Letter # 2132

י"ז סיון, תשי"ג - הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

2132 - כבר באה העת שיחפשו עצות וישתדלו בזה שיהיו ג"כ גידול וצמיחה מהחרישה והזריעה הנעשות על ידם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ז סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מד' וכ"ד אייר. כן זה מכבר נתאשר ע"י המזכירות שלי קבלת הבטאון חוברת שני'.

ב) מזכירים במכתבם שמצרפים לו קטעי העתונים, אמש ודבר. אבל לא נמצאו בהמעטפה.

ג) כבר באה העת שיחפשו עצות וישתדלו בזה שיהיו ג"כ גידול וצמיחה מהחרישה והזריעה הנעשות על ידם. כי אף שענין גדול הוא וגדולה הנחיצות דהפרסומות והשידור ברדיו והתעמולה כו' וכו' ובפרט שמובטחים אנו מנשיאנו הק' שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם אבל מובן שההקדם גם בהנ"ל משובח. והאריכות בזה אך למותר. והרי הפרסום והשידור כו' אינם אלא חרישה וזריעה מצד השומעים והמקבלים (משא"כ המדברים ומנהלי התעמולה שאצלם הוא פועל כמובן) וסו"ס הרי צריך להחדיר הדבורים והתעמולה בהשומע עד שיבוא לידי פועל. מובן שאין הפעולה הנדרשת שוה בכל מקום שמבקרים, אבל בטח בכל מקום ומקום יש אופן לפעולה ממשית, גם מצד השומעים והמקבלים. ומהם בהשקפה ראשונה קביעות עתים בלימוד - מהם ובהם, על אתר - החסידות, המשכת בחורים ונוער לישיבותינו, והמשכת אברכים ובע"ב לפעולות ברוחה של חב"ד על אתר. ומה טוב אשר בכל מקום עברם, יעמיסו על אחדים מאנשי המקום שעמהם יעמדו בקישור. מובן שצ"ל כל זה מבלי לעורר פחד, ובמילא צריך לדבר ע"ד שילוח חוברות וכיו"ב, אבל באופן בלתי רשמי צריך להשתדל, שהאנשים שבהם יבחרו, יהיו הם הצנורות דרך שם יוכלו להשפיע בהמקום בקביעות. מובן שלא באתי אלא בכללות, ובהתאם לתנאי המקום והאישים בודאי יש למצוא תכנית מפורטת.

ד) מזכירים במכתבם שמראשי המנגנים היו שלום דוב ובנימין אבל אינם כותבים שם משפחתם, ובטח ימלאו בהזדמנות הבאה.

ה) לפלא שבל"ג בעומר למירון, מביאים הרבה ילדים לתספורת מצוה, והם אינם מזכירים דבר אודות נצול ענין זה להשפעה בחינוך והוא ע"י שמחלקים חוברות או אל"ף בי"ת, ושמצד השני נמצאת הכתבת שלהם ואיזה סיסמאות דשייך גם לההורים.

ו) מובן שכל הנ"ל אינם אלא נקודות של בקורת, ובכלל הדבר, הנה אשריהם ומה טוב חלקם, שזכו להיות מהמפיצי תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד באה"ק ת"ו אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה, ולכן בטחוני חזק שזכות זה עצמו יצליחם לשפר את העבודה מזמן לזמן ומעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

נ"ב:

במ"ש שאכתוב ל... הנה בטח למותר הדבר ויהי' די ומספיק כשיזכירו לו שכתבו אלי בענין התקציב שלהם. ובודאי יעשה לטובתם ככל אשר בידו. ובפרט עתה לאחר שהצליחו השי"ת בענין הראי', שבודאי הקרבן תודה שלו יהי' מעין זה בהפצת פנימיות התורה זוהי תורת החסידות, אשר כללות החילוק בין נגלה ונסתר שבתורה הוא ע"ד שמיעה וראי', וכמרומז ג"כ בזה שבנגלה דתורה בעניני לימוד מורגל הלשון - תא שמע ובנסתר הלשון תא חזי. והוא ע"ד החילוק במתן תורה, שהי' אח"כ הלימוד באופן דשמיעה הבנה והשגה, ותורתו של משיח שיתגלו טעמי תורה, שאז יהי' הלימוד באופן דראי', וכמבואר בכ"מ בחסידות, שבזה מובן איך שאיש אחד יוכל ללמד תורה את כל ישראל, יעויין בדרושי לקו"ת ס"פ צו בענין משיח. בשער האמונה פנ"ח ואילך. ובכ"מ.

שוב מצאתי בס' כחו דרשב"י מב: - עד"ז.

בטח בהתאם למכתבי להרשת פנו אליהם בענין הדפסת השיחה דל"ג בעומר לפני התלמידים הצעירים כאן, והתדברו בנוגע להפועל.