Letter # 2024

כ"ז שבט, תשי"ג

2024 - בענין של מצוה אין שייך לומר תודה, כי שכר מצוה מצוה

ב"ה, כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו ממוצש"ק בשלח עם קטע העתון ע"ד י"ט כסלו המוסגר בו, ות"ח על שילוחו אלי. כן נתקבל בעתו מכתבו בצירוף שיחת שבת מברכים אלול העבר שנדפסה באיטלקית, וידוע אשר בענין של מצוה אין שייך לומר תודה, כי שכר מצוה מצוה, ומהראוי הי' כמו שכתבתי לו כמדומה מכבר, אשר לעתים קרובים ולא רחוקים כל כך אחד מחבירו, יודפס בשפת איטלקית ענינים מתורת החסידות מסיפורי' והדרכותי' וכמו בזמן הקרוב בנוגע לב' ניסן, חג הפסח, ל"ג בעומר וכו' והחומר לזה בטח ימצא בספרי השיחות ולקוטי דבורים הנדפסים, והשאר יוכל להמציא לו הרה"ג והרה"ח כו' מהר"מ שי' פערלאוו שבודאי נמצא אצלו כמה מהוצאות הנ"ל.

ב) בהתאם להנ"ל הנה נכון הדבר אשר רוצה להדפיס כמובן באיטלקית חוברת ע"ד עסקנות חב"ד, ומה טוב שיהי' זה ע"ד הנדפס פה בלה"ק ועתה ג"כ באנגלית, שבהאחרונה נמצא ג"כ ידיעות נוספות בנוגע לעבודתינו במרוקו, ומוסג"פ. ובטח ימצא שם מי המבין בשפת האנגלית, מובן שאם יהי' רק הזמן גרמא כדאי שיושלח לכאן העתק מההעתקה קודם שיודפס.

ג) במה שכותב שהחוברת תצא לאור מטעם העתון דמילאנא, הנה כיון שאיני יודע מהות העתון על ברור, קשה לי להחליט בזה, וטוב הי' שיתייעץ עם הרה"ג פערלאוו והרב גאנזבורג שיחיו שהם נמצאים על אתר, הטוב יותר שתצא לאור החוברת בתור הוצאת ארגון חב"ד או מטעם העתון שיש מעלות בשתיהם, ובכל אופן כדאי שיודפס ג"כ בעתון לעתים קרובים מזמן לזמן מעניני חב"ד וכנ"ל. ומובן גודל הזכות בזה למי שישתדל להפיץ גם בשפת מדינתם ידיעות ע"ד תורת החסידות מנהגי' והדרכותי'.

ד) נהניתי במאד מה שכותב שכבר נגמר בנין המקוה ועשה התעלה ג"כ ממלט חלש, ובטח לעת קבלת מכתבי זה כבר ירדו גשמים ובמילא אפשר כבר להשתמש בה, ולבשו"ט בזה אחכה.

ה) מה שכתב במכתבו הראשון בענין מילי דשטותא המובא בזהר שרוצה לפרש על חכמות חיצוניות אשר בשם סכלות יקרא לגבי חכמה דקדושה. הנה כיון אל האמת וכמבואר בארוכה בד"ה ויאמר משה גו' בחר לנו אנשים, בהמאמר דפורים תש"ט נדפס בקונטרס ס"ג עיין שם פ"ב ואילך.

ו) בטח קיבל הפ"ש שמסרתי לו ע"י מר ציפעל שי'.

בברכה