Enjoying this page?

107 - קז המסופק אם התפלל ודין תפלת נדבה ובו ה' סעיפים

Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף א

 

קז המסופק אם התפלל ודין תפלת נדבה ובו ה' סעיפים:

א אם הוא מסופק אם התפלל י"ח אם לאו צריך לחזור ולהתפלל ומתנה ואומר אם לא התפללתי תהא לחובתי ואם התפללתי תהא לנדבתי ואע"פ שכל ספק מדברי סופרים להקל הצריכו לחזור ולהתפלל מפני שהלואי שיתפלל אדם כל היום בתורת נדבה אלא שאם ברי לו שהתפלל כבר וחוזר ומתפלל בתורת נדבה צריך לחדש איזה דבר בתפלתו כדי להודיע שהוא נדבה ולא יהא כמקריב ב' תמידין ועובר משום בל תוסיף שתפלת חובה היא במקום עולת התמיד ותפלת נדבה היא במקום עולת נדבה אבל אם מסופק אם התפלל אם לאו א"צ לחדש שום דבר בתפלתו הב' שכשחוזר ומתפלל על הספק אין לך חידוש גדול מזה.וע"י חידוש חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה חוץ מתפלת מוסף שאין מתפללין אותה בנדבה אפילו מוסף ראש חודש כיון שאומר ומוספים כהלכתם והמוספים אינן קרבין אלא משל צבור ואין היחיד יכול להתנדב אותם ובשבת ויו"ט אינן מתפללין נדבה כלל לפי שאין נדרים ונדבות קריבין בהם:

ב אם התחיל להתפלל לשם חובה שהיה סובר שלא התפלל עדיין ונזכר בתוך התפלה שכבר התפלל צריך לפסוק אפילו באמצע ברכה ואפילו יכול לחדש בה דבר אינו יכול לגומרה לשם נדבה כיון שכבר התחיל בה לשם חובה ואי אפשר להביא קרבן שחציו חובה וחציו נדבה:ג חידוש זה שאמרנו הוא שיחדש איזה דבר בכל ברכה מן האמצעית מעין הברכה ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו כדי להודיע שהוא נדבה ולא חובה:ד אין צבור מתפללים תפלת נדבה לפי שאין צבור מביאין קרבן נדבה אלא לקיץ המזבח כשהמזבח בטל וזהו דבר שאינו מצוי לכן אין להתפלל תפלת י"ח כנגד זה אבל יחיד יכול להתפלל תפלת נדבה אפילו בצבור:ה הרוצה להתפלל תפלת נדבה צריך שיהא מכיר את עצמו זריז וזהיר ואומד בדעתו שיוכל לכוין בתפלתו מראש ועד סוף אבל אם אינו יכול לכוין יפה אנו קורין בו למה לי רוב זבחיכם והלואי שיוכל לכוין בג' תפלות הקבועים ליום: