Enjoying this page?

019 - CHAPTER 19 - פרק יט

פרק יט

עוטה אור כשלמה וגו'.

הנה בלקוטי תורה של האריז"ל, פ' כי תשא ופ' ויקרא כתב: כי השגת מרע"ה לא היתה בבחינת פנימיות דחכמה עילאה, הנקרא אבא דאצי', וכ"ש בספירת הכתר שלמעלה ממנה, הנקרא א"א.

כ"א בבחי' אחוריים דחכמה, המלובשת בבינה, המתלבשת בז' ספירות תחתונות, שנק' ז"א, סוד התורה.

ומתפשטת עד סוף ד' ספירות התחתונות, שהן נהי"מ.

ושם היתה השגת נבואתו בבחי' פנימיות, דהיינו מבחי' פנימיות דנהי"מ.

אבל למעלה מנהי"מ לא היתה לו שום השגה בפנימיות, כ"א בבחי' אחוריים דחכמה, המלובשת בבינה, המלובשת ומתפשטת תוך פנימיות דנהי"מ, בסוד: "נובלות חכמה שלמעלה" תורה, שהיא בבחי' ז"א.

וכדכתיב: "וראית את אחורי, ופני לא יראו".

ע"ש, ובשער הנבואה פ"א.

ולכאורה יש להפליא, הרי נאמר: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"?

ואיך השיג האריז"ל יותר ממנו, ודרש כמה דרושים בבחי' פנימיות, אפילו בספירות ומדרגות רבות שלמעלה מהחכמה וכתר דאצילות?

אך הענין הוא פשוט ומובן לכל, שיש הפרש גדול בין השגת חכמי האמת כרשב"י והאריז"ל, שהיא השגת חכמה ודעת, ובין השגת מרע"ה ושאר הנביאים בנבואה, המכונה בכתוב בשם ראיה ממש.

"וראית את אחורי". "ואראה את ה'". "וירא אליו ה'".

ואף שזהו דרך משל, ואינה ראיית עין בשר גשמי ממש.

מ"מ הנמשל צ"ל דומה למשל.

וכתרגום: "וירא אליו ה'" - "ואתגליא ליה וכו'". שהוא בחי' התגלות. שנגלה אליו הנעלם ב"ה, בבחי' התגלות.

משא"כ בהשגת חכמי האמת, שלא נגלה אליהם הוי' הנעלם ב"ה בבחי' התגלות, רק שהם משיגים תעלומות חכמה הנעלם [נ"א בנעלם] ומופלא מהם.

ולכן אמרו, "חכם עדיף מנביא", שיכול להשיג בחכמתו למעלה מעלה ממדרגות שיוכלו לירד למטה בבחי' התגלות לנביאים במראה נבואתם.

כי לא יוכלו לירד ולהתגלות אליהם רק מדרגות התחתונות שהן נהי"מ, שהן הן היורדות תמיד ומתגלות מהמשפיע להמקבל בבחי' מוחין וחיות.

כידוע לי"ח, שהנהי"מ של העליון מתלבשים בתחתון להחיותו, שהן הן כלי ההשפעה והורדת החיות מהעליון לתחתון בכל העולמות והמדרגות.

ולכן ג"כ, הן הן המתגלות לנביאים בבחי' התגלות ממש, ובתוכן מלובש אור הבינה, שהיא בחי' הבנת האלהות מאור [נ"א ואור] א"ס ב"ה, ובתוכה מלובשים אחוריים דחכמה, שהיא מדרגה שלמעלה מהשכל וההבנה באלהות ב"ה.

כי שם "חכמה" מורה על מקור השכל וההבנה.

ולכן אמרו בזהר, "דאורייתא מחכמה נפקת", כי טעמי מצות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה.

וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו לכאורה, אין זה הטעם המובן לנו לבדו תכלית הטעם וגבולו, אלא בתוכו מלובש פנימיות ותעלומות חכמה שלמעלה מהשכל וההבנה.

וכן בכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה לנביאים הכתובים בתנ"ך, הן דברי תוכחה והן סיפורי מעשיות, מלובש בתוכם בחינת חכמת אלהות שלמעלה מהשכל וההבנה.

כנראה בחוש מענין הקרי והכתיב. 

כי הקרי הוא לפי ההבנה הנגלית לנו, והכתיב הוא למעלה מהשכל וההבנה.

שתיבה זו ככתיבתה אין לה לבוש בבחינת ההבנה, ובקריאתה בפה יש לה לבוש.

וכן הענין באותיות גדולות שבתנ"ך שהן מעלמא עילאה ומאירות משם בגילוי בלי לבוש כשאר האותיות.

והנה, בחי' חכמת אלהות ב"ה המלובשת בתרי"ג מצות התורה, נק' בשם בחינת אחוריים דחכמה.

כי כל אחוריים שבספירות, הן מדרגות החיצונות והתחתונות במעלה שבספירה זו, מה שיוכלו לירד ולהתפשט למטה, להתלבש בברואים להחיותם.

ובחי' הפנים, היא הספירה עצמה המיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד.

כגון ד"מ ספירת חכמה, שהיא מיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד, כי הקב"ה וחכמתו אחד, (כמ"ש לעיל).

ומה שמאיר ומתפשט מחכמתו ית' למטה בתחתונים, שהם בעלי גבול ותכלית ומתלבש בהם, נק' אחוריים, ונק' ג"כ בחי' עשיה שבאצי'.

פי', עד"מ כמו שבאדם התחתון שיש בנשמתו, ה' מדרגות זו למטה מזו. שהן בחי' השכל והמדות ומחשבה ודבור ומעשה, והמעשה היא התחתונה שבכולם.

שהחיות המתפשט מהנשמה ומלובש בכח המעשה, הוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש בכח הדבור.

שהוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש במחשבה ומדות ושכל.

כן עד"ז ממש היא בחי' חכמתו ית', מה שיוכל להתפשט ממנה (להשפיע) [להתלבש] בתחתונים, כולם הם כאין לגבי בחינת פנים המיוחד במאציל ב"ה, דכולא קמיה כלא חשיב.

וההשפעה לכל הנבראים כולם שהם בעלי גבול ותכלית נחשבת ירידה וצמצום כביכול, לגבי המאציל א"ס ב"ה.

עד"מ, כמו שנחשבת ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל המצומצם באיזה עשיה גשמיות וחומרית ממש.

ולכן משה רבינו ע"ה שהשיג עד אחוריים דחכמה, זכה שתנתן ע"י התורה, שהיא נובלות חכמה שלמעלה.

פי', מה שנובל ממנה, ויורד למטה ומתלבש בתורה גשמיות שלנו, שעיקרה ותכליתה הוא קיום המצות ל"ת ועשה בפועל ומעשה ממש.

כמאמר, "היום לעשותם". ו"גדול תלמוד, שמביא לידי מעשה". ו"הלומד שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו וכו'".

וכל אדם מוכרח להתגלגל, עד שיקיים כל התרי"ג מצות בפועל ממש, כנודע מהאריז"ל:

האותיות הנגלות לנו, הן במעשה דבור ומחשבה:

דמעשה, הן תמונת האותיות שבכתב אשורי שבס"ת.

ואותיות הדבור, נחקקות בהבל וקול המתחלק לכ"ב חלקים שונים זה מזה בצורתן. שהיא הברת ומבטא הכ"ב אותיות בכל לשון.

כי אין הפרש בין לה"ק ובין שאר לשונות במהות הברת האותיות כ"א בצירופן.

ואותיות המחשבה, הן ג"כ בכל לשון שאדם מחשב תיבות ואותיות הלשון שהן כ"ב לבד.

רק שבמחשבה יש בה ג' מיני בחי' אותיות:

שהרי כשרואה בס"ת תמונת האותיות הן מצטיירות במחשבתו, וזה נקרא בחינת עשי' שבמחשבה.

וכן כאשר שומע אותיות הדבור הן נרשמות במחשבתו ומהרהר בהן, וזה נקרא בחינת דבור שבמח' ובחי' יצירה.

ואותיות המחשבה לבדה בלי הרהור אותיות הדבור, נק' מח' שבמחשבה. בחי' בריאה.

והנה אותיות הדבור ממש הן מתהוות ומקבלות חיותן מאותיות אלו עצמן שבמח'.

ואף שלפעמים מדבר אדם ומהרהר בדבר אחר.

הרי אינו יכול לדבר כ"א אותן דבורים וצירופים שכבר דברם והיו במחשבתו פעמים רבות מאד ונשאר בדיבורים וצירופים אלו הרשימו מהמחשבה שנכנסה בהם פעמים רבות.

וזהו בחי' אחוריים וחיצוניות נה"י מפרצוף העליון שנכנס בתחתון להיות לו בחי' מוחין וחיות כנודע: