Letter # 2180

כ"ו תמוז, תשי"ג

2180 - שעסקנות בחינוך הכשר המקרב את לבן של בנ"י לאבינו שבשמים מוכרח שתגרור אחרי' עוד מצות ולא ח"ו

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמה שכותב שרואה הוא ירידה במצבו הרוחני. הנה בלי שום ספק שדברי רז"ל אמיתים הם, וכיון שפסקו ובדבר משנה שמצוה גוררת מצוה, הרי ברור הדבר שעסקנות בחינוך הכשר המקרב את לבן של בנ"י לאבינו שבשמים מוכרח שתגרור אחרי' עוד מצות ולא ח"ו לגרוע במצב הרוחני של העוסק בזה, ומובן זה ביתר שאת ויתר עז ע"פ המבואר בתורה אור בתחלתו בהענין דצדקה תרומם גוי וכלשון רבינו הזקן אשר נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, שהוא ממש אלף פעמים כדמוכח מלשון המדרש דאלף נכנסים למקרא מאה כו' ואחד יוצא להוראה ונתבאר בלקו"ת לג' פרשיות בתחלתו, אלא שמלשון זה גופא שמוחו ולבו נעשים זכים מובן שעכ"פ קביעות ללימוד התורה צריכה להיות, ואז מצליחים במשך שעה אחת מה שבלא"ה הי' צריך לאלף שעות, ובטחוני שחלק האלף מזמנו שהי' קובע לתורה קודם התעסקותו בחינוך הכשר יוכל לקבוע גם עתה ועוד יותר מזה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

נהניתי במאד מ"ש שזוגתו עומדת עם תלמידי' מלפנים בקישור ובודאי יביא זה תועלת בשביל התלמידות בכמה מובנים, וע"פ מרז"ל יותר ממה שהבע"ב עושה עם העני העני עושה עם הבע"ב, הנה בודאי יביא זה ג"כ תועלת בשביל זוגתו תחי' וכל ביתה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניהם הפרטים שלו ושל כל ב"ב ומשפחתו שיחיו.