Enjoying this page?

004 - TANYA CHAPTER 4- תניא פרק ד

Additional audio of chapter 4 of tanya at end of chapter
 

פרק ד

ועוד[1] יש לכל נפש אלהית שלשה לבושים, שהם: מחשבה, דבור, ומעשה של תרי"ג מצות התורה[2]שכשהאדם מקיים במעשה כל מצות מעשיות, ובדבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצות והלכותיהן[3]ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפשט רמז דרוש סוד התורה - הרי כללות[4] תרי"ג אברי נפשו[5] מלובשים בתרי"ג מצות התורה.

ובפרטות[6]בחינת חכמה בינה דעת שבנפשו - מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג: בפשט רמז דרוש סוד, כפי יכולת השגתו, ושרש נפשו למעלה[7].

והמדות, שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן - מלובשות בקיום המצות במעשה, ובדבור - שהוא: "תלמוד תורה, שכנגד כולן[8]"[9].

כי האהבה היא שרש כל רמ"ח מצות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להן קיום אמיתי[10]. - כי המקיימן באמת[11], הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדבקה בו באמת, ואי אפשר לדבקה בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פקודין, שהם רמ"ח אברין דמלכא, כביכול[12], כמו שכתוב במקום אחר.

[13]והיראה, היא שרש[14] לשס"ה לא תעשה - כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה[15]או יראה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו[16], למרות עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו, כל[17]: "תועבת ה' אשר שנא" - הם הקליפות וסטרא אחרא, אשר יניקתם[18] מהאדם התחתון, ואחיזתם בו[19], הוא בשס"ה מצות לא תעשה[20].

והנה, שלשה לבושים אלו[21], מהתורה ומצותיה[22], אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה[23]עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם[24] לאין קץ וסוף, על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן[25]כמו שכתוב בזהר: "דאורייתא וקודשא בריך הוא, כולא חד"[26]פירוש, "דאורייתא" - היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, ו"הקדוש ברוך הוא" בכבודו ובעצמו - "כולא חד". "כי הוא היודע והוא המדע וכו'", כמ"ש לעיל בשם הרמב"ם[27][28]

ואף דהקדוש ברוך הוא נקרא: "אין סוף", "ולגדולתו אין חקר", "ולית מחשבה תפיסא ביה כלל"[29]וכן ברצונו וחכמתו[30]כדכתיב[31]: "אין חקר לתבונתו". וכתיב[32]: "החקר אלוה תמצא?!", וכתיב[33]: "כי לא מחשבותי, מחשבותיכם"[34]?

הנה על זה אמרו: "במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענותנותו". וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחכמתו בתרי"ג מצות התורה ובהלכותיהן, ובצרופי אותיות תורה נביאים כתובים, ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו זכרונם לברכה - בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן, כל מה שאפשר לקיים מהן, במעשה, דבור, ומחשבה, ועל ידי זה[35], תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלשה לבושים אלו[36].

ולכן נמשלה התורה למים: מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה - שהיא רצונו וחכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, ולית מחשבה תפיסא ביה כלל - ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה[37] בדברים גשמיים וענייני עולם הזה: שהן רוב מצות התורה ככולם והלכותיהן, ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר, עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים - כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן. ואפי' בחי' דבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה - תפיסא[38] בהן ומתלבשת[39] בהן.

ומאחר[40] שהתורה ומצותיה מלבישים כל עשר בחי' הנפש[41]וכל תרי"ג אבריה[42] מראשה ועד רגלה[43]הרי כולה[44]: צרורה בצרור החיים - את ה' ממש. ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. כמו שכתוב[45]: "צורי אחסה בו". וכתיב[46]: "כצנה[47], רצון תעטרנו" - שהוא רצונו וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצותיה.

ולכן[48] אמרו[49]: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא" - כי עולם הבא הוא, שנהנין[50] מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה - ואי אפשר לשום נברא, אפי' מהעליונים להשיג כי אם איזו הארה מאור ה', ולכן נקרא בשם: זיו השכינה[51]

אבל הקב"ה בכבודו ובעצמו[52] - לית מחשבה תפיסא ביה כלל, כי אם כאשר[53] תפיסא[54] ומתלבשת[55] בתורה ומצותיה, אזי היא[56] תפיסא[57] בהן[58]בכ"י ליתא תיבת בהן[59][60]ומתלבשת[61] בהקב"ה ממש - דאורייתא וקב"ה כולא חד.

ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים? - הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל, שאין הפרש[62] במעלת התקרבותו ודביקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים - מאחר שגוף המלך בתוכם.

וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב[63]: "וימינו תחבקני" - שהיא התורה שנתנה מימין, שהיא בחי'[64] חסד ומים[65]:

Chapter 4 with Yakov

 1. 1 לבד מן העשר כוחות
 2. 2 שכל המצוות מקיימים אותם או ע"י מחשבה או ע"י דבור או מעשה
 3. 3 היינו פירוש המצוות
 4. 4 כי הרי אינו עושה כל התריג מצות אלא שכללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצות התורה
 5. 5 לעיל למדנו מ10 כחות שבנפש, אמנם באמת הנפש יש בה גם 613 אברים רוחניים שמתלבשים ב613 שבגוף האדם כנגד התרי"ג מצוות
 6. 6 עכשיו מבאר מה מתלבש כשעוסק בתורה ומצוות בפרטיות. לעיל דיבר מכללות התלבשות נפשו 613 ל613 מצוות
 7. 7 כי לפי השרש הוא היכולת של השגתו עד מקום ששרשו משם
 8. 8 משנה פאה א, א
 9. 9 ולכאורה איזה שייכות יש לקיום מצוות בדיבור ובמעשה לאהבה יראה שבלב. האם אי אפשר לדבר ולעשות מצוות בלי שיהיה לו אהבה ויראה? לכן מסביר עכשיו שבאמת אי אפשר שיהי' להם קיום להמצוות בלי אהבה ויראה
 10. 10 היינו שבלי אהבה אינו מקיים המצוות באמת
 11. 11 פשוט שאפשר לקיים המצוות גם בלי האמת, ואז רק עושה ומדבר המצוות אבל אינו באמת
 12. 12 וכשמקיים המצוות הרי מתקשר באברים של המלך
 13. 13 עד כאן ביאר אדה"ז למה צריך אהבה לקיום המצוות עכשיו יבאר למה צריך יראה לקיום המצוות כי אהבה הוא למצות עשה ויראה למצות לא תעשה
 14. 14 היינו שהיא שומר על האדם מלעבור הל"ת
 15. 15 יראת העונש וכדומה
 16. 16 של הקב"ה
 17. 17 דברים טז, כב
 18. 18 של הקליפות
 19. 19 בהאדם
 20. 20 אם האדם עושה את שס"ה לא תעשה הוא נותן יניקה להקליפות. והוא ירא לעבור על הל"ת, וציוות ה', בכדי לא לתת להם יניקה
 21. 21 מחשבה דבור ומעשה
 22. 22 כשמשתמשים בהם בתורה ומצוות
 23. 23 והרי הלבוש הוא דרגא פחותה מכחת הנפש והנפש עצמה
 24. 24 של המחשבה דבור ומעשה של הנפש
 25. 25 דנר"נ גבהה מעלתה מאוד אמנם התורה ומצוות שמלובשים במחדו"מ גבוהים יותר
 26. 26 היינו שהתורה הוא הקב"ה
 27. 27 משא"כ הנר"נ הם רק חלק אלוה ממעל ממש
 28. 28 לעיל השתמש ברמב"ם זה בפרק ב להסביר למה נשמה היא חלק אלוה ממש, וכאן מסביר שהתורה למעלה מנר"ה? וצ"ל שהתורה נשארת באותה המדריגה משא"כ הנר"נ. וצריך לעיין בביאורי התניא. ואולי לכן ממשיך לבאר שהתורה באמת לא נשתנתה, משא"כ לעיל הנר"נ
 29. 29 וא"כ איך אפשר שהקב"ה שהוא א"ס הוא חד עם התורה
 30. 30 ג"כ אין לתפוס, היינו לבד שא"א לתפוס השם ברצונו וחכמתו ג"כ אין לתפוס
 31. 31 ישעיה מ, כח
 32. 32 איוב יא, ז
 33. 33 ישעיה נה, ח
 34. 34 הרי שא"א לתפות השם ורצונו וחכמתו
 35. 35 צמצום הזה
 36. 36 בהתורה ומצוות
 37. 37 התורה והמצוות
 38. 38 בהתורה ומצוות
 39. 39 הנשמה
 40. 40 מכיון
 41. 41 כנ"ל שחושב ומדבר ועושה תרה ומצוות
 42. 42 הרוחנית של הנפש אלוקית
 43. 43 כנ"ל בתחלת הפרק
 44. 44 שמואל א כה, כט
 45. 45 תהילים יח, ב
 46. 46 תהילים ה, יג
 47. 47 רש"י שם ""כצנה" - המקפת שלש רוחותיו של אדם " מָגֵן למלחמה, שֶלט מתכת לַהגָנה מִפּנֵי אויֵב: ונֹשֹא הצִנה הֹלֹך לפניו (שמואל א' יז 7); צִנה ומגן וקובַע ישימו עָלַיִך סביב (יחזקאל כג 24)
 48. 48 שהתורה ומצות מקיפים ומלבישים את הנפש האלוקית
 49. 49 משנה אבות ד, יז
 50. 50 הנשמות
 51. 51 ולא שכינה עצמו
 52. 52 אולי הכוונה השכינה עצמו בניגוד לזיו השכינה
 53. 53 הקב"ה
 54. 54 הקב"ה בכבודו ובעצמו נתפס
 55. 55 לכאורה אם הפי' בתפיסא היינו הקב"ה לכאורה צ"ל ומתלבש ולא ומתלבשת, ואולי הכוונה שהשכינה, שהיא לשון נקבה
 56. 56 המחשבה
 57. 57 בהקב"ה בכבודו ובעצמו ולכן אין לגרוס בהן
 58. 58 בתורה ומצוות
 59. 59 לכאורה כיון שהתפיסא קאי על הקב"ה
 60. 60 אם הגירסא הוא בהן, כי אם כאשר תפיתא, המחשבה, ומתלבשת , המחשבה בתורה ומצותיה, אזי היא המחשבה תפיסא בהן, בחכמתו ורצונו, ומלבשת המחשבה בהקב"ה בעצמו
 61. 61 המחשבה של הנפש האלוקית
 62. 62 אין נפק"מ
 63. 63 שיר השירים ב, ו
 64. 64 שהוא המשכה, חסד, וכמים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך שנזכר לעיל בתחלת הפרק
 65. 65 אין נפק"מ בזה שהמלך לבוש במלבוש כשמחבקו