Enjoying this page?

2142 - ונהניתי לראות שהוסיף הוראת המקורות אשר זה מוסיף חשק להמעיין לעיין גם בפנים הספרים


כ"ד סיון, תשי"ג - כ"ד סיון, תשי"ג גוטמן

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות וכו' מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'[1]

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מטו"ב סיון ואיזה ימים לפני זה הגיעני שני טופסים מספרו, ונהניתי לראות שהוסיף הוראת המקורות אשר זה מוסיף חשק להמעיין לעיין גם בפנים הספרים ועוד אשר צריך לחפש עצות ודרכים איך לרמות היצה"ר שלא ירגיש שמשתדלים שאיש פלוני או אשה פלונית ילמדו תורה או יוסיפו בהידור מצוה.

ומה טוב הי' אם הי' מוסיף ג"כ בספרו מפתח ענינים מהד"ת שמביא בהם בכדי למצוא בנקל ענין פרטי דתורת החסידות ומה שאמרו בזה גדולי עולם נשיאי החסידות.

וכפי הנהוג עתה אפשר כדאי לעשות מפתח ענינים מכל ספריו יחד ולהדפיסו בפני עצמו (ובטח זהו ג"כ מעין פרסומת כיון שעי"ז בודאי ימצאו כאלו שירצו לקנות מספריו שהופיעו עתה), שעי"ז תורחב האפשרית לכל הרוצה להודע ע"ד הנ"ל בהנוגע לכמה וכמה מנשיאי החסידות שאודותם כתב בספריו...

בכבוד ובברכת הצלחה.

  1. 1 גוטמן