Enjoying this page?

007 - CHAPTER 7 - פרק ז

פרק ז

ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה, ה"א תתאה הנ"ל, הם ב' דברים דרך כלל.

הא' הוא לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלקית, שנפלה מאיגרא רמה חיי החיים ב"ה לבירא עמיקתא, הן היכלות הטומאה והסט"א.

ועל מקורה במקור החיים הוא שם הוי' ב"ה.

וכמ"ש, "וישוב אל הוי' וירחמהו".

פי', לעורר רחמים על השפעת שם הוי' ב"ה, שנשתלשלה וירדה תוך היכלות הסט"א הטמאים להחיותם, ע"י מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות.

וכמ"ש "מלך אסור ברהטים", ברהיטי מוחא וכו', היא בחי' גלות השכינה כנ"ל.

וזמן המסוגל לזה הוא בתיקון חצות. כמ"ש בסידור בהערה, עש"ב.

וז"ש שם, "נפלה עטרת ראשינו, אוי נא לנו כי חטאנו".

ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא "מלך עלוב" בפרקי היכלות, כמ"ש הרמ"ק ז"ל, כי אין לך עלבון גדול מזה.

ובפרט כאשר יתבונן המשכיל בגדולת א"ס ב"ה, ממכ"ע וסכ"ע, כל א' וא' לפי שיעור שכלו והבנתו, יתמרמר ע"ז מאד מאד:

והב' לבטש ולהכניע הקליפה וסט"א, אשר כל חיותה היא רק בחי' גסות והגבהה.

כמ"ש, "אם תגביה כנשר וכו'".

והביטוש וההכנעה עד עפר ממש, זוהי מיתתה וביטולה.

והיינו ע"י לב נשבר ונדכה ולהיות נבזה בעיניו נמאס וכו'.

וכמ"ש בזוה"ק ע"פ "זבחי אלקי' רוח נשברה, לב נשבר ונדכה וכו'".

כי כל קרבן מן הבהמה, הוא לשם הוי' היא מדת הרחמים.

אבל לשם אלקים, היא מדת הדין, אין מקריבין קרבן בהמה, כ"א לשבר ולהעביר רוח הטומאה והסט"א, וזהו "רוח נשברה".

והאיך נשברה רוח הסט"א?

כשהלב נשבר ונדכה וכו'.

והאיך נשבר הלב ונדכה?

הנה מעט מזעיר הוא ע"י סיגופים ותעניות, בדורותינו אלה שאין לנו כח להתענות הרבה כדוד המלך.

כמאמר רז"ל ע"פ "ולבי חלל בקרבי", שהרגו בתענית.

אך עיקר הכנעת הלב, להיות נשבר ונדכה והעברת רוח הטומאה וסט"א, הוא להיות ממארי דחושבנא בעומק הדעת.

להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת, בכל יום או לילה, לפני תיקון חצות.

להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו, בחי' גלות השכינה כנ"ל.

וגם [גרם] לעקור נשמתו ונפשו האלקי' מחיי החיים ב"ה, והורידה למקום הטומאה והמות, הן היכלות הסט"א.

ונעשית בבחינת מרכבה אליהם, לקבל מהם שפע וחיות להשפיע לגופו כנ"ל.

וזהו שאמרו רז"ל, "רשעים בחייהם קרויים מתים".

כלומר, שחייהם נמשכים ממקום המות והטומאה.

(וכן מ"ש "לא המתים יהללו כו'", אינו כלועג לרש ח"ו.

אלא הכוונה, על הרשעים שבחייהם קרויים מתים.

שמבלבלים אותם במחשבות זרות בעודם ברשעם, ואינם חפיצים בתשובה, כנודע).

ואף מי שלא עבר על עון כרת, וגם לא על עון מיתה בידי שמים, שהוא הוצאת ז"ל וכה"ג, אלא שאר עבירות קלות.

אעפ"כ מאחר שהן פוגמים בנשמה ונפש האלקית, וכמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנ"ל.

הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלאו אחד שיש בו כרת או מיתה.

ואפי' בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאד.

כמו שהמשיל הנביא החטאים לענן המאפיל אור השמש.

כמ"ש: "מחיתי כעב פשעיך". - הם עבירות חמורות [המבדילים] בין פנימית השפעת שם הוי' ב"ה לנפש האלקית. כהבדלת ענן עב וחשוך המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה עד"מ.

"וכענן חטאתיך" - הן עבירות קלות, שאדם דש בעקביו, המבדילים כהבדלת ענן קל וקלוש, עד"מ.

והנה כמו שבמשל הזה, אם משים אדם נגד אור השמש בחלון מחיצות קלות וקלושות לרוב מאד, הן מאפילות כמו מחיצה אחת עבה ויותר. וככה ממש הוא בנמשל, בכל עונות שאדם דש בעקביו.

ומכ"ש המפורסמות מדברי רז"ל, שהן ממש כע"ז וג"ע וש"ד. כמו העלמת עין מן הצדקה. כמ"ש "השמר לך פן יהי' דבר עם לבבך בליעל כו'". ובליעל היא עע"א וכו'.

והמספר בגנות חבירו, היא לה"ר, השקולה כע"ז וג"ע וש"ד. ו"כל הכועס, כאלו עע"ז". וכן מי שיש בו גסות הרוח. וכהנה רבות בגמרא. ות"ת כנגד כולן. כמארז"ל, "ויתר הקב"ה על ע"ז וכו'".

ולכן סידרו בק"ש שעל המטה, לקבל עליו ד' מיתות ב"ד וכו'. מלבד שעפ"י הסוד, כל הפוגם באות יו"ד של שם הוי', כאילו נתחייב סקילה. והפוגם באות ה"א, כאילו נתחייב שריפה. ובאות וי"ו, כאילו נתחייב הרג.  ובאות ה"א אחרונה, כאילו נתחייב חנק. 

והמבטל ק"ש, פוגם באות יו"ד. ותפילין, באות ה"א. וציצית, באות וי"ו. ותפלה, באות ה"א וכו'. ומזה יכול המשכיל ללמוד, לשאר עונות וחטאי'. וביטול תורה כנגד כולן: