Enjoying this page?

2123 - קציצת אילן עושה פירות שרובו יבש וכו' שישנם דיעות לכאן ולכאן


י"ד סיון, תשי"ג - מוה"ר מלך שי' קפלן

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר מלך שי'[1]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו במה שנשאל אודות קציצת אילן עושה פירות שרובו יבש וכו' שישנם דיעות לכאן ולכאן ובפרט שבארץ רובם מקילים, אלא שאצלו הי' מעשה בג' שנים מקודם ולא עלה יפה כו'.

הנה מלבד כל הנ"ל ידוע ג"כ מ"ש בזה בצוואת ר"י החסיד סימן נ"ג. ושקו"ט בספר שבעים תמרים. וע"פ כל הנ"ל לדעתי ימש[ו]ך את ידו מלהורות היתר בזה, כיון שבדידי' הוה עובדא, אף שעל פי מש"כ רבנו הזקן בהל' שמירת גו"נ בסופו יש להתיר.

בברכה.

באשר ספר הנ"ל אינו מצוי כ"כ, מועתק בה הספרים שמציין, והם: כרם שלמה יו"ד סשס"ח. עקרי הד"ט חיו"ד סי"ד אות ב'ח. שמ"ר פל"ה, ב. חת"ס חיו"ד סק"ב. שו"ת שם ארי' חיו"ד סכ"ז. פרמ"ג חאו"ח סרס"ג משב"ז סק"ג (וש"נ). 

 

*) שקו"ט בזה תוד"ה והלכתא (קדושין נב, א). מהרי"ט שם. רשב"ם ב"ב קכ, א ד"ה להלן. רביד הזהב פ' מסעי. שו"ת הרשד"ם חו"מ סשי"ח. ש"ך יו"ד סרמ"ד סקי"ג. שו"ת חבלים בנעימים ח"ג סע"ח. שו"ת מהרש"ם ח"ג סקל"ו. שו"ת מהר"ש ח"ו סק"ב. ס' דרכי חיים ושלום סתתקמ"ג.

  1. 1 קפלן