Enjoying this page?

2151 - כאו"א צריך לדעת, שבו הדבר תלוי, לתקן את כלל ישראל, על ידי שיעשה - בתורה ומצותי' את כל התלוי ב


כ"ח סיון, תשי"ג - מוה"ר אשר זעליג שי' שו"ב עפשטיין

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אשר זעליג[1] שי' שו"ב 

שלום וברכה! 

במענה על מכתבו עם המצורף, הסכום שנשאר מהוצאות תיקון הס"ת, שכאו"א מהמתפללים נדבו כפי כחם למען תיקון הס"ת, הנה נהניתי על אשר הי' די והותר, כי זהו סימן על טיב התענינותם והחביבות. 

ובאשר בכל ענין צריך לחפש נקודה ואופן איך לחזק על ידו הרגש של יראת שמים הנמצא בכל אחד ואחת מישראל בפנימיותו. הרי גם בזה, מהנכון אשר כת"ר יסביר לכאו"א מהמשתתפים הנ"ל, את המבואר בספרים, אשר יש ששים רבוא אותיות לתורה, כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, שהם כלל ישראל, ומזה מובן אשר כאו"א צריך לדעת, שבו הדבר תלוי, לתקן את כלל ישראל, על ידי שיעשה - בתורה ומצותי' את כל התלוי בו ביתר שאת ויתר עז, וכמו שכשרות ספר תורה תלוי' בזה, שכל אחת מהאותיות אשר בה יהיו כשרות, והידור ס"ת - בזה שכל אות שבה תהי' מהודרה.

והדרך לזה - דרך סלולה היא, חיים על פי התורה ומצותי' - פשוט כפשוטו בחיים היום יומיים.

מוסגר פה קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, וכן קובץ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבו גם מכתב אודות הכנסת ס"ת לבית המדרש, ובטח הוא דבר בעתו, ואף שבנדון דידן הוא תיקון ס"ת. ומובן, אשר בתוכנו יזכה את הרבים.

בברכה ופ"ש כל המשתתפים והמשתתפות הנ"ל - שיחיו.

נ"ב. כיון שהם מעות השייכות לתיקון ס"ת, וידוע הכתוב בשו"ע יו"ד (סימן ע"ר סעיף ב') שבימינו אלה הנה ספרי לימוד - זהו מעין ס"ת בימיהם, לכן מסרתי הכסף להקופה ממנה שולחים ספרי קדש בשביל חדרים והישיבות.

  1. 1 עפשטיין