Enjoying this page?

403 - תג דין בקעה שהקיפוה נכרים ובו סעיף אחד

תג דין בקעה שהקיפוה נכרים ובו סעיף אחד:

א שבת בבקעה והקיפוה נכרים בשבת מחיצות לדירה אע"פ שהיא רשות היחיד גמורה לענין טלטול שכל מחיצה הנעשית בשבת בשוגג שמה מחיצה וכל שכן כשנעשית ע"י נכרים אעפ"כ אם היא יתירה מאלפים אינו יכול להלך בה אלא עד אלפים ממקום ששבת בו שאין מחיצות אלו מועילות לעשות כל ההיקף שבתוכן כד' אמות הואיל ולא שבת באויר מחיצות אלו ולא קנה בהן שביתה שכשקדש עליו היום לא היה כאן מחיצות ולא קנה אז שביתה אלא עד אלפים.

ואינו דומה למי שהוציאוהו נכרים חוץ לתחום שאין לו אלא ד' אמות.

ומותר לטלטל בכולה ע"י זריקה שיכול לזרוק אפילו לחוץ לאלפים.

ובתוך אלפים דעת ר"י בתוספות שם שאין לטלטל אלא בד' אמות דלענין טלטול כי אורחיה חשבינן כנפרצה למקום האסור לה. ודעת הט"ז שאין זה דומה לנפרצה למקום האסור כיון שאין איסור בטלטול חוץ לאלפים אלא מחמת שאינו יכול לילך לשם ולטלטל אבל הטלטול בעצמו אין בו איסור שהרי רשות היחיד גמורה היא ולכן אינו אוסר את מקום הפרוץ לו שיכול לילך בו ולכן מותר גם לטלטל כיון שאם היה יכול לילך חוץ לאלפים היה ג"כ מותר לטלטל משם.

ויש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים