Letter # 2023

כ"ז שבט, תשי"ג - מוה"ר מרדכי שי' הכהן פרלוב

2023 - נכנס אחד לכ"ק הצמח צדק ומצאו לומד, ושאלו: רבינו, הלא ניטל היום, וענהו הצ"צ: פתח

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי שי' הכהן[1]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ד שבט וכן הקודם לו, אשר מפני כמה סיבות נתעכב המענה עד עתה. ובמה ששואל חוו"ד א) בענין החקירה אודות אתרוגי קאלאבריא. הנה באמת אין דעתי נוחה ממה שעוררו אצלו ספיקות בזה, אבל כיון שכבר נעשה הדבר, הרי נכונה הצעתו שיסע לשם כדי לברר המצב על אתר (ידוע הסיפור מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שפעם בליל ניטל, נכנס אחד לכ"ק הצמח צדק ומצאו לומד, ושאלו: רבינו, הלא ניטל היום, וענהו הצ"צ: פתח! ווער האט דיר געהייסען זאגען, אבל בכ"ז הנה סגר הצ"צ את הספר ופסק מלימודו).

ב) בשאלתו בענין העתקה מאיטליא. הנה אין נראה לי הדבר כלל, וכיון שזיכהו השי"ת שנמצא במקום שיכול לפעול שם או אויפטאן באמת בעניני יהדות בכלל ובענינים הקשורים בחסידות בפרט, הנה אינו מובן כלל וכלל למה לו לחשוב ע"ד העתקה וחיפוש במדינות אחרות, ובפרט שע"פ הידיעות אין המצב כדבעי בגו"ר בהמקומות שמזכיר, וחששא שכותב במכתבו מפני המצב הכללי של העולם, הנה מלבד שאין ידוע באיזה מקום בטוח יותר, הרי לכאורה בזמן הקרוב וועט מען יוצא זיין בפחדים לבד. וכיון שזהו - פחד כזה - דבר התלוי ברצון, הרי ישנה הברירה שלא לפחוד ולהיות בטוח בחסדי השי"ת חסד חנם שלא יהי' כל ענין של עגמת נפש ח"ו.

ג) מ"ש שבמקום שרוצים להמשיך - המי גשמים - שצריך להיות בקרקע הראוי לבלוע אם מותר לעשות זה ממלט (צעמענט), הנה כבר הובא בדרכי תשובה למקואות סימן ר"א ס"ק ר"ו בשם שו"ת אמרי יושר "דפשיטא דע"י צעמענט כשרה ההמשכה" (ועצ"ע ובירור אם לא נשתנה המלט מאז).

ד) נהניתי ממ"ש שהאברך... השתתף וסייע לו בתכנית המקוה, אשר מלבד הענין עצמו, הרי צריך לחפש כל דבר של קירוב לחזקו במצבו ביהדות ובהשתתפותו בעניני חב"ד, וכותב אני להנ"ל עתה בענין הנחיצות להדפיס לעתים קבועים עניני חסידות וע"ד ה-ארום של חסידות ודוקא בשפת המדינה, ובטח גם כת"ר שי' מצדו יעוררו עד"ז.

ה) תקותי שלעת קבלת מכתבי כבר ירדו גשמים ויוכלו להשתמש בהמקוה ובקשר עם זה כדאי הי' לעשות תעמולה עוה"פ בעניני טהרת המשפחה אשר א"א בלאה"כ שבזה תלוי בריאות הילדים הנולדים ואפי' של הבעל ואשתו וכו' והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט בכל הנ"ל וכן בנוגע לבריאות זוגתו ושל עצמו שיחיו, והשתדלותו בקרוב לבם של בנ"י לאביהם שבשמים בודאי תמשיך לו תוספת הצלחה בעניניו הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות וע"פ המבואר בתו"א בתחלתו, אשר ע"י הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

ו) בטח קיבל הפ"ש ממר ציפעל שי' וכן מסרתי ע"י איזה שקלים ומהראוי לעשות התועדות בזמן המתאים ולעורר את המתועדים ע"ד עניני יהדות בכלל ועניני חסידות בפרט והשי"ת יצליחו.

בברכה.

  1. 1 פרלוב