Enjoying this page?

2143 - שזכה לראות את פני הקדש של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע וגם לשמוע ממנו תורה


כ"ד סיון, תשי"ג - מוה"ר אברהם מרדכי שי' שו"ב מאנצער

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם מרדכי שי' שו"ב[1]

שלום וברכה! 

בנועם קבלתי מכתבו מי"ט סיון, בו כותב איך שזכה לראות את פני הקדש של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע וגם לשמוע ממנו תורה. כיון שכפי מכתבו הי' זה בחג השבועות, ואף שכנראה ממכתבו אינו זוכר בבירור התורה ששמע, אבל הרי ידוע המובא בכמה מקומות והביא זאת רבינו הזקן בעל השו"ע והתניא לפסק הלכה בהלכות ת"ת שלו (פרק ב' סעיף יו"ד) וז"ל: לעתיד לבוא יזכירוהו כל לימוד ששכח מחמת אונסו כו' וגם עתה הנה זאת התורה היא העולה למעלה כו' השכחה באה מצד הקליפה ואינה מגעת לינק אלא עד הכסא כו'. שמזה מובן שלמעלה בתורתו לא שלטה השכחה כלל וכלל.

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הפ"נ שלו. ויה"ר מהשי"ת שיוכל לבשר טוב בכל הענינים שאודותם כתב בהפ"נ.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, מאחר שנתינת התורה ובמילא גם קבלת התורה היא בכל יום, וכנוסח הברכה נותן התורה לשון הווה. ומהראוי לפרסם תוכנו בחוגים היותר רחבים באופן המתאים.

בברכה. 

  1. 1 מאנצער