Enjoying this page?

PESACHIM - 027a – כל שעה – פרק שני – פסחים, כז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

עד שיהא בו כדי להחמיץ.

ואמר אביי, לא שנו אלא שקדם וסילק את האיסור, אבל לא קדם וסילק את האיסור, אסור.

אלמא זה וזה גורם אסור.

וממאי דטעמא דר' אליעזר כאביי?

דילמא טעמא דר' אליעזר משום דאחר אחרון אני בא, לא שנא קדם וסילק את האיסור, לא שנא לא קדם וסילק את האיסור.

אבל בבת אחת ה"נ דשרי?

 

אלא ר' אליעזר דעצי אשירה.

דתנן, 'נטל הימנה עצים, אסורין בהנאה.

הסיק בהן את התנור.

חדש, יותץ.

ישן, יוצן.

אפה בו את הפת, אסורין בהנאה.

נתערבה באחרות, ואחרות באחרות, כולן אסורין בהנאה.

רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח.

[אמרו] לו, אין פדיון לע"ז".

אימור דשמעת ליה לר' אליעזר בע"ז דחמיר איסורה, בשאר איסורין שבתורה מי שמעת ליה?

אלא אם כן אמאן תרמייה?

ועוד, הא תניא בהדיא, "וכן היה ר' אליעזר אוסר בכל איסורין שבתורה".

 

אמר אביי, אם תמצא לומר זה וזה גורם אסור, רבי היינו ר' אליעזר.

ואם תמצי לומר זה וזה גורם מותר, והכא משום דיש שבח עצים בפת הוא, הני קערות וכוסות וצלוחיות אסירי.

כי פליגי בתנור וקדירה.

למ"ד זה וזה גורם אסור, אסור.

למאן דאמר זה וזה גורם מותר, שרי.

איכא דאמרי, אפילו למ"ד זה וזה גורם מותר, קדירה אסורה.

דהא קבלה בישולא, מקמי דניתן עצים דהיתירא.

א"ר יוסף א"ר יהודה אמר שמואל, "תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם.

חדש, יותץ.

ישן, יוצן.

אפה בו את הפת.

רבי אומר, הפת מותרת, וחכמים אומרים הפת אסורה".

והתניא איפכא?

שמואל איפכא תני.

ואב"א, בעלמא קסבר שמואל הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו.

ובהא, אפי' מחביריו.

וסבר אתנייה איפכא, כי היכי דניקום רבנן לאיסורא:

בישלה על גבי גחלים דברי הכל הפת מותרת: רב יהודה אמר שמואל ור' חייא בר אשי א"ר יוחנן.

חד אמר, לא שנו אלא גחלים עוממות, אבל גחלים לוחשות, אסורין.

וחד אמר, אפילו גחלים לוחשות, נמי מותרין.

בשלמא למ"ד לוחשות אסורין, משום דיש שבח עצים בפת.

אלא למ"ד אפילו לוחשות מותרות, פת דאסר, דיש שבח עצים בפת, לרבי היכי משכחת ליה?

א"ר פפא, כשאבוקה כנגדו.

לא שנו - דאחר אחרון אני בא ואם נפל היתר בסוף מותר אלא שקידם את האיסור וסילקו מכיון שנפל בו היתר מיד דהואיל וסילקו ועדיין לא החמיץ בטל והלך לו ואע"ג דהועיל בה  קצת שיכול זה האחרון לגמור חימוץ על ידו אעפ"כ כבר בטל לו ושוב אין חוזר וניעור בו אבל לא קדם וסילק ונגמר על ידי שניהם ואינו יכול ליבטל אסור אלמא זה וזה גורם אסור:

דאחר אחרון אני בא - וטעמא משום דאזל בתר גמר מעשה גמרו בהיתר מותר ואפי' לא קדם וסילק דאיכא זה וזה גורם גמרו באיסור אסור (ואפילו קדם וסילק את האיסור):

אבל בבת אחת - אם נפלו כאחת דליכא גמרו באיסור הכי נמי דשרי דזה וזה גורם מותר:

הימנה - מן האשירה:

יוליך הנאה לים המלח - דמי עצים מכל מקום שמעינן ליה כל כמה דלא ממטי הנאה לים המלח מודה הוא לת"ק בין אחדש יותץ בין אישן יוצן בין אאיסור פת אלמא כיון דקתני חדש  יותץ אית ליה זה וזה גורם אסור והא דתניא לעיל חדש יוצן רבנן היא דפליגי עליה דר' ואמרי הפת מותרת משום דלא חשיבא להו הנאת היסק ואפילו בגורם אחד לבדו משום דליתיה לאיסורא בעיניה וכל שכן בתנור שאינו נאכל הוא בעצמו ואין הנאתו בגורם אחד לבדו אלא בשני גורמים שלו ושל היתר ואם תאמר לרבנן יוצן למה לי הא שרו לפת האפויה בהיסק איסור הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא קא שרו לאפות בהיסק איסור ולקמן פריך עצים דאיסור לרבנן היכי משכחת לה דאסירי מדאורייתא והוא הדין דמצי לאוקמא להא דחדש יותץ דלעיל כתנא קמא דר' אליעזר אלא משום דלא ידעינן מנו וניחא ליה למינקט ר' אליעזר והוא ומחלוקתו קאמר:

א"כ - דפרכת דילמא שאני ליה אמאן תרמייה להא דתניא לעיל גבי ערלה יותץ על כרחיך כיון דלא משכחת תנא דאמר זה וזה גורם אסור אלא רבי אליעזר ומחלוקתו במסכת ע"ז  וחזינא סתמא דתני בשאר איסורי נמי הכי רבי אליעזר קאמר לה ולא שני ליה:

אמר אביי אם תמצי לומר - ברייתא מפורשת הכי דכי היכי דאסר רבי בפת הכי נמי אסר בתנור ואע"פ שאין עצמו נאכל דאית ליה זה וזה גורם אסור ורישא דברייתא דלעיל דערלה  רבי קאמר לה כולה:

היינו ר' אליעזר - בניחותא וליכא למיבעי מידי:

ואם תמצי לומר - דסבירא ליה זה וזה גורם מותר ורישא דההוא לאו רבי הוא אלא רבי אליעזר הוא והתם בפת הוא דאסר רבי משום דיש שבח עצים בגופה ונמצא כשאוכלה גופו  הוא הנהנה מן האיסור בגורם אחד אבל בתנור חדש וציננו שרי:

הני קערות כוסות וצלוחיות - של חרס שצרפן בעצי אשירה אסירי אפילו לרבי דהא יש שבח עצים בהן והנאתן בלא גורם שני הוא ועל ידי גורם ראשון הוא משתמש בהן הנאת גופו  ולא דמו לתנור דלא מטיא הנאה לגוף מיניה עד דאיכא גורם שני:

כי פליגי - רבי דלא אסר אלא בפת ור' אליעזר אית ליה זה וזה גורם אסור בתנור וקדירה שאין הגוף נהנה מהן עד שיבא גורם שני והוא של היתר:

קדירה - שצרפה כשהיא חדשה בעצי איסור:

דהא מקבלה בישולה - ואיכא הנאת תשמיש שמשתמש בה בלא גורם אחר אבל תנור אין נותנין בו פת אלא לאחר הסיקה של גורם היתר:

איפכא תני לה - להא ברייתא דלעיל ואיפכא אתנייה:

ואי בעית אימא - שמואל נמי הכי אתנייה ואית ליה דר' אסר ורבנן שרו ואיהו הפך לה כדי שלא ילכו בני אדם אחר רבים להתיר דבעלמא במחלוקות אחרות שנחלקו רבים על רבי  סבירא ליה לשמואל דאע"ג דהלכה כרבי מחבירו במקום יחיד אין הלכה כמותו מחביריו כלומר במקום רבים ובהא סבירא ליה דהלכה כמותו ואע"ג דרבים פליגי עליה:

אפכה ואתנייה - אפכנה ואשנינה כי היכי דתיקו הא מילתא דאיסורא בשם רבנן ויעשו בני אדם כמותן שהכל הולכין אחרי רבים שאם אני אומר הלכה כרבי שהוא יחיד לא יאמינו לי:

גחלים עוממות - כבויות כדכתיב (יחזקאל לא) ארזים לא עממוהו ומתרגמינן כהה עמיא:

לוחשות - גחלים בוערות נראות כמתנענעות ולוחשות זו לזו:

אסורין - לרבי:

כנגדו - כנגד הפת מבעיר העצים בפי התנור: