Enjoying this page?

2122 - וכיון ששואל בשם המחותנים משני הצדדים הרי לדעתי לקבוע הזמן בחדש אלול או בחדש כסלו הבע"ל. ויותר


י"ד סיון, תשי"ג

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ג

ברוקלין. 

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' סיון, בו שואל חוו"ד אודות קביעות זמן החתונה של בנם... שי', ולפלא שאינו מזכיר במכתבו כל הצעה בזה. וכיון ששואל בשם המחותנים משני הצדדים הרי לדעתי לקבוע הזמן בחדש אלול או בחדש כסלו הבע"ל. ויותר נראה לי בחדש אלול הבע"ל, ובפרט אם הזכירו שיהי' בשנת ה'תשי"ג. ואיך שיקבעו יהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה.