Letter # 2179

מוה"ר ישכר דוב שי' גורביץ

2179 - נהניתי לקרות במכתבו אשר מסדרים - ובטח במרץ - קבלת נערות של אנ"ש וגם של העיר על ימי החופש

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישכר דוב שי'[1] 

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום חג הגאולה, בו כותב אודות עסקנותו במוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע "בית רבקה" המקרב את לבן של בנות ישראל לאבינו שבשמים ויצליחו השי"ת למלאות תפקידו במוסד זה כדבעי.

נהניתי לקרות במכתבו אשר מסדרים - ובטח במרץ - קבלת נערות של אנ"ש וגם של העיר על ימי החופש, ויש מקום לתקוה חזקה וגדולה שיהי' מזה פירות ופירי פירות גם על אחר ימי החופש, נוסף על דברי רבינו הזקן בתניא (פרק כ"ה) אשר יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד כו' אלא שלמטה הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה, יעויין שם, וגדול זכות התעסקותו בזה להמשיך לו תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים ג"כ.

בברכת הצלחה - המחכה לבשו"ט בהנ"ל.

 

 

 

  1. 1 גורביץ