Letter # 2178

כ"ו תמוז, תשי"ג

2178 - מותר לטעום קודם התפלה, ואדרבה מצוה וחובה הדבר, ובפרט ע"פ פתגם הצמח צדק

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הנה סו"ס - אחרי שתיקתו הארוכה - נתקבל מכתבו מט"ו תמוז בו כותב ע"ד בקורו אצל הרופא ומה שאמר לו. 

והנה ידוע עד כמה שיקר בעיני ה' בריאותו של גוף ישראל, ועל פי מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שפעם הנה אביו כ"ק אדמו"ר גליא לדרעא ואמר לו, ראה גודל ערך הגוף שבשבילו הנה יצקו געגאסען כמה תורה ומצות, ובמילא פשוט שצריך הוא לשמור על בריאות גופו, וכיון שזהו מהענינים שהתורה מסרה לרופא להורות הסדרים באכילה ושתי' וכו' צריך לעשות כהוראתם, ואינו מובן מה שכותב שמפני זה אינו יכול לעסוק בעבודת תפלה, ואם כוונתו שאינו אוכל וטועם קודם התפלה, הרי ידוע באחרונים וכן פסקו נשיאינו הק' שבמקום הנצרך לבריאות הגוף מותר לטעום קודם התפלה, ואדרבה מצוה וחובה הדבר, ובפרט ע"פ פתגם הצמח צדק, שטוב לאכול בשביל התפלה מאשר תפלה בשביל האכילה, ובפרטי האכילה ידבר בזה עם המשפיע שי' ויעשה כהוראתו ובהתאם להוראת הרופאים, וה"ה למה שכותב אודות עצבין, שבטח גם זה יכול לתקן בקל ע"י טיול לעתים קרובים וכיו"ב, והעיקר ע"י בטחון גמור בהשי"ת שמוליך את כאו"א מאתנו וגם הוא בכלל במסילה העולה בית א-ל, אלא שצריך לחזק הקשרים בה' ותורתו על ידי אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וכלך מענין המרה שחורה שזהו מעצת היצר לבלבלו מתורה ועבודה ובעיקר מהענין דבכל דרכיך דעהו. 

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה ובבריאות הנכונה בגו"ר גם יחד.