Letter # 2168

יו"ד תמוז, תשי"ג - מוה"ר אברהם סענדער שי' וזוגתו מרת שיינא שרה תחי' נעעמצאוו

2168 - ובודאי דברי התעוררות בכלל זה, חזקה שפועלים בין אם נראה לעיני בשר או שלמשך זמן נשאר בהעלם

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדער שי' וזוגתו מרת שיינא שרה תחי'[1]

שלום וברכה!

...הנה יה"ר מהשי"ת שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, זאלט איר האבען א געזונטען פרייליכען זומער.

וע"פ מרז"ל בסוטה דף יו"ד ע"א שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנא' כי שמש ומגן ה"א - שזהו ג"כ הרמז שלע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, - והשמש בגבורתה בגשמיות ה"ה בימי הקיץ, שזהו ג"כ הוראה שכן הוא ברוחניות שדברים הגשמים משתלשלים מהם ולכן מבואר בחסידות אשר עבודת ה' בימי הקיץ קלה יותר מאשר בימות החורף.

הנה יהי' להם א געזונטער פרייליכער זומער בגשמיות וברוחניות גם יחד ומטובו לפרוש בשלום בנם וב"ב שיחיו וכן לחתנם וב"ב שיחיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

נ"ב. נהניתי ממה שמשתדל לעורר אודות הנחיצות בקו העבודה, ואף שע"פ מכתבו לא קבל מענה בכתב, אבל בטח כל ענין של קדושה ובודאי דברי התעוררות בכלל זה, חזקה שפועלים בין אם נראה לעיני בשר או שלמשך זמן נשאר בהעלם, ויעויין בקונטרס עץ חיים מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע הוספה ג' אשר בזמננו זה עיקר השתדלותו של היצה"ר הוא למנוע בני ישראל מקו העבודה, ומזה גופא מובן גודל הנחיצות בזה.

מוסג"פ הקונטרס והרשימה שהו"ל בקשר חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי כללי לאגודת נשי ובנות חב"ד, אשר באמת תוכנו שייך לכל בנות ישראל, ובודאי ינצל את הנ"ל בהמקומות שם יבקר באופן המתאים.

  1. 1 נעמצאוו