Letter # None

כ"ז שבט, תשי"ג - מוה"ר פרץ שי'' מוצקין

2022 - יזכהו השי"ת ואותנו בכלל בתוך כל ישראל למלאות כאו"א תפקידו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הג

ב"ה, כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר פרץ שי'[1]

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ז טבת ושלאחריו... יזכהו השי"ת ואותנו בכלל בתוך כל ישראל למלאות כאו"א תפקידו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף ובהרחבת הדעת, וכבר ידוע פס"ד בי"ד של מעלה, אשר בגלל המס"נ של כ"ק רבינו הזקן על תורת החסידות, הנה בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (עיין קיצורים והערות לתניא דף קכ"ב) וא"כ ממך ובך הדבר תלוי, וכפי' הרב המגיד ואדמו"ר הזקן במשנה ששנו חכמים דע מה למעלה - ממך.

ובקשר להודעתו ע"ד יום ההולדת שלו, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות ויפיץ אור בסביבתו בתוספת מרובה בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ידוע תורת הבעש"ט בענין השגחה פרטית (אף שלא בכל פעם מבינים רמזי ההשגחה), וכיון שימים אלו קבלתי פוטו ממכתב כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע מ"ש לאחד בענין יום ההולדת דשנת הח"ן, הנני מסגירו פה, ובלבד שבדואר החוזר יחזירו לי, מובן שאם ברצונו יכול להעתיקו.

בברכה להצלחה בגשמיות וברוחניות מתוך בריאות הנכונה ובפ"ש כל אנ"ש שיחיו.

  1. 1 מוצקין עי' מכתב 1927 להנ"ל