Letter # 2125

י"ד סיון, תשי"ג

2125 - עליו להסביר גם לאחיו שי' אשר בהנהגתם הנ"ל תלוי האושר בגשמיות וברוחניות לא רק של החתן והכלה א

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א סיון, בו כותב ע"ד התנאים של אחיו מר... שי', ואשר מצטער הוא וכו'.

הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע טובה פעולה אחת מאלף אנחות, וכיון שאינו מגדיר אופן האנחה, הרי בטח הכוונה אף אם האנחה היא מפנימיות הלב. ועליו הי' לדבר עם הכלה ובפרט שכותב שהיא נערה תמימה, ולהודע אפשר ישנם בין הקרובים של הכלה משפחות חרדיות, ובלבד שישפיעו עלי' שתחליט בלי ישונה להתנהג כמנהג בנות ישראל הכשרות. ואף אם אינו רואה איך שיפעול זה אצלה, הרי בהדי כבשי דרחמנא למה לו, וכו'. וכן הי' עליו להסביר גם לאחיו שי' אשר בהנהגתם הנ"ל תלוי האושר בגשמיות וברוחניות לא רק של החתן והכלה אלא גם של הנולדים אח"כ, ואשר אחריות הוא לסכן חיי ילדים שאין בהם בחירה בזה החיים שלהם הן בגשמיות והן ברוחניות. רק מפני שאין משיגים עדיין - ההורים - נחיצות הדבר, אף שכמה וכמה מומחים למקצוע זה אומרים שנחוץ ואי אפשר בלא"ה וכו' וכו', ובטח בהתענינות המתאימה וועט עם ניט פעלען קיין אותיות להסבירם בזה. והשי"ת יצליחו ואת אחיו שיחיו אשר הוא יצליח בהנ"ל, ואחיו שי' יבנה בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כדבעי...

בברכה.