Enjoying this page?

2133 - הנה י"ל, שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות כאילו למד כל הש"ס


י"ז סיון, תשי"ג - מוה"ר אשר שי' אברמסון

ב"ה, י"ז סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אשר שי'[1]

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך, סו"ס נתקבל מכתבו מי"ג אייר, אודות עניני הישיבה, ובטח בינתים נתקבל ג"כ המענה שלי על שם הנהלת הישיבה, ולפלא שעד עתה לא כתבו ממהלך הענינים מאז. ויה"ר שיהי' זה סימן לטובה, שכיון שאין כותבים הרי הכל שלום והצלחה. ובודאי למותר לזרז ולעורר שככל אשר ביד כת"ר שי' לעשות בזה - יעשה, לרבות שגם אם נצרכה נסיעה למעלבורן לעתים תכופות יותר, לא תהי' בזה מניעה.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות עסקנותו בסידנעי. ויה"ר, אשר גם זה יהי' סימן לטובה.

בנועם קראתי רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס, אף שאין ניכר, מתוך הרשימה, למתי - בל"נ - יסיימו, אם מצטרפים בזה עם חלוקת הש"ס דכאן שבמילא הוא בי"ט כסלו, או הגבילו למועד אחר, בכ"א - יה"ר שיהי' בהצלחה, וכפי המבואר במכתבי מאז אודות חלוקת הש"ס, שע"פ הסוגיא (שבת צ"ג ע"ב) לענין שנים שעשו דזה אינו יכול כו', הנה י"ל, שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות כאילו למד כל הש"ס. ומטובו למסור את איחוליי וברכתי לכאו"א מהמשתתפים. 

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, כיון שנתינת וקבלת התורה ה"ה בכל יום - כחדשים, וכלשון ברכת התורה - נותן התורה, לשון הווה. 

בכבוד וברכת הצלחה בעניני הכל והפרט,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. בטח הגיעו בזמנו הערותי על המאמר שלו ששלח לי זה מכבר. 

  1. 1 אברמסון