Enjoying this page?

609 - תרט הטמנת חמין בערב יום כיפור ובו סעיף אחד

תרט הטמנת חמין בערב יום כיפור ובו סעיף אחד:

א יש אוסרים להטמין חמין מערב יום כיפור למוצאי יום הכיפורים. מפני שלא התירו להטמין חמין אלא לכבוד השבת. 

אבל זה שהוא מטמין למוצאי יום הכיפורים, שהוא חול - לא התירו לו כלל. לפי שהתבשיל מתחמם ביום הכיפורים, ונמצא יום הכיפורים מכין לחול.

ויש מתירים להטמין בערב יום כיפור - מפני שהוא מכין מחול לחול.

ואע"פ ששוהה על הכירה ביום הכיפורים - אין זו חשובה הכנה, כיון שאינו עושה מעשה ביום הכיפורים.

והלכה כסברא האחרונה. מכל מקום נוהגין באלו המדינות להחמיר כסברא הראשונה: