Enjoying this page?

001 - TANYA CHAPTER 1 - תניא פרק א

Additional audio of chapter 1 of tanya at end of chapter

תניא: [בספ"ג דנדה [ל, ב]]: "משביעים אותו[1] תהי צדיק ואל תהי רשע.

ואפילו כל העולם כולו אומרים לך: 'צדיק אתה' - היה בעיניך כרשע". 

וצריך להבין, דהא תנן: [אבות פ"ב [משנה י"ג]] "ואל תהי רשע בפני עצמך"[2]?

וגם[3], אם יהיה בעיניו כרשע - ירע לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד ה' בשמחה ובטוב לבב?[4]

ואם לא ירע לבבו כלל מזה[5]יכול לבוא לידי קלות ח"ו?

אך הענין. כי הנה מצינו בגמרא ה' חלוקות[6].

[הד' חלוקות של צדיקים ורשעים הוא בגמרא ברכות ז, א. והבינוני הוא שם סא, ב.]

צדיק וטוב לו[7]צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. רשע ורע לו. ובינוני.

ופירשו בגמרא: [ברכות ז, א.]"'צדיק וטוב לו' - צדיק גמור. 'צדיק ורע לו' - צדיק שאינו גמור".

וברעיא מהימנא[8] פרשת משפטים פירש: "'צדיק ורע לו', שהרע שבו כפוף לטוב וכו'"[9].

ובגמרא ספ"ט דברכות: [סא, ב.] "צדיקים - יצר טוב שופטן כו'. רשעים - יצה"ר שופטן. בינונים - זה וזה שופטן, וכו'[10]

אמר רבה: כגון אנא, בינוני. 

א"ל אביי: לא שביק מר חיי לכל בריה וכו'"[11].

ולהבין כל זה באר היטב.

וגם להבין מה שאמר איוב [ב"ב פ"א [טז,א]]: "רבונו של עולם בראת צדיקים בראת רשעים כו'".

והא צדיק ורשע לא קאמר?[12] [נדה טז,ב]

וגם[13], להבין מהות מדרגת הבינוני.

שבודאי, אינו מחצה זכיות ומחצה עונות.

שאם כן, איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני?

ונודע, דלא פסיק פומיה מגירסא, עד שאפי' מלאך המות לא היה יכול לשלוט בו. [בבא מציעא פו,א]

ואיך היה יכול לטעות במחצה עונות ח"ו?

ועוד[14], שהרי בשעה שעושה עונות - נקרא: רשע גמור? [ואם אח"כ עשה תשובה - נקרא צדיק גמור?]

ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים - מקרי רשע, כדאיתא בפ"ב דיבמות, [כ,א]  ובפ"ק דנדה. [יב, א]

ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיחה[15] - נקרא רשע. [בפ"ו דשבועות [לט, ב]].

וכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצות עשה, שאפשר לו לקיימה[16]כמו, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק[17], שעליו דרשו רז"ל[18]: "כי דבר ה' בזה וגו'[19] הכרת תכרת וגו'"[20]ופשיטא, דמקרי רשע[21], טפי מעובר איסור דרבנן[22].

ואם כן, על כרחך, הבינוני אין בו אפילו עון ביטול תורה[23]ומשום הכי טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני[24].[25]

הגהה (ומ"ש בזוהר ח"ג ד' רל"א: "כל שממועטין עונותיו וכו'"[26]? - היא שאלת רב המנונא לאליהו[27].

אבל לפי תשובת אליהו שם, הפי': "צדיק ורע לו", הוא כמ"ש: ברעיא מהימנא פרשה משפטים דלעיל[28].

ושבעים פנים לתורה):

 

והא דאמרינן בעלמא [רמב"ם פ"ג מהל' תשובה], דמחצה על מחצה מקרי בינוני, ורוב זכיות מקרי צדיק[29]? - הוא שם המושאל[30], לענין שכר ועונש - לפי שנדון אחר רובו[31], ומקרי: צדיק בדינו - מאחר שזוכה בדין.

אבל לענין אמיתת שם התואר, והמעלה, של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינונים[32] - ארז"ל:  [ברכות: סא, ב.] "צדיקים יצר טוב שופטן. שנאמר: (תהלים קט, כב) 'ולבי חלל בקרבי'" - שאין לו יצה"ר, כי הרגו בתענית.

אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו[33], אף שזכיותיו מרובים על עונותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל.

ולכן[34] ארז"ל במדרש:[35] [יומא לח , ב] "ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור וכו' . . וכמ"ש[36]: "וצדיק יסוד עולם"":

אך ביאור הענין, על פי מה שכתב הרב חיים וויטאל ז"ל בשער[37] הקדושה[38],  [ובע"ח שער נ' פ"ב][39]דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות - דכתיב: "ונשמות אני עשיתי", [ישעיה נז, טז] שהן שתי נפשות[40].

 

נפש אחת, מצד הקליפה וסטרא אחרא. והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכדכתיב: "כי נפש הבשר בדם היא". [ויקרא יז, א]  וממנה, באות כל המדות רעות, מארבע יסודות[41] רעים שבה.

דהיינו, כעס וגאוה - מיסוד האש, שנגבה למעלה.

ותאות התענוגים - מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג.

והוללות, וליצנות, והתפארות, ודברים בטלים - מיסוד הרוח.

ועצלות ועצבות - מיסוד העפר.

וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם[42]: כמו רחמנות, וג"ח - באות ממנה.

כי בישראל, נפש זו דקליפה - היא מקליפת נוגה, שיש בה ג"כ טוב. והיא מסוד[43] עץ הדעת טוב ורע:

מה שאין כן נפשות אומות עובדי גלולים - הן משאר קליפות טמאות, שאין בהן טוב כלל.

כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט, פ"ג: "וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גלולים, לגרמייהו עבדין[44]".

וכדאיתא בגמרא [בבא בתרא י, ב], על פסוק: "'וחסד לאומים חטאת' [משלי יד, לד], שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גלולים עושין, אינן אלא להתייהר כו'":

Link to questions on this Perek

Tanya Chapter 1 with Yakov

Footnotes

 1. 1 להולד במעי אמו
 2. 2 בהמשך יבאר דיוק הלשוו שבהשבועה אומר "כרשע" אבל לא רשע ממש אלא בינונוי והפירוש אל תהי רשע היינו רשע ממש
 3. 3 היינו לבד זאת שהשבועה סותר למ"ש בפרקי אבות קשה מצד עצמו
 4. 4 והרי עיקר עבודת האדם הוא "עבדו את ה' בשמחה"
 5. 5 שהוא רשע
 6. 6 בעיקר יבאר מדריגת הבינוני ומביא מהרעיא מהימנא שהפירוש בצדיק ורע לו, אין הפירוש שיש לו שייכות לרע בפועל אלא שהרע שבו, היינו היצר הרע הוא כפוף לטוב, לעומת צדיק וטוב לו שאין לו יצה"ר כלל ובהמשך מביא לבאר מדרגות הבינוני
 7. 7 במובן הפשוט שישנם צדיקים שטוב להם גם בגשמיות, וישנם צדיקים שרע להם בגשמיות, וישנם רשעים שטוב להם בגשמיות וישנם רשעים שרע להם בגשמיות. והפירוש בצדיק גמור הוא שאם אכן הוא צדיק גמור א"כ טוב לו גם בגשמיות, ואם אינו צדיק גמור אז אין טוב לו בגשמיות. וכן ברשע רשע גמור אין טוב לו בגשמיות כלל ורשע שאין גמור אפשר שגם לו יהי' טוב בגשמיות. אמנם ברעיא מהימנא מבאר שהטוב ורע היינו אם יש לו יצר הרע וצדיק וטוב לו הוא הצדיק שאין לו יצה"ר כלל, וצדיק ורע לו היה"ר כפוף להיצ"ט, וכן בהרשע רשע ורע לו היינו שאין לו יצ"ט ורשע וטוב לו היינו שיש לו יצ"ט אמנם כפוף להיצר הרע
 8. 8 חלק מהזהר
 9. 9 [ "וצדיק ורע לו, מסטרא דעץ הדעת טוב ורע, ואמאי אתקרי צדיק בתר דרע לו דאיהו יצר הרע, אלא בגין דטוב שליט עליה אתקרי צדיק ורע לו, דההוא רע איהו תחות רשותיה, (ס"א כעבדא תחות רביה). "]
 10. 10 שופטן = יש לו דעה ומושך את האדם לשמוע לו
 11. 11 כי לדעת אביי רבה הוא במדריגה הכי גבוה, ואם נקבל דעת רבה שהוא בינוני נמצא שכולם שמתחת מדרגתו הם בדרגת רשעים ורשעים בחייהם קרויים מתים א"כ לא שביק מר וכו'
 12. 12 אדה"ז מבאר בהמשך שהפי' צדיק ורשע לא קאמר" הוא במעשה בפועל כי לכל אחד יש בחירה. אבל אמיתת מדריגת הצדיקים בזה צודק איוב ש"בראת צדיקים וכו' שלא כל אחד יכול להגיע למדריגת צדיק, ורק במחשבה דבור ומעשה בפועל, היינו בינוני יכול כל אחד להגיע. והפי' רשעים בתוכן זה הוא אלה שאין יכולים להגיע למעלת צדיקים, אבל להגיע למדריגת בינוני לקיום התומ"צ בפועל ממש לזה כל אחד יכול להגיע
 13. 13 היינו לבד מה שהביא לעיל מרבה ואיוב, הרי בסברא עצמה צריך להבין מדריגת בינוני כי צדיק מובן שעושה רק טוב אבל אם אינו עושה טוב הרי הקרא רשע וא"כ מתי הוא בינוני
 14. 14 להבין מהות מדרגת הבינוני
 15. 15 והרי אין הוא עצמו עושה את העבירה
 16. 16 מקרי רשע
 17. 17 ומבטל מ"ע של והגית בו יומם ולילה
 18. 18 (סנהדרין לט, א)
 19. 19 כי מבטל ואינו מחבב התורה ומבזה אותה ע"י ביטולו
 20. 20 (במדבר טו, לא)
 21. 21 אף שאינו מפורש בו
 22. 22 שכנ"ל מפורש שנקרא רשע
 23. 23 כי אם ביטל נקרא רשע
 24. 24 כי אף שלא ביטל תורה ומ"מ אינו יוצא מכלל בינוני בשביל זה.
 25. 25 ובהמשך יבאר א"כ מהו מדריגת הבינוני
 26. 26 "דהא יומא חדא אשכחי' רב המנונא לאליהו א"ל: ודאי תנינן דאית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו [היינו בפשטות, שיש צדיק שיש לו דברים רעים, ולעו"ז יש רשע וטוב לו, הגם שהוא רשע יש לו טוב בעוה"ז] - אמר: צדיק [שיש לו רע בעוה"ז] כל שממועטין לו חובותיו נותנין לו בעולם הזה חובו, ועל כן: צדיק ורע לו". וכל שמרובין עוונותיו וממועטין זכיותיו - נותנין לו שכרו בעולם הזה: "רשע וטוב לו"" - הרי שצדיק ורע לו יש לו עבירות, ואדה"ז הוכיח שאפילו הבינוני אין לו עבירות, והצדיק הוא מי שאין לו תאוה לעבירות, וכמ"ש לעיל בשם הרעי' מהימנא שהרב שבו כפוף לטוב, ולא שיש לו עבירות בפועל?
 27. 27 היינו מה שנעתק לעיל הוא מדברי ר' המנונא לאליהו, אבל אליהו מתרץ לו
 28. 28 שצדיקר ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב, היינו שהיצר הרע אינו בתקפו אצלו
 29. 29 והרי זה לא כנ"ל שאפילו הבינוני אין בו אפילו עון ביטול תורה, וכ"ש שצדיק אין לו עבירות כלל?
 30. 30 שרק משתמשים בהשם צדיק רשע ובינוני לגבי הדין שלו
 31. 31 אם רוב עוונות או רוב זכויות
 32. 32 היינו כשרוצים לתאר מדריגת הבינוני או מדריגת הצדיק
 33. 33 שאין לו יצה"ר
 34. 34 כיון שמדריגת צדיק הוא שאין לו יצה"ר
 35. 35 [ואמר] ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין - עמד ושתלן בכל דור ודור. שנאמר (שמואל א ב) כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. [ואמר] רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: אפי' בשביל צדיק אחד העולם מתקיים. שנאמר (משלי י) וצדיק יסוד עולם.
 36. 36 (משלי י, כה)
 37. 37 [י]
 38. 38 [אינו מציין איפה בשערי קדושה, וכנראה שכללות המדובר בספר שערי קדושה הוא מקור לדברים שבהמשך]
 39. 39 [שם מבואר הד' יסודות שבהמשך]
 40. 40 [הערת כ"ק רבינו: "שולל שאין הכוונה למדרי' הנשמה שבנרנח"י (שזה אין הכרח בכאו"א - ופשיטא - לא בנפה"ב) כ"א המדרי' ההכרחית - נפש". ]
 41. 41 אש רוח מים עפר
 42. 42 יבמות עט, א
 43. 43 בראשית ב, ג
 44. 44 כל הטוב שעושים האומות שעובדים עבודה זרה, לעצמן הן עושים