בתורה:

"לא יגעתי, ומצאתי", אל תאמן.

"יגעתי ומצאתי", תאמן.

הני מילי בדברי תורה, אבל במשא ומתן - סייעתא הוא מן שמיא.

ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי,

אבל לאוקמי גירסא,

לאוקמי גירסא - שלא תשתכח ממנו:

סייעתא מן שמיא היא.

סייעתא דשמיא - ויש יגע ואינו מוצא:

 

ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו.

שנא': (תהילים לז, א) "אל תתחר במרעים"[6].

ולא עוד אלא שדרכיו מצליחין שנא': (תהילים י, ה) "יחילו דרכיו בכל עת".

יחילו - יצליחו. ודומה לו: "על כן לא יחיל טובו" (איוב כ):

ולא עוד, אלא שזוכה בדין.

שנאמר: "מרום משפטיך מנגדו".

מרום משפטיך מנגדו - מסולקין הם ממנו:

ולא עוד, אלא שרואה בשונאיו.

שנאמר: "כל צורריו, יפיח בהם".

יפיח בהם - בנפיחה בעלמא הן נופלים:

איני?

והאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה.

שנא': (משלי כח, ד) "עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם"?

ותניא ר' דוסתאי בר מתון אמר: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה.

ואם לחשך אדם לומר: "אל תתחר[7] במרעים ואל תקנא בעושי עולה"?

- מי שלבו נוקפו אומר כן.

מי שלבו נוקפו - הירא מן העבירות שבידו אומר כן:

אלא "אל תתחר במרעים", להיות כמרעים.

אל תתחר - אינו לשון גירוי, אלא שלא תאחוז במעשיו, כמו: ואיך תתחרה את הסוסים (ירמיהו ב) כלומר שאינו רץ כמותו:

"ואל תקנא בעושי עולה", להיות כעושי עולה"?

ואומר: (משלי כג, ) "אל יקנא לבך בחטאים וגו'"?

ואומר אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום - על כרחך אין קנאה זו לשון גירוי מלחמה אלא אחיזת מעשיו מדכתיב בסיפא: כי אם ביראת ה' כל היום:

לא קשיא: הא במילי דידיה, הא במילי דשמיא[8].

ואיבעית אימא: הא והא במילי דידיה ולא קשיא: הא בצדיק גמור, הא בצדיק שאינו גמור.[9]

דאמר רב הונא: מאי דכתיב: (חבקוק א, יג) "למה תביט בוגדים, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו?"

"צדיק ממנו" - בולע, צדיק גמור - אינו בולע.

ואי בעית אימא: "שעה משחקת לו", שאני[10]:

 

אמר עולא: איטליא של יון - זה כרך גדול של רומי:

איטליא של יון - כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה - שבשעה שהכניס צלם בהיכל, ירד גבריאל ונעץ קנה בים וגדל עליו חלקה גדולה ונבנה לשם איטליא של יון: "מאיי אלישה" (יחזקאל כז) מתרגמינן: "מנגוות איטליא":

והויא תלת מאה פרסה[11] על תלת מאה פרסה.

ויש בה שס"ה שווקים,

שווקים - חוצות[12]:

כמנין ימות החמה.

וקטן שבכולם - של מוכרי עופות, והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל.

ומלך סועד בכל יום באחד מהן.

והדר בה, אע"פ שאינו נולד בה, נוטל פרס מבית המלך.

פרס - מזון:

והנולד בה, אע"פ שאינו דר בה, נוטל פרס מבית המלך.

ושלשת אלפים בי בני[13] יש בו.

וחמש מאות חלונות מעלין עשן חוץ לחומה.

חלונות שמעלים מהן עשן חוץ לחומה - שהן גבוהים מן החומה ואין מעשנין את החומה, וזהו חשיבות:

צדו אחד ים, וצדו אחד הרים וגבעות.

צדו אחד מחיצה של ברזל, וצדו אחד חולסית ומצולה:

חולסית - מקום אבנים דקות:

Video  Audio

משנה

קראו את המגילה באדר הראשון, ונתעברה השנה - קורין אותה באדר שני[14].

אין בין אדר הראשון לאדר השני[15], אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביונים:

אלא מקרא מגילה - כלומר שאם עשאו בראשון לא יצא:

גמרא

הא לענין סדר פרשיות,

סדר פרשיות - פרשת שקלים וזכור ופרה והחודש דתנן במתניתין דבני העיר - דנוהגין באדר:

זה וזה שוין.

זה וזה שוין - שאם קראם בראשון אין צריך לחזור ולקרות בשני:

מני מתני'?

לא תנא קמא, ולא ר' אליעזר ברבי יוסי, ולא רשב"ג?

דתניא: "קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, קורין אותה באדר השני.

שכל מצות שנוהגות בשני, נוהגות בראשון, חוץ ממקרא מגילה.

ר"א ברבי יוסי אומר: אין קורין אותה באדר השני.

שכל מצות שנוהגות בשני - נוהגות בראשון.

רשב"ג אומר משום רבי יוסי: אף קורין אותה באדר השני, שכל מצות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון.

ושוין בהספד ובתענית, שאסורין בזה ובזה".

שאסורין בזה ובזה - ביום ארבעה עשר וחמשה עשר שבשניהן:

ר"ש בן גמליאל היינו תנא קמא?

ואמר רב פפא גרסינן:

אמר רב פפא: סדר פרשיות איכא בינייהו.

דתנא קמא סבר: לכתחילה בשני, ואי עבוד בראשון עבוד, בר ממקרא מגילה, דאף על גב דקרו בראשון קרו בשני.

ורבי אליעזר ברבי יוסי סבר: אפילו מקרא מגילה, לכתחילה בראשון.

ורבן שמעון בן גמליאל סבר: אפילו סדר פרשיות אי קרו בראשון, קרו בשני.

ורבן שמעון בן גמליאל כו' - דהא כל מצות קאמר:

מני?

אי תנא קמא - קשיא מתנות?

אי רבי אליעזר ברבי יוסי - קשיא נמי מקרא מגילה?

אי רשב"ג - קשיא סדר פרשיות?

לעולם ת"ק, ותנא מקרא מגילה, והוא הדין מתנות לאביונים, דהא בהא תליא.

ואב"א, לעולם רשב"ג היא, ומתני' חסורי מיחסרא, והכי קתני:

מתניתין הכי קתני - ולא איירי בסדר פרשיות כלל:

"אין בין ארבעה עשר שבאדר הראשון לי"ד שבאדר השני, אלא מקרא מגילה ומתנות" - הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין, ואילו סדר פרשיות לא מיירי.

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי.

אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו.

"בכל שנה ושנה".

רבי אליעזר ברבי יוסי סבר: "בכל שנה ושנה" - מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט.

ורשב"ג סבר: "בכל שנה ושנה" - מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן, אף כאן אדר הסמוך לניסן.

בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמא, דאין מעבירין על המצות.

אין מעבירין כו' - משבא לידי אקדים לעשות. דהכי תניא במכילתא: ושמרתם את המצות - אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה:

אלא רשב"ג, מ"ט?

אמר רבי טבי: טעמא דרבי שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף.

גאולה לגאולה - פורים לפסח:

רבי אלעזר אמר: טעמא דר' שמעון ב"ג מהכא.

דכתיב: "לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית".

ואיצטריך למיכתב

 1. 1 גרמניא של אדום
 2. 2 קשורים בכתר = crowned princes
 3. 3 chieftaines
 4. 4 365 היו מושלים כמנין ימות החמה הי' מושל אחד בכל יום וכיון שמת היו צריכים למלא ממקומו, והיינו מיטרדי לאוקמי מלכא שהם טרודים להקים מלך עליהם וכיון שטרודים אינם יכולים להזיק לעולם וזהו שאמר הפסוק לעיל "זממו אל תפק"
 5. 5 נזכר לעיל בע"א אודות תאמן ואל תאמן וזה בא כהמשך לזה
 6. 6 אל תתחיל עם עושי רע
 7. 7 תתגרה
 8. 8 במילי דידיה אסור להתגרות, ובמילי דעלמא מותר להתגרות
 9. 9 שגם במילי דידיה אם הוא צדיק גמור מותר להתגרות אבל אם אינו צדיק גמור אסור להתגרות
 10. 10 וכשהשעה משחקת לו אסור להתגרות, אבל כשאין השעה משחקת לו מותר להתגרות
 11. 11 פרסה = 2.3 - 2.0 miles
 12. 12 market places
 13. 13 מרחצאות
 14. 14 כי לא יצאו בקריאת המגילה באדר ראשון כי זמנה הוא באדר שני
 15. 15 היינו שאין חילוק ומקיימים את המצה ששייכת לחודש אדר בין אם עושים אותה באדר ראשון או באדר שני לבד מקריאת המגילה ומתנות לאביונים שצריך לעשותם באדר שני דוקא ואם אשעם באדר ראשון לא יצא וצריך לעשותם עוד הפעם באדר שני