Enjoying this page?

003 - TANYA CHAPTER 3 - תניא פרק ג

Additional audio of chapter 3 of tanya at end of chapter

פרק ג

והנה כל בחינה ומדרגה משלש אלו, נפש רוח ונשמה,[1] כלולה מעשר בחינות[2]כנגד עשר ספירות עליונות[3] שנשתלשלו[4] מהן[5]הנחלקות לשתים, שהן: שלש אמות ושבע כפולות - פירוש: חכמה בינה ודעת[6] ושבעת ימי הבנין[7], חסד גבורה תפארת כו'[8]
וכך בנפש האדם, שנחלקת לשתים: שכל ומדות. השכל כולל: חכמה בינה ודעת. והמדות: הן אהבת ה'[9], ופחדו ויראתו[10], ולפארו[11] כו'. וחכמה בינה דעת נקראו: "אמות" ומקור למדות - כי המדות הן תולדות חב"ד:

וביאור הענין: כי הנה השכל שבנפש המשכלת[12], שהוא המשכיל כל דבר - נקרא בשם "חכמה" - כ"ח מ"ה. וכשמוציא כחו אל הפועל - שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו - נקרא בינה. והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו.

כי[13] השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' - איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכולא[14] קמיה[15] כלא חשיב - נולדה ונתעוררה, מדת יראת הרוממות, במוחו ומחשבתו - לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית, ופחד ה' בלבו. 

ושוב, יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה, לגדולת אין סוף ב"ה. 

והיא: כלות הנפש. כדכתיב[16]: "נכספה וגם כלתה נפשי וגו' ", וכתיב[17]: "צמאה נפשי לאלהים וגו'", וכתיב[18]: "צמאה לך נפשי וגו'" .

והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלהית[19]וכמ"ש הטבעיים. וכן הוא בעץ חיים: שיסוד האש הוא בלב, ומקור המים והליחות מהמוח. וכמ"ש בע"ח שער נ': שהיא[20] בחי' חכמה, שנקרא: מים שבנפש האלהית. ושאר המדות כולן - הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן, כמ"ש במקום אחר.

והדעת, הוא מלשון[21]: "והאדם ידע את חוה" - והוא לשון התקשרות והתחברות - שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה, ואינו מסיח דעתו.

[22]כי אף מי שהוא חכם ונבון[23] בגדולת א"ס ב"ה, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה - לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שוא. 

ועל כן, הדעת הוא קיום המדות וחיותן. והוא[24] כולל חסד וגבורה, פי': אהבה וענפיה[25] ויראה וענפיה:

Chapter 3 with Yakov 

 1. 1 [לעיל פרק ב'].
 2. 2 לכאורה כוונתו שהנפש כלולה מעשר בחינות, והרוח כלולה מעשר בחינות והנשמה כלולה מעשר בחינות, אבל בהמשך מסביר איך שהוא בנפש ולכאורה היינו איך שהנפש הכלולה מנפש רוח ונשמה כנ"ל בפ"ב יש בה העשר כוחות. וצריך לעיין בביאורי התניא למה נוגע להקדים כאן שכל בחינה ומדרגה משלש אלו נפש רוח ונשמה, כיון שמסביר רק הנפש איך שהיא כללולה מעשר כוחות. ועוד שהרי בד"כ חלק הנפש של הנפש שייך לעשייה, וחלק הרוח שבנפש שייך לענין המדות, וחלק הנשמה שבנפש שייך לענין המוחין, וכאן הרי מבאר איך שכל העשר כוחות פועלים בנפש האדם, א"כ למאי נפק"מ ואיך מתחלק גם בנפש עצמו וברוח עצמו ובנשמה עצמה. וצריך לעיין בביאור התניא
 3. 3 ספירות של אצילות
 4. 4 הנפש רוח ונשמה
 5. 5 מעשר ספירות
 6. 6 חלוקה אחת
 7. 7 היינו בנין העולם שנבנה בשבע ימים כל יום הוא ספירה אחת מהמדות. והוא החלוקה השני'
 8. 8 נצח, הוד, יסוד מלכות
 9. 9 חסד
 10. 10 גבורה
 11. 11 תפארת, וכו'
 12. 12 שכולל נפש רוח ונשמה
 13. 13 מסביר למה נקראו אב ואם
 14. 14 כל עלמין
 15. 15 לפני ה'
 16. 16 (תהילים פד, ג)
 17. 17 (תהילים מב, ג)
 18. 18 (תהילים סב, ב)
 19. 19 כנ"ל פ"א שמהד' יסודות באים מדות רעות, כמו"כ בהנפש אלוקית באים מהיסודות מדות טובות
 20. 20 יסוד האש שהיא מקור המים
 21. 21 (בראשית ד, א)
 22. 22 עכשיו מסביר למה לנו דרגא זו של דעת
 23. 23 שיש לו חכמה ובינה
 24. 24 הדעת
 25. 25 שאר המדות שנמשכים מאהבה ושנמשכים מיראה כנ"ל בפנים