Letter # 2124

י"ד סיון, תשי"ג

2124 - במענה על שאלתו אם ישתדל לנסוע לכאן ללמוד פה בישיבתינו הנה נכון הדבר וכידוע פסק רז"ל הוי גולה

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין. 

שלום וברכה!

...ובמענה על שאלתו אם ישתדל לנסוע לכאן ללמוד פה בישיבתינו הנה נכון הדבר וכידוע פסק רז"ל הוי גולה למקום תורה. ואם יש קישויים בנסיעה לכאן, יש להשתדל אודות הנסיעה לישיבת תומכי תמימים בלוד באה"ק ת"ו. והשי"ת יצליחו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ולהיות ירא שמים חסיד ולמדן, וכפסק רז"ל גם בתורת הנגלה, שבאיזה אופן יש קיום לאמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת הוא דוקא עי"ז שיראת ד' היא אוצרו, ארץ מלחה כפירוש רש"י וכמבואר בלקוטי תורה סוף פרשה ויקרא ענין המלח בתורתנו הק' שהוא לימוד פנימיות התורה אשר בדורנו זה נתגלה בתורת החסידות.

ע"ד סדר לימודו יתיעץ עם הר"מ והר"י שלו.

בברכה לת"ת ביראת שמים בהצלחה. 

 

נ"ב: במ"ש בשם האברך... שי' שהוא מ... ורוצה לקרב בחורים ל... ושואל אם נכון הדבר. 

הנה בזה נוגע מאיזה "צד" יקח האברכים, שאם הם נמצאים משמאל ל... הרי יישר חילו ויוסיף אומץ בזה, ובלבד שלא יבלבלם בעניני פוליטיק, ואם הם מימין ל... היינו שהם דתיים יותר, הרי מובן שבתורה ומצות ובפרט ביראת שמים הרי זה הולך למעלה מעלה עד אין קץ (כיון שזהו חכמתו ורצונו של הקב"ה, שהוא אין סוף), ובמילא יש לעלות גם בזה הלוך ונסוע הימין הנגבה וכפסק רז"ל גם בתורת הנגלה שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון, שכדאי לפרסמו בחוגים היותר רחבים. כיון שבכל יום ישנו ענין נתינת התורה ובמילא גם קבלת התורה.