Enjoying this page?

2141 - בלי ספק יעמוד חזק על משמרתו משמרת הקדש לנהוג עין טובה בכל תלמידיו ולהעניק להם ממאור שבתורה


כ"א סיון, תשי"ג - מוה"ר יהודא זאב שי' סג"ל

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים כו' מוה"ר יהודא זאב שי' סג"ל

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו, ובפרט לעסקנותו בהישיבה שתהי' בהצלחה למעלה מדרך הטבע היינו בלימוד התורה ובמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שאז יראת ד' היא אוצרו ובמילא מתקיים אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת, וכדרז"ל על פסוק זה, ויראה פרי טוב בעמלו בהבנים אלו התלמידים ובהבנים כפשוטו ובכל יו"ח ובפרט שהם תלמידים ג"כ.

נהניתי לראות במכתבו שמכיר הוא, אשר אלה הבאים אליו בטענה אודות לימוד פנימיות התורה, ה"ז אינו אלא ענין של נסיון אשר מובא בכמה ספרים בביאור דבר זה, שלכאורה כיון שכלפי שמיא גליא, מהו הכוונה בהנסיון, אלא שהתועלת הוא בהאדם הבא לידי נסיון, שמה שהי' אצלו רק בכח, הנה בא זה בפועל, ועוד זאת שמתגלים אצלו כחות הנעלמים לגמרי, מן ההעלם אל הגילוי, ועי"ז מתוסף ג"כ תוספת חיות ואור בכל עניניו בתומ"צ, נוסף על הענין שבו נתנסה. והאריכות בזה לדכוותי' אך למותר. ובלי ספק יעמוד חזק על משמרתו משמרת הקדש לנהוג עין טובה בכל תלמידיו ולהעניק להם ממאור שבתורה, המביאה לאהבתו וליראתו ית', ולבכל דרכיך דעהו, וכפי הוראת הבעש"ט - באופן דעבדו את ה' בשמחה.

בברכת הצלחה בכל עניניו הכללים והפרטיים... המחכה לבשו"ט - חותם בפ"ש כהדו"ש.