Enjoying this page?

020 - CHAPTER 20 - פרק כ

פרק כ

איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד בהון.

(פי' ע"ס דאצילות, "חיוהי" - הן האורות, "וגרמוהי" - הן הכלים, שכולן אלקות, משא"כ בבי"ע כו').

וצריך להבין היטב, איך הא"ס חד עם גרמוהי הן הכלים, הרי הכלים הן בבחי' גבול ותכלית, כמ"ש בע"ח?

אמנם הכוונה היא לומר, שהן אלקות לברוא יש מאין כמו הא"ס, ולא בבחי' השתלשלות עילה ועלול לבד.

ומ"ש הרמ"ק ענין השתלשלות עילה ועלול, וכ"ה בזוה"ק פ' בראשית - היינו בהשתלשלות הספירות בספירות עצמן, (בבחי' הכלים), שנקראות: "בלי מה" בס"י, שאינן בבחי' יש ומהות מושג, וכמו הא"ס דלית מחשבה תפיסא ביה כלל.

וכמ"ש: "ופני לא יראו". ונבואת משה רבינו ע"ה והשגתו, היתה מפרק עליון דנצח דז"א.

ובהשתלשלות העלול הוא מוקף מהעילה ובטל במציאות אצלו, כזיו השמש בשמש, כמ"ש בפרדס מהרמ"ק.

ואף גם צמצומים רבים מאד לא יועילו להיות גשם עב כעפר, מהשתלשלות הרוחניות משכלים נבדלים, אפילו של המלאכים, אלא להיות רוח הבהמה מפני שור, כמ"ש במ"א, וע"ש.

והגם שהיש הנברא הוא ג"כ כלא חשיב קמיה, דהיינו שבטל במציאות לגבי הכח והאור השופע בו מהכלים די"ס דאבי"ע.שהקו אור א"ס ב"ה מאיר בהם. וכזיו השמש בשמש, כמ"ש בלק"א ח"ב?

היינו קמיה דוקא, שהיא ידיעתו ית' מלמעלה למטה.

אבל בידיעה שממטה למעלה, היש הנברא הוא דבר נפרד לגמרי בידיעה והשגה זו שממטה.

כי הכח השופע בו אינו מושג כלל וכלל, וגם אין ערוך זה לזה כלל וכלל, לא מיניה ולא מקצתיה, מהערך שמהעלול אל העילה.

שהעלול יודע ומשיג איזה השגה בעילתו, ובטל אצלו ע"י ידיעה והשגה זו.

וגם במהותם ועצמותם, אין הפרש גדול כ"כ, רק שזה עילה וזה עלול.

ולא מיניה ולא מקצתיה, מההפרש שבין מהות היש הנברא, למהות הכח והאור השופע בו להוותו מאין ליש.

ולכן נקרא "יש מאין" דוקא.

והנה ראשית היש הנברא ותחילתו - הן הכלים די"ס דבי"ע, וגם האורות נפש רוח.

ונבראו מבחי' הנשמה די"ס דבי"ע, שהוא אלקות. והן הלמ"ד כלים דמל' דאצילות.

וכן באצילות, מחיצוניות הכלים די"ס דאצי', שהן אלקות - נבראו ההיכלות דאצילות שמתלבש בהן בחי' העיגולים די"ס.

וגם גופות המלאכים דאצי', שהן בחי' יש. וכמ"ש: "ובמלאכיו ישים תהלה". שאינן בבחי' ביטול לגמרי כעלול לגבי עילתו.

אך נשמות המלאכים שיצאו מזיווג הנשיקין, וכן נשמת האדם שיצאו מזיווג דזו"נ דאצי' קודם שירדו לבי"ע - אינן בכלל יש ודבר נפרד בפ"ע, אלא הן מעין בחי' אלקות בצמצום עצום.

וכעין הכלים די"ס דאצי', שהן בבחי' גבול ע"י צמצום אור הא"ס, הוא הקו המלובש בנר"נ שלהם. וכמו צמצום הראשון להיות חלל וכו'.

(ואף גם לאחר שירדו הנר"נ דאצי' לעולם הזה לצדיקים הראשונים, אפשר שלא נשתנה מהותן להיות דבר נפרד מאלקות.

ולכן היו מסתלקות כשרצו לחטוא בטרם יחטאו.

וקרוב לומר, שגם האלפים ורבבות עלמין דיתבא בגולגלתא דא"א וז"א, אינן עלמין ממש כעין ההיכלות דאצי' ובחינת יש, אלא כעין נשמות המלאכים שיצאו מזיווג הנשיקין, ונקראו עלמין לגבי בחי' הגולגלתא ודיקנא)

אך אינן אלקות ממש לברוא יש מאין, מאחר שכבר יצאו ונפרדו מהכלים די"ס שבהן מלובש הקו מאור א"ס.

שהאור הוא כעין המאור, הוא מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה, שמציאותו הוא מעצמותו, ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו, ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה וסיבה אחרת קודמת ליש הזה.

וכדי שיהיה היש הזה, הנברא בכח הא"ס, בעל גבול ומדה - נתלבש אור א"ס בכלים די"ס דאצילות, ומתייחד בתוכן בתכלית היחוד, עד דאיהו וגרמוהי חד, לברוא בהן ועל ידן ברואים בעלי גבול ותכלית, ובפרט ע"י התלבשותן בבי"ע.

אמנם מודעת זאת, שעיקר התהוות היש ודבר נפרד לגמרי, הוא ממל' דאצילות שנעשה עתיק דבריאה, כי "אין מלך בלא עם וכו'".

וגם ריבוי הנבראים והתחלקותן שנבראו בכח הא"ס יחיד ומיוחד בתכלית, הוא ע"י ריבוי האותיות היוצאין ממל', פי ה', "וברוח פיו כל צבאם", וה' מוצאות הפה, הן מה"ג דנוק'.

ולזאת נקראת עלמא דאתגליא, כי בה נגלה כח אור אין סוף לברוא יש מאין שלא ע"י עילה ועלול.

אבל ט' ספירות הראשונות נאצלו בהשתלשלות עילה ועלול, ואור הא"ס הוא מלובש בחכמה לבדה.

וז"ש, "נעוץ תחלתן בסופן".

כי כתר הוא ממוצע בין המאציל לנאצלים, ויש בו בחי' האחרונה של הא"ס.

ולכן נקרא "כתר מלכות", כי אין כתר אלא למלך.

וגם כי בחי' אחרונה דא"ס, היא מל' דאין סוף, ולכן גם המל' דאצי' נקרא כתר, ממטה למעלה.

ומה גם, כי בריאת הנשמות ממנה, להיות יש ודבר נפרד בפ"ע בעולם הבריאה.

ונקרא בשם לידה, כקריעת י"ס, דבעתיקא תליא.

וגם כל גידול הנשמות כל ז' חדשים מזיווג של שמיני עצרת עד שביעי של פסח, הוא כמו גידול זו"נ בבטן אימא עילאה, שהוא ע"י אורות עליונים מאימא עילאה, ומלמעלה למעלה עד אין סוף המתלבש בה, כל ט' או ז' ירחי לידה.

וככה הוא בבריאת נשמות ומלאכים לעולם הבריאה.

וגם כל עיקר ושרש הטיפה שמקבלת ומתעברת מז"א, הוא ממוחין דאו"א.

ובכל זיווג נמשכת לאו"א מא"א וע"י, ומלמעלה למעלה עד אין סוף.

רק שהכל בהעלם במוחין, עד לידת הנוק', הנשמות והמלאכים וההיכלות לעולם הבריאה.

נמצא שזהו גילוי אור א"ס ממש, ע"י העיבור והלידה.

ובזה יובן, היות המצות במל' - ה' של שם הוי', והתורה בז"א - וא"ו של שם הוי'.

הגם שלמעלה בא"א - המצות הן בגולגלתא, בלבנונית, היא האורחא דבפלגותא דשערי, דמתפלגא לתרי"ג אורחין דאורייתא שבז"א.

ושרש התורה דנפקא מח"ע - הוא במו"ס דא"א, והיינו החכמה דטעמי המצות.

אלא שהוא כחותם המתהפך, ונעוץ תחלתן בסופן, הוא כח הא"ס ב"ה לברוא יש מאין,

ולא ע"י עילה ועלול, שיהיה העלול מוקף מעילתו ובטל במציאות.

רק יהיה היש דבר נפרד מאלקות, בכדי שיהיה המאציל ב"ה מלך על כל הנפרדים, ע"י שיקיימו מצותיו שיצוה עליהם, וסוף מעשה במחשבה תחלה.

ולכן אמרו בירושלמי "ולית ליה לר"ש שמפסיק ללולב וכו'?"

"וכל הלומד שלא לעשות נוח לו שנתהפכה שלייתו ע"פ וכו'".

כי השליא נוצרה תחלה מהטיפה, והיא לבדה היתה עיקר הולד עד מ' יום שהתחילה צורת הולד.

וככה המצות הן עיקר התורה ושרשה הגם שהמצוה היא גופנית והתורה היא חכמה רק שזה בחיצוניות וזה בפנימיות וכדלקמן.

והנה, כמו"כ מזיווג זו"ן דבי"ע, נבראו מאין ליש כל הנבראים והנוצרים והנעשים, ע"י אור הנשמה שבתוכן, שהיא אלקות מהכלים די"ס דמל' דאצי', וגם בתוכה הארת הקו דאור א"ס המלובש באצי' עד הפרסא.

והארת הקו שהיה מאיר בכלים די"ס דמל' בקע הפרסא עמהם ומאיר בהם בבי"ע כמו באצילות ממש.

וכן גם הקו בעצמו המלובש בסיום וסוף נה"י דא"ק, שהוא סוף רגלי היושר שלו המסתיימים במל' דעשיה.

הנה הארת הקו מאירה משם ומתלבשת באור הנשמה די"ס דבי"ע שהוא אלקות.

והארה דהארה מתלבשת בנפש רוח די"ס דבי"ע, ואף גם בכל הכלים שלהם.

והארה דהארה דהארה הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים.

כמ"ש, "הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם".

וכל זאת בבחינת התפשטות החיות להחיותם.

אמנם מציאותו ומהותו של אור הא"ס, אינו בגדר מקום כלל, וסובב כל עלמין בשוה.

ו"את השמים ואת הארץ אני מלא" בהשוואה אחת.

"ולית אתר פנוי מיניה", אף בארץ הלזו הגשמית.

רק שהוא בבחי' מקיף וסובב.

וכמ"ש הפי' בלק"א.

ולא התפשטות והתלבשות החיות להחיותם ולהוותם מאין ליש, כ"א ע"י הארה דהארה דהארה וכו' מהקו כנ"ל.

וגם מאור א"ס הסובב ומקיף לארבע עולמות אבי"ע בשוה, מאיר אל הקו הפנימי דרך הכלים די"ס דבי"ע.

ובהארתו תוך הכלים נותן בהם כח ועוז לברוא יש מאין.

ומאחר שהבריאה היא ע"י הכלים לזאת הם הנבראים בבחינת ריבוי והתחלקות וגבול ותכלית ובפרט ע"י האותיות כנ"ל.

ועוד זאת, יתר על כן על כל הנ"ל, הארה דהארה דהארה, וכל הנ"ל.

היא מראה כחה ויכלתה, ביסוד העפר הגשמי.

בגילוי עצום ביתר עז, מיסודות העליונים ממנו, וגם מצבא השמים.

שאין בכחם ויכלתם להוציא יש מאין תמיד, כיסוד העפר המצמיח תמיד יש מאין, הם עשבים ואילנות.

(והמזל המכה ואומר "גדל".

היינו לאחר שכבר צמח העשב

ואינו אומר לו לצמוח מאין ליש, אלא מקוטן לגודל, ולשאת פרי כל מין ומין בפרטי פרטיות.

אבל בטרם יצמח למי יאמר כל מזל ומזל לכל עשב ועשב בפרטי פרטיות)

מהכח הצומח שבו, שהוא אין ורוחני, והם גשמיים.

ואין זאת אלא משום דרגלי א"ק מסתיימים בתחתית עשי'.

ותחת רגליו, מאיר אור א"ס ב"ה הסובב כל עלמין, בלי הפסק רב ביניהם, רק עיגולי א"ק לבדו.

וגם הקו מאור א"ס, המסתיים בסיום רגלי א"ק, מאיר ממטה למעלה בבחי' אור חוזר.

כמו שהמלובש בא"א ואו"א וזו"נ דאצי' מאיר באור חוזר ממל' דאצי'.

ומל' דאצי' היא בחי' כתר ממטה למעלה, ונעוץ תחלתן בסופן.

וככה הוא בסיום הקו דאור א"ס, המסתיים בסיום היושר דרגלי א"ק, מאיר ממטה למעלה לבחי' אור הנשמה דמל' דמל' דעשיה, שהוא אלקות ממש מחיצוניות הכלים דמל' דאצי'.

ולפמ"ש בס' הגלגולים פ"כ, הובא בלק"א, מתלבשת תחלה הארה זו של הקו דאור א"ס, באור האצי' שבעשיה.

וממנה, לבריאה ויצירה שבעשיה.

ומהן, לבחי' אור הנשמה דמל' דמל' דעשיה.

ועי"ז יש כח ועוז בסיום הכלי דמל' דמל' דעשיה שביסוד העפר, והוא מאמר תדשא הארץ וכו', להיות פועל בקרב הארץ תמיד לעולם ועד.

(בחי' אין סוף.

ולא בלבד בששת ימי בראשית.

כמאמר "ישרצו המים".

ומאמר "תוצא הארץ נפש חיה".

מחכמה דמל' דמל' דעשיה.

שבז' ימי בראשית האיר בעולם הזה הארה מאור אין סוף בחסד חנם, בלי העלאת מיין נוקבין כלל)

להצמיח עשבים ואילנות ופירות מאין ליש תמיד מדי שנה בשנה, שהוא מעין בחי' א"ס.

שאם יתקיים עוה"ז ריבוי רבבות שנים, יצמיחו מדי שנה בשנה.

אלא שיש מהן ע"י העלאת מ"נ, והם הזרועים והנטועים.

ואעפ"כ הם כמו יש מאין.

שהגרעין הנטוע אין לו ערך כלל לגבי הפרי, וגם נגד כל האילן עם הענפים והעלין.

וכן במיני זרעונים וירקות.

וגם במיני תבואה, להתהוות מאות גרעינין מגרעין א', הוא כמו יש מאין, ומכ"ש הקשין והשבלים.

והנה הפירות שע"י העלאת מ"נ, היא הזריעה והנטיעה, הם משובחים מאד מאד, מהעולים מאליהן מכח הצומח לבדו שבארץ.

ומזה נשכיל המשכות אורות עליונים באבי"ע, (שהוא תכלית בריאת האדם), כמ"ש במ"א.

ומזה יובן היטב בענין סדר מדרגות דצח"מ, שהן בחי' עפר מים אש רוח.

שאף שהחי הוא למעלה מהצומח, והמדבר למעלה מהחי, אעפ"כ, החי ניזון וחי מהצומח, והמדבר מקבל חיותו משניהם.

וגם חכמה ודעת, ש"אין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן כו'". "ועדיין לא אכילנא בישרא דתורא כו'".

כי הוא בחי' אור חוזר ממטה למעלה, מתחתית העשיה, שמתגלית שם ביתר עז הארה דהארה כו' מאור א"ס הסובב כ"ע, ומהקו אור א"ס שבסיום רגלי היושר דא"ק - בבחי' אור חוזר כנ"ל.

ויובן היטב בזה טוב טעם ודעת, מה שמלאכים עליונים שבמרכבה, פני שור ופני נשר, נהנים מאד וניזונים ומסתפקים מרוח הבהמה והעוף העולה עליהם מהקרבנות שע"ג המזבח. וכדקדוק לשון הזוה"ק, "ואתהניין מיסודא ועיקרא דילהון".

ואחרי הדברים והאמת האלה דעת לנבון נקל להבין ע"י כל הנ"ל, גודל מעלת המצות מעשיות, אשר הן תכלית ירידת הנשמות לעוה"ז הגשמי. כמ"ש, "היום לעשותם". "ויפה שעה א' בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי עוה"ב".

(ע"כ מצאנו מכיה"ק):