Enjoying this page?

021 - CHAPTER 21 - פרק כא

פרק כא

אד"ש כמשפט לאוהבי שמו, אל המתנדבים בעם לעשות צדקת ה' עם ארצו הקדושה, לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב מעות אה"ק תוב"ב.

אליהם תטוף מלתי, ותזל כטל אמרתי, לזרז לזריזים ולחזק ידים רפות, במתן דמים מעות א"י מדי שבת בשבתו, ולפחות מדי חדש בחדשו, מערכו הקצוב לערך שנה, וכל כסף הקדשים אשר עלה על לב איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו יושבי אה"ק, מדי שנה בשנה.

כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות, הנאמר ונשנה בדברי רז"ל: "לעולם יקדים אדם לדבר מצוה כו'".

וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה, היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם - כי העקדה עצמה אינה נחשבה כ"כ לנסיון גדול, לערך מעלת א"א ע"ה. בשגם כי ה' דיבר בו: "קח נא את בנך כו'", והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה', גם כי לא דיבר ה' בם.

רק שא"א ע"ה עשה זאת בזריזות נפלאה, להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו.

וממנו למדו רז"ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה.

המגינה ומצלה בפירותיה בעוה"ז מכל מיני פורעניות המתרגשות, כדכתיב: "וצדקה תציל ממות", וכ"ש משאר מיני יסורים הקלים ממות, כ"ש שטוב לנו גם בעוה"ז - להקדימה כל מה דאפשר, שהרי: "אדם נידון בכל יום":

יד תשרי שנה פשוטה

SP 14 Tishrei

יב תשרי, שנה מעוברת

SM 12 Tishrei

אך גם זאת מצאנו ראינו בעבודת הצדקה, מעלה פרטיות גדולה ונפלאה אין ערוך אליה - להיות מעשה הצדקה נעשית בפעמים רבות, וכל המרבה ה"ז משובח, ולא בפעם א' ובבת אחת, גם כי הסך הכולל אחד הוא.

כמ"ש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה ששנו חכמים ז"ל: "והכל לפי רוב המעשה":

והנה מלבד כי הרמב"ם ז"ל ביאר היטב טעמו ונימוקו, כדי לזכך הנפש ע"י רבוי המעשה, הנה מקרא מלא דיבר הכתוב: "פעולת צדקה לחיים".

דהיינו שפעולתה וסגולתה להמשיך חיים עליונים מחיי החיים א"ס ב"ה לארץ החיים, היא שכינת עוזינו, שעליה נאמר: "ואתה מחיה את כולם", והיא סוכת דוד הנופלת עד עפר.

וכמארז"ל, "גלו לאדום שכינה עמהם כו'".

כי באתערותא דלתתא להחיות רוח שפלים דלית ליה מגרמיה כלום, אתערותא דלעילא.

ובפרט בהתנדב עם להחיות יושבי ארץ החיים ממש וד"ל.

וכל משכיל על דבר גדול ונפלא כזה, ימצא טוב טעם ודעת, כמה גדולים דברי חכמים ז"ל שאמרו: "הכל לפי רוב המעשה", דהיינו מעשה הצדקה הנעשה בפעמים רבות, להמשיך חיים עליונים ליחד יחוד עליון פעמים רבות.

והיינו נמי כעין מ"ש הרמב"ם: לזכך הנפש, כנודע מזוה"ק דשכינה נקראת נפש - כי היא חיינו ונפשנו וכתיב כי שחה לעפר נפשנו.

ולכן ארז"ל, "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", להקימה מעפר מעט מעט, עד כי יבא שילה: