Enjoying this page?

MEGILAH - 006a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ו ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ואישתכח כוותי.[1]

ואישתכח כוותי גרסי':

"חַמַת" - זו טבריא[2].

ולמה נקרא שמה חמת?

על שום, חמי טבריא[3].

"רַקַת" - זו ציפורי.

ולמה נקרא שמה רקת?

משום דמידלייא[4] כרקתא דנהרא[5].

רקתא דנהרא - שפת הנהר גבוה מן הנהר, אף ציפורי יושבת בראש ההר:

"כִינָרֶת", זו גינוסר.

ולמה נקרא שמה כינרת?

דמתיקי פירא כקלא דכינרי[6].

אמר רבא: מי איכא למאן דאמר: רקת לאו טבריא היא?!

והא כי שכיב איניש הכא,[7]

כי שכיב איניש הכא - כשמת אדם גדול בבבל:

התם ספדי ליה הכי:

ספדי ליה התם - בטבריא:

"גדול הוא בששך,

ששך - בבל בחילוף א"ת ב"ש:

ושם לו ברקת".

ושם לו ברקת - יצא לו שם בטבריא[8]:

וכי מסקי ארונא להתם

וכי מסקי ארון - של מת מבבל לקוברו בטבריא[9]:

ספדי ליה הכי:

אמרו הכי - הספדנין, קורין בשווקים בלשון הזה - שֶיֵצְאוּ לקראת המת:

"אוהבי שרידים

אוהבי שרידים - אוהבי ישראל[10]:

יושבי רקת, צאו וקבלו הרוגי עומק".

יושבי רקת צאו וקבלו הרוגי עמק - מתי בבל העמוקה:

כי נח נפשיה דרבי זירא,

ר' זירא עלה מבבל לארץ ישראל ומת שם בטבריא:

פתח עליה ההוא ספדנא: "ארץ שנער[11] הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה,

[ארץ צבי - ארץ] ישראל:

גידלה שעשועיה - של שנער:

אוי נא לה אמרה רקת[12], כי אבדה כלי חמדתה"?

אלא אמר [רבא[13]][14]: "חמת", זו חמי גרר.

"רקת", זו טבריא.

"כינרת", זו גינוסר.

ולמה נקרא שמה "רקת"?

שאפילו ריקנין שבה[15], מלאין מצות כרמון[16].

רבי ירמיה אמר: "רקת" שמה.

ולמה נקרא שמה טבריא?

שיושבת בטבורה של ארץ ישראל.

בטיבורה - באמצעיתה:

[רבה[17]] אמר, "רקת", שמה.

ולמה נקרא שמה "טבריא"?

שטובה ראייתה[18].

אמר זעירא: "קטרון"[19], זו ציפורי[20].

ולמה נקרא שמה ציפורי?

שיושבת בראש ההר כצפור[21].

וקטרון ציפורי היא?!

והא קטרון בחלקו של זבולון הואי[22].

דכתיב (שופטים א, ל) "זבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלול".

לא הוריש את יושבי קטרון - שבאה לחלקו, ועבר על מה שאמר הקב"ה: לא תחיה כל נשמה (דברים כ, טז) והניחן לגור שם ביניהם ולהעלות להם מס:

וזבולון מתרעם על מדותיו הוה.

על מדותיו - על מזלו שנמדד לו מן השמים, מדה שאינו חפץ בה:

שנאמר (שופטים ה, ח) "זבולון עם חרף נפשו למות".

מה טעם - משום "דנפתלי על מרומי שדה".

אמר זבולון לפני הקב"ה: "רבונו של עולם, לאחיי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת הרים וגבעות.

לאחיי נתת להם ארצות, ולי נתת ימים ונהרות!"

אמר לו: "כולן צריכין לך ע"י חלזון".

כולן צריכין לך - כל אחיך יהו צריכין לך:

על ידי חלזון - חלזון עולה מן הים להרים, וצובעין בדמו תכלת, ונמכר בדמים יקרים:

שנאמר: (דברים לג, יט) "[עמים הר יקראו] ושפוני טמוני חול".

עמים הר יקראו - מכל השבטים יתקבצו להריך לקנות: שפוני טמוני חול:

תני רב יוסף: "שפוני" - זה חלזון.

שפוני זה חלזון - שהוא דבר חשוב. ספון - חשוב בלשון ברייתא:

"טמוני" - זו טרית.

טרית - דג שקורין טונינ"א:

"חול" - זו זכוכית לבנה.

זכוכית לבנה - היוצא מן החול, כדאמר ביציאות השבת (שבת טו:). וחול של זבולון חשוב משאר חולות וראוי לזכוכית לבנה:

אמר לפניו: "רבונו של עולם: מי מודיעני?"

מי מודיעני - על זאת לתת לי דמים: 

אמר לו (דברים שם): "שם יזבחו זבחי צדק".

שם יזבחו זבחי צדק - כאשר אסור גזל בּעֹולָה כך לא יגזלו ממך כלום, שאם יטול שוה פרוטה בלא דמים, תתקלקל הצביעה והחול ולא יועיל כלום:

סימן זה יהא לך: "כל הנוטל ממך בלא דמים, אינו מועיל בפרקמטיא שלו כלום".

כל המוצא חלזון ונוטלו בלא דמים אינו מצליח:

ואי סלקא דעתך קטרון זו ציפורי, אמאי מתרעם על מדותיו? והא הויא ציפורי מילתא דעדיפא טובא?

וכי תימא דלית בה: "זבת חלב ודבש"?

זבת חלב ודבש - העזים אוכלין תאנים והדבש נוטף מהן, והחלב זב מן העזים ונעשים כמין נחל:

והאמר ריש לקיש: "לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דציפורי, והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל?

ששה עשר מיל - ד' פרסאות:[23]

וכ"ת דלא נפישא דידיה כדאחוה?

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל, והויא כמבי כובי עד אקרא דתולבקני,

לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארץ ישראל - בכל מקום שהוא שם, ואם באת לצרפו יחד הוי: כמבי כובי עד אקרא דתולבקני - שם מקום:

אקרא - מקום מעבר הנהר ובלע"ז פורט"ו:

עשרין ותרתין פרסי אורכא, ופותיא שיתא פרסי?[24]

אפ"ה, שדות וכרמים עדיפא ליה.

עדיפי ליה - חביבי ליה:

דיקא נמי, דכתיב: (שופטים ה, ח) "ונפתלי על מרומי שדה".

ש"מ.

Audio of class 

אמר רבי אבהו: (צפניה ב, ד) "ועקרון תעקר", זו קסרי[25] בת אדום[26], שהיא[27] יושבת בין החולות, והיא[28] היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים.

יתד תקועה - לרעה:

וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, היו קורין אותה: "אחידת מגדל שיר".

אחידת מגדל שיר - כבושת מגדל שיר:

אמר רבי יוסי בר חנינא: מאי דכתיב (זכריה ט, ז) ו"הסירותי דמיו מפיו[29], ושקוציו מבין שיניו[30], ונשאר גם הוא לאלהינו".[31]

והסירותי דמיו מפיו וגו' - גבי צור כתיב שהוא ראש לאדום:

"והסירותי דמיו מפיו" - זה: בית במיא, שלהן.

"ושקוציו מבין שיניו" - זה: בית גליא, שלהן.

גלייא במיא - ראשי ע"ז הם לאדום:

"ונשאר גם הוא לאלהינו" - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום.

(שם) "והיה[32] כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי"[33],

כיבוסי - היא ירושלים: 

והיה אדום לאלופי יהודה - ועקרון תהיה בית תלמוד בירושלים:

אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום, שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.

 

אמר רבי יצחק: "לשם" זו "פמייס".

לשם - עיר שכיבשו בני דן[34]:

זו פמייס - שמשם ירדן יוצא, כדאמר מר: ירדן יוצא ממערת פמייס (בכורות דף נה.):

"עקרון תעקר"(צפניה ב, ד), זו קסרי בת אדום, שהיא היתה מטרופולין של מלכים.

מטרופולין - לשון יון - אימא של מלכות: מטר"א - אם, פולין - לשון שררה. כדאמר מר: עד שבאו דיופלי[35] מהעיר - שני שרים (תענית דף יח:):

איכא דאמרי: דמרבי בה מלכי.

דמרבי - שמגדלין שם בני מלכים:

ואיכא דאמרי: דמוקמי מינה מלכי.

קסרי וירושלים: אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן - אל תאמן.

ישבו שתיהן - אל תאמן.

חרבה קסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קסרי - תאמן.

שנאמר (יחזקאל כו, א) "אִמָּֽלְאָ֖ה הָֽחֳרָֽבָה".

אמלאה החרבה - רישא דקרא: יען אמרה צור[36] על ירושלים .. אמלאה החרבה[37], עכשיו אתמלא מחורבתה:

אם מליאה זו - חרבה זו, אם מליאה זו - חרבה זו.

רב נחמן בר יצחק אמר: מהכא (בראשית כה, כג) "ולאום מלאום יאמץ"[38].

ואמר רבי יצחק: מאי דכתיב: (ישעיהו כו, י) "יוחן רשע בל למד צדק"[39]?

רשע - זה עשו:

אמר יצחק לפני הקב"ה: "רבש"ע, יוחן עשו".

אמר יצחק להקב"ה: יוחן רשע - זה עשו.

אמר לו הקדוש ברוך הוא: רשע הוא:

אמר לו: "רשע הוא".

אמר לו[40]: "בל למד צדק?!"[41]

אמר לו[42]: (ישעיהו כו, י) "בארץ נכוחות יעול"[43].

בארץ נכוחות יעול - את ירושלים יחריב: 

אמר לו: "אם כן, בל יראה גאות ה'"(ישעיהו כו, י).

אמר יצחק - אם כן בל יראה גאות ה':

 

ואמר רבי יצחק: מאי דכתיב: (תהילים קמ, ט) "אל תתן ה' מאויי רשע, זממו אל תפק, ירומו סלה".

אמר יעקב לפני הקב"ה: "רבונו של עולם, "אל תתן" לעשו הרשע תאות לבו.

"זממו אל תפק",

זממו אל תפק - אל תוציאנו מנחיריו. זמם כמין טבעת ברזל שנותנין בחוטמה של אנקה[44] ונמשכת בו ומתוך חוזקה אינה משתמרת כי אם בו:

זו

 
 1. 1 ונמצא שר' יוחנן צדק בדבריו
 2. 2 לעיל ה' ע"א הביא הגמרא את הפסוק (יהושע יט, לה) "וערי מבצר: הצדים, צר, וחמת, רקת, וכנרת". ופי' רש"י וערי מבצר הצדים וגו' - בנחלת נפתלי. והגמרא הביא שם וקיימא לן לקמן: דרקת זו טבריא. ובהמשך לזה מביא הגמרא עכשיו את דברי ר' יוחנן והסוגיא כאן להביא דעות אחרים ושאר המקומות שמוזכרים בפסוק הנ"ל
 3. 3 חמת מלשון חם
 4. 4 שהיא גבוהה
 5. 5 כשפת הנהר
 6. 6 כקול הכנור
 7. 7 רבא גר בבבל ואומר שכשאדם מת בבבל וגם קוברים אותו בבבל כך מספידים אותו ברקת = טבריא
 8. 8 כי רבי יוחנן, ריש לקיש ותלמידיהם גרו בטבריא וגם ר' זעירא שמובא בהמשך כשעלה מבבל גר כשעלה לארץ ישראל התיישב בטבריה ולמד אצל ר' יוחנן וריש לקים ותלמידיהם, א"כ רקת הוא טבריא.
 9. 9 לעיל מדובר שהקבורה היתה בבבל וכאן מדבר שמביאים אותו לקבורה בטבריה
 10. 10 ישראל נקראים שרידים מלשון הפסוק בירמיה לא, א  עַ֖ם שְׂרִ֣ידֵי חָ֑רֶב
 11. 11 שנער=בבל
 12. 12 = טבריא ששם הי' גר ר זירא
 13. 13 בגמרא הגירסא רבה ומסורת הש"ס מגיה לרבא
 14. 14 וחולק על ר' יוחנן שאמר שרקת זו צפורי אלא שרקת הוא טבריא
 15. 15 היינו אנשים רקים
 16. 16 אם רקת מלשון רק - אין בזה שום רמז למלאים מצות, וצ"ל שהוא מלשון רקתך = temple בבפסוק שיר השירים ו, ז כפלח הרמון רקתך  ומזה לומד הגמרא בסנהדרין ל"ז, א  שאפילו ריקנים שבך מלאים מצות כרמון.
 17. 17 בגמרא הגירסא רבא ומסורת הש"ס מגיה לרבה
 18. 18 טבריה נראית טובה, משום שהיו לו גנים ופרדסים יפים ולפי המהרש"א קאי על הת"ח שהיו שם הסנהדרין וכו'
 19. 19 קטרון נזכר בשופטים פרק א, ל זְבוּלֻ֗ן לֹ֤א הוֹרִישׁ֙ אֶת־יוֹשְׁבֵ֣י קִטְר֔וֹן וְאֶת־יוֹשְׁבֵ֖י נַהֲלֹ֑ל כדלקמן
 20. 20
 21. 21 לעיל גם אמר על צפורי דמדליא
 22. 22 קושיית הגמרא היא שאם קטרון הוא צפורי, נמצא שצפורי הוא בחלקו של זבולון א"כ למה מתרעם זבולון על חלקו, הרי צפורי הי' מלא כל טוב.
 23. 23 לפי חישובו של ר' חיים נאה: מיל = 960 מטר פרסא 3.84 ק"מ
 24. 24 א"כ ה' פרסאות על ד' פרסאות שהי' לבני זבולון הוא חלק יותר גדול מאם מחלקים 22 פרסאות על 12 חלקים שאז יוצא לכל חלק משתי פרסאות והוא קיבל ארבע פרסאות
 25. 25 קסרי שמה ונקרא עקרן במקרא על שם שתעקר. קסרי בגי' עקר. מהרש"א
 26. 26 בת אדום = מערי אדום, כן הי' בזמן הגמרא. היינו שקודם הי' שם היוונים ואח"כ גברו החשמנואים ואח"כ באו שם אדום, היינו הרומיים. (בתחילה היו שם פלשתים אבל כבשום בנ"י כי הוא החלק מא"י ולאחר שהיוונים היו שם כבשום החשמנואים. כן נראה מדברי המהרש"א) 
 27. 27 קיסרי
 28. 28 קיסרי
 29. 29 דמי הקרבנות הנשפכות על מזבח שלהן, היינו פיו שלהן
 30. 30 היינו ההקרבות שמקריבין לבמיא ולגליא, שהם שקוצין בין שיניהם של הע"ז
 31. 31 סוף הפסוק שם: והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי" נדרש בגמרא לאח"ז וזהו המשך לעקרון תעקר הנדרש בפסוק דלעיל
 32. 32 עקרון
 33. 33 עיר עקרון, קסרי הנ"ל יהיה כיבוסי (ירושלים) כבית תלמוד בירושלים
 34. 34 יהושע יט, מז -  וַיֵּצֵ֥א גְבוּל־בְּנֵי־דָ֖ן מֵהֶ֑ם וַיַּֽעֲל֣וּ בְנֵי־דָ֠ן וַיִּלָּֽחֲמ֨וּ עִם־לֶ֜שֶׁם וַיִּלְכְּד֥וּ אוֹתָ֣הּ ׀ וַיַּכּ֧וּ אוֹתָ֣הּ לְפִי־חֶ֗רֶב וַיִּֽרְשׁ֤וּ אוֹתָהּ֙ וַיֵּ֣שְׁבוּ בָ֔הּ וַיִּקְרְא֤וּ לְלֶ֨שֶׁם֙ דָּ֔ן כְּשֵׁ֖ם דָּ֥ן אֲבִיהֶֽם. כנראה שהשייכות הוא רק בזה שהם מהערים שר' יצחק דרש עליהם.
 35. 35 דיו=שנים, פילי = שרים
 36. 36 ברש"י לעיל "שהוא ראש לאדום"
 37. 37 בֶּן־אָדָ֗ם יַ֠עַן אֲשֶׁר־אָ֨מְרָה צֹּ֤ר עַל־יְרֽוּשָׁלִַ֨ם֙ הֶאָ֔ח נִשְׁבְּרָ֛ה דַּלְת֥וֹת הָֽעַמִּ֖ים נָסֵ֣בָּה אֵלָ֑י אִמָּֽלְאָ֖ה הָֽחֳרָֽבָה׃
 38. 38 [רש"י בראשית כה, כג]
 39. 39 יֻחַ֤ן רָשָׁע֙ בַּל־לָמַ֣ד צֶ֔דֶק בְּאֶ֥רֶץ נְכֹח֖וֹת יְעַוֵּ֑ל וּבַל־יִרְאֶ֖ה גֵּא֥וּת יְהוָֽה
 40. 40 יצחק להקב"ה
 41. 41 האם אין לו זכות צדק אחד
 42. 42 הקבה"ה ליצחק
 43. 43 ארץ ישראל נקרא ארץ נכוחות, land of uprightness יעול = הוא יעלה ויחריב את ירושלים
 44. 44 לא ידעתי מה זה אנקה, כי בחומש נזכר אנקה בין השרצים אבל רש"י אומר שמתוך חוזקה אינה משתמרת כי אם בו