Letter # 2176

כ"ד תמוז, תשי"ג -  מוה"ר שמואל צבי שי' ספקוינה

2176 - פלא שאינו מפרט אודות קביעות עתים שלו בתורת חב"ד, שאם בימינו אלה חובת מצוה וחובת חובה על כל

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל צבי שי'[1]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ז תמוז (יהפך במהרה לששון ולשמחה) בו כותב אשר בהשתדלות הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יונה שי' איידעלקאפ, הנה נתיסדה תלמוד תורה בעירו ההולכת וגדלה, ולפי ידיעתו בתור תושב המקום הנה יש סיכויים רבים להתפתחות הת"ת לשם ולתפארת כי ישנם די הורים ועסקנים מעונינים בחינוך דיראת שמים וכן גם כסף לא יחסר. 

והנה כנראה ממכתבו הנה כל הנ"ל במדה ידועה נמצא רק בכח וצריך להוציא מן הכח אל הפועל וכמרז"ל קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא בטח ישתדל במרץ היותר גדול וכן ימשיך לזה את ידידיו ומכיריו אשר יבוא כל הנ"ל מהכח אל הפועל, אשר בטח לא יחסרו אז ג"כ מלמדים יראי שמים שיקחו עליהם עיקר העבודה היינו חינוך הבנים והבנות ברוח ישראל סבא, ופשיטא אשר ת"ח מראש אם יכתוב ע"ד הגשמת כל הנ"ל בפרטות המתאימה. 

מה שמסיים במכתבו שדרוש להם מלמד כו'. הנה לכל לראש יסדרו את המלמד שנמצא כבר באופן המתאים שזה גופא ישמש כח המושך לעוד מלמדים.

בתחלת מכתבו כותב אשר אביו הי' בשחרית ימיו דבוק בחב"ד וגם אחד מהרא"י בישיבת חב"ד בחברון, ולכן לפלא שאינו מפרט אודות קביעות עתים שלו בתורת חב"ד, שאם בימינו אלה חובת מצוה וחובת חובה על כל ישראל הוא זה הרי עאכו"כ לברא כרעא דאבוה שהי' מחסידי חב"ד, והאריכות בזה אך למותר. 

  1. 1 ספקוינה, חולון