Letter # 2148

כ"ה סיון, תשי"ג - מוה"ר אברהם שי' פריז

2148 - שהרי רואים בעיני בשר איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר הקדים הרפואה והזמין שם כמה ענינים שכמה מאנ"ש יוכלו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אברהם שי'[1] 

שלום וברכה!

...ב) נהניתי ממה שעומד בקישור עם הוו"ח כו' ענף עץ אבות מר שזר שי'. ותקותי חזקה שיהי' לתועלת לשניהם גם יחד.

ג) במ"ש אודות המשבר בפרנסה באה"ק ת"ו, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ שלו אודות זה. אבל לאידך גיסא הנה תמי' אחר תמי' על אנ"ש, שהרי רואים בעיני בשר איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר הקדים הרפואה והזמין שם כמה ענינים שכמה מאנ"ש יוכלו למצוא פרנסתם מהם... וכוונתי בפשטות להענין דביה"ס למלאכה, ובי"ס לחקלאות וכן המשקים בהכפר, והגדלת עניני הרשת והצלה מן המיסיון והענין החדש ביותר משלוח הספרים מכאן דהוצאת קה"ת לאה"ק ת"ו, שאם היו מביטים בעינא פקיחא ע"ז הנה נוסף על הפרנסה שבאין ערוך ברוחניות הרי הי' ע"י כל הנ"ל פרנסה בגשמיות כפשוטו ממש, ואם שהי' נכנס באיזה תפקיד ומשרה בהנ"ל הרי היו לו עי"ז כמה היכירות בהמשרדים בארץ ובמילא הי' סו"ס מקום פרנסה לאחד ועוד אחד כו'. ואף שמבואר בחסידות שבעולמות בי"ע הנה העולם הוא בפשטות ואלקות הוא בהתחדשות, היינו שצריכים לכמה ראיות והסברים ע"ז, הנה כל ענינים הנ"ל הרי נתלבשו בלבושים פשוטים ביותר שלא לתת מקום להיצה"ר המעוור עיני פקחים, ובמילא אין מקום לסלף דברי צדיקים, שועמך כולם צדיקים...

ה) לפלא גדול שכיון שבטח ביאר הרבא"ג[2] שי' אודות הזריזות הנחוצה ביותר בענין הבאת משלוח ספרי קה"ת מכאן בהקדם, ובכ"ז לא יצא הדבר לפועל עד עתה.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בענינים הכללים ובענינים הפרטים שלו ושל כב"ב שי'.

  1. 1 פריז
  2. 2 בנימין אליהו גורודצקי